PRES PÅ PRESCOTT

Ef­ter af­ske­den med Dez Bry­ant og Ja­son Wit­ten er Dak Prescott nu Cow­boys' ab­so­lut­te le­der, men kan han le­ve­re uden dem?

NFL Magasinet - - Nfc East -

Man kan an­skue det, der er sket hos Dal­las Cow­boys i of­f­sea­son, på to må­der. En­ten har klub­ben så stor til­tro til quar­ter­ba­ck Dak Prescott, at man ik­ke an­ser det som no­get pro­blem at mi­ste of­fen­si­ve ka­pa­ci­te­ter som Ja­son Wit­ten og Dez Bry­ant, el­ler og­så har man blot ind­set, at run­ning ba­ck Ezeki­el El­li­ott gi­ver hol­det den bed­ste chan­ce for at vin­de.

Fak­tum er i hvert fald, at Cow­boys går ind til sæ­so­nen uden en de­ci­de­ret første­re­cei­ver og med fi­re tight ends, der i alt har gre­bet ni bol­de for 94 yards i 29 kam­pe, mens El­li­otts ar­bejds­be­tin­gel­ser er ble­vet gjort nem­me­re af, at den i for­vej­en subli­me of­fen­si­ve linje er ble­vet end­nu bed­re med Con­nor Wil­li­ams, som Cow­boys valg­te i an­den run­de af årets draft, som ny star­ter på ven­stre gu­ard. Kort før de­ad­li­ne blev cen­ter Tra­vis Fre­de­ri­cks dog ramt af en al­vor­lig syg­dom og ser ud til at mis­se sto­re de­le af - hvis ik­ke he­le - sæ­so­nen.

Da årets of­fen­si­ve rook­ie skul­le kå­res ef­ter 2016-sæ­so­nen, for­ven­te­de de fle­ste, at El­li­ott vil­le lø­be med hæ­de­ren på sam­me over­leg­ne fa­con, som når han løb med læ­de­ret. I ste­det vandt Prescott. Qu­ar­ter­ba­ck­en hav­de dog svært ved at le­ve­re på sam­me hø­je ni­veau i sid­ste sæ­son, ef­ter at El­li­otts ka­ran­tæ­ne på seks kam­pe en­de­lig trå­d­te i kraft midt­vejs i sæ­so­nen, hvor ven­stre ta­ck­le Tyron Smith des­u­den blev ska­det.

Han fandt hel­ler al­drig ke­mi­en med Bry­ant, hvil­ket – kom­bi­ne­ret med wi­de re­cei­ve­rens monster­løn og di­va­nyk­ker – før­te til brud­det. Der­for me­ner fle­re iagt­ta­ge­re da og­så, at Cow­boys’ an­greb må­ske er bed­re stil­let af, at Prescott ik­ke skal for­ce­re bol­den til Bry­ant, men i ste­det har frie hæn­der til at læ­se for­sva­ret og fin­de den åb­ne re­cei­ver el­ler lø­be med bol­den selv. Ik­ke mindst ef­ter at Cow­boys har be­slut­tet at bru­ge end­nu fle­re af de så­kald­te ’RPOS’ ( run-pass op­tion- spil), der er de­sig­net som lø­be­spil, men med en ind­byg­get mu­lig­hed for at ka­ste. Det er quar­ter­ba­ck­ens an­svar at væl­ge den ret­te løs­ning, og med sin at­le- ti­ske for­må­en, ev­ner til at und­vi­ge blitz og dyg­ti­ge brug af play-action har Dak Prescott al­le­re­de vist, at sy­ste­met er som skræd­der­sy­et til ham – især i go­al li­ne-si­tu­a­tio­ner.

Uan­set hvil­ken an­sku­el­se, der er rig­tig, er in­gen an­den hos Cow­boys dog un­der så stort et pres som Prescott. Må­ske med und­ta­gel­se af He­ad Co­ach Ja­son Gar­rett. For trods ejer Jer­ry Jo­nes’ for­sik­rin­ger om det mod­sat­te må hans tå­l­mo­dig­hed snart væ­re ved at væ­re brugt op ef­ter kun to tu­re i slut­spil­let på ot­te år.

Se­an Lee er den mest ru­ti­ne­re­de spil­ler på for­sva­ret med si­ne ni sæ­so­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.