ER ELI ELI­TE EL­LER EJ?

Ved at und­la­de at ta­ge en quar­ter­ba­ck med an­detval­get i draf­ten sat­ser Gi­ants på, at Eli Man­ning sta­dig har et play­off-run i sig.

NFL Magasinet - - Nfc East -

En­ten be­gik Da­ve Gett­le­man en gi­gan­tisk fejl­ta­gel­se el­ler en ge­ni­streg, da han i sin før­ste draft som ge­ne­ral ma­na­ger for New York Gi­ants und­lod at bru­ge an­detval­get på Eli Man­nings af­lø­ser, selv om år­gan­gen blev an­set for at væ­re hi­sto­risk stærk på quar­ter­ba­ck-po­si­tio­nen. Så stor var hans til­tro til den 37-åri­ge quar­ter­ba­ck, at han i ste­det tog run­ning ba­ck Saquon Bark­ley.

Men som Gett­le­man ef­ter­føl­gen­de sag­de til ESPN:

”Da Cle­veland tog Ba­ker (quar­ter­ba­ck Ba­ker May­fi­eld, red.), sag­de jeg til gut­ter­ne: ’I be­hø­ver ik­ke en­gang spil­de tid på at tæn­ke over det. Vi væl­ger Saquon, og vi kom­mer til at lø­be’.”

Løb gjor­de Man­ning og­så of­te i sid­ste sæ­son. For li­vet. Det er i det lys, Da­ve Gett­le­mans beslutning om at væl­ge en run­ning ba­ck i draf­ten skal ses. Det var ik­ke ba­re en til­lid­ser­klæ­ring til man­den, der har ført Gi­ants til sejr i to Su­per Bowls. Tvær­ti­mod var det en er­ken­del­se af, at år­sa­gen til Gi­ants’ ma­re­ridts­sæ­son med søl­le tre sej­re, ik­ke var Man­nings frem- skred­ne al­der, men sna­re­re, at mang­len på of­fen­sivt ta­lent gjor­de quar­ter­ba­ck­ens ar­bejds­be­tin­gel­ser umu­li­ge. Med Bark­leys an­komst, wi­de re­cei­ver-su­per­stjer­nen Odell Beck­ham Jr. til­ba­ge ef­ter sin al­vor­li­ge ska­de og for­stærk­nin­ger til den of­fen­si­ve linje, er Eli Man­ning plud­se­lig om­drej­nings­punk­tet for en an­der­le­des slag­kraf­tig of­fen­siv.

Man­ge be­gynd­te el­lers al­le­re­de at skri­ve Man­nings foot­ball-mæs­si­ge ne­kro­log, da han i 12. run­de i sid­ste sæ­son plud­se­lig blev bæn­ket til for­del for Geno Smith ef­ter 210 kam­pe i træk fra start.

Be­slut­nin­gen om at bæn­ke Man­ning ko­ste­de dog bå­de He­ad Co­ach Ben Mca­doo og ge­ne­ral ma­na­ger Jer­ry Re­e­se job­bet, og ugen ef­ter var top­val­get fra 2004-draf­ten igen star­ter.

Hol­dets nye He­ad Co­ach, Pat Shur­mur, de­ler Gett­le­mans syn på Man­ning som den ube­strid­te star­ter, Shur­mur im­po­ne­re­de i sid­ste sæ­son som of­fen­siv ko­or­di­na­tor for et Min­neso­ta Vikings­hold, der mi­ste­de bå­de sin star­ten­de quar­ter­ba­ck og run­ning ba­ck kort in­de i sæ­so­nen, så hvis no­gen kan få Gi­ants-an­gre­bet til­ba­ge på spo­ret, er det ham. Men det kræ­ver, at Man­ning vi­ser, at man ik­ke kan skri­ve ’eli­te-quar­ter­ba­ck’ uden at skri­ve ’Eli’.

Gett­le­man har gam­blet ved at gå all-in på Man­ning og Bark­ley. Et vid­nes­byrd om, at frem­ti­den må ven­te. Gi­ants vil vin­de nu. Det er Su­per Bowl or bust. Men mis­lyk­kes det, vil kri­ti­ker­ne ik­ke ha­ve svært ved at fæl­de dom over, hvor­vidt be­slut­nin­gen om at und­la­de at væl­ge en quar­ter­ba­ck i draf­ten var en gi­gan­tisk fejl­ta­gel­se el­ler en ge­ni­streg.

For­vent­nin­ger­ne til Saquon Bark­ley er enor­me på og uden for ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.