DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc East -

In­tet for­svar til­lod i sid­ste sæ­son fær­re lø­bey­ards end Eag­les. Et vid­nes­byrd om hvor do­mi­ne­ren­de hol­dets de­fen­si­ve linje er. En af år­sa­ger­ne er, at de­fen­siv ko­or­di­na­tor Jim Schwartz yn­der at ro­te­re me­get på linj­en for at hol­de spil­ler­ne så fri­ske som mu­ligt. Schwartz’ sy­stem er byg­get op om ev­nen til at pe­ne­tre­re den of­fen­si­ve linje og læg­ge pres på qu­ar­ter­ba­ck­en med blot fi­re mand og be­græn­se hans mu­lig­he­der ned ad ba­nen med tæt op­dæk­ning. Det kræ­ver en al­si­dig secon­dary og grup­pe af li­ne­ba­ck­e­re, og det har Eag­les, selv om man her har mi­stet no­get dyb­de i for­hold til sid­ste år. Lige så ef­fek­tivt for­sva­ret var i grund­spil­let, hvor kun tre hold til­lod fær­re yards og po­int, lige så ud­stil­let blev det i Su­per Bowl af New Eng­land Pa­tri­ots, der der­med vi­ste, hvor­dan den stjer­ne­be­sat­te en­hed kan knæk­kes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.