NY HØVDING I HO­VED­STA­DEN

Iføl­ge Jay Gr­u­den er Alex Smith den brik, Redskins har mang­let for at ven­de til­ba­ge til slut­spil­let ef­ter to års fra­vær.

NFL Magasinet - - Nfc East -

En re­fe­ren­ce til ’Mr. Smith Go­es to Was­hin­g­ton’ lig­ger lige til høj­re­be­net. Ik­ke kun for­di den fak­tisk er dæk­ken­de for Alex Smit­hs skif­te fra Kansas Ci­ty Chiefs til Was­hin­g­ton, men og­så for­di Frank Capras film­klas­si­ker hand­ler om en mand, der skal over­vin­de sit min­dre­værds­kom­pleks og imod al­le od­ds må for­sva­re sig over for uret­mæs­si­ge be­skyld­nin­ger.

For det er quar­ter­ba­ck­ens Nfl-kar­ri­e­re i en nød­de­skal. Si­den han i 2005 blev valgt som den før­ste i draf­ten af San Fran­ci­sco 49ers, er Smith ble­vet af­skre­vet som en ga­me ma­na­ger. Selv ef­ter han i 2011-sæ­so­nen var af­gø­ren­de for 49ers’ avan­ce­ment til Nfc-fi­na­len og ik­ke har gjort an­det si­den end at vin­de.

I ste­det er Alex Smith to gan­ge ble­vet hand­let væk for at gø­re plads til en ung, uprø­vet quar­ter­ba­ck. Han mi­ste­de sin start­plads hos 49ers til Co­lin Ka­e­per­ni­ck ef­ter en hjer­ne­rystel­se og måt­te se til fra si­de­linj­en, mens hol­det spil­le­de sig i Su­per Bowl. Det før­te ham til Chiefs, som han tog i slut­spil­let i tre af si­ne fi­re sæ­so­ner. Og selv om han i sid­ste sæ­son sva­re­de igen ved at no­te­re sig for den hø­je­ste pas­ser rat­ing i NFL, ef­ter at Pa­tri­ck Ma­ho­mes var ble­vet valgt i før­ste run­de af draf­ten, blev rook­i­en for­frem­met til star­ter, mens Smith ud­skif­te­de høv­din­ge­ne med ho­ved­sta­den.

Her blev byt­te­hand­len mod­ta­get med lige de­le hån og ho­ved­rysten. Den næst­bed­ste slot-cor­ner­ba­ck i NFL, Ken­dall Ful­ler, og et tred­jer­un­de­valg var en alt for høj pris at be­ta­le for Smith, lød kri­tik­ken. Især for­di den 34-åri­ge quar­ter­ba­ck i til­gift blev for­gyldt med en fi­re­årig kon­trakt til en vær­di af 94 mio. dol­lar, hvoraf he­le 71 mio. er ga­ran­te­ret.

Men nu er han her. Og med sig brin­ger Alex Smith den mo­bi­li­tet, in­tel­li­gens, la­ve fejl­pro­cent un­der pres og vil­lig­hed til at ka­ste dybt, som Was­hin­g­ton-he­ad Co­ach Jay Gr­u­den øn­sker af sin quar­ter­ba­ck, men som for­gæn­ge­ren Kirk Cou­sins iføl­ge Gr­u­den ik­ke be­sad.

Selv om Cou­sins de se­ne­ste tre sæ­so­ner har ka­stet for fle­re yards og fle­re tou­ch­downs end Smith, er Gr­u­den over­be­vist om, at Smith er en op­gra­de­ring. Den sid­ste brik, der ful­den­der pus­le­spil­let og gør Was­hin­g­ton til et hold, som igen kan­di­de­rer til slut­spil­let ef­ter to års fra­vær.

”Vi er her ik­ke for at byg­ge hol­det op om ham. Det er byg­get, og nu er det op til ham at le­de det,” sag­de Gr­u­den un­der hol­dets mi­ni­camp i ju­ni iføl­ge NBC Sports.

Det kræ­ver dog me­re end ba­re le­der­skab, hvis NFL'S ud­ga­ve af ’Mr. Smith Go­es to Was­hin­g­ton’ skal ha­ve sam­me lyk­ke­li­ge slut­ning som Capras.

Ry­an Ker­ri­gan - me­re end blot Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­ck­is da­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.