DER BLÆSER NYE VIN­DE I GRE­EN BAY

Med ny ge­ne­ral ma­na­ger Bri­an Gu­te­kunst i spid­sen har Pa­ck­ers brugt of­f­sea­son på at fik­se de hul­ler, som blev ud­stil­let, da Aa­ron Rod­gers’ 2017-sæ­son end­te i uti­de.

NFL Magasinet - - Nfc North -

Da Vikings-li­ne­ba­ck­er Ant­ho­ny Barr i spilleu­ge seks ram­te Aa­ron Rod­gers, lan­de­de på stjer­ne-qu­ar­ter­ba­ck­en og bræk­ke­de hans kra­ve­ben, sat­te det en ef­fek­tiv stop­per for Rod­gers’ 13. Nfl-sæ­son.

Men det skæb­nesvan­gre hit kan vi­se sig at væ­re en vel­sig­nel­se i for­klæd­ning. I de føl­gen­de kam­pe stod det nem­lig klart, at Rod­gers har dæk­ket over hol­dets svag­he­der. Uden quar­ter­ba­ck­ens ev­ne til at sæt­te bun­ke­vis af po­int på tav­len, blev hol­dets mang­ler ud­stil­let.

Sig­na­let til Pa­ck­ers’ præ­si­dent Mark Murp­hy var ik­ke til at ta­ge fejl af: Gør no­get med det sam­me – vi har ik­ke Aa­ron Rod­gers for evigt. Og Murp­hy var ik­ke sen til at ta­ge af­fæ­re. Pa­ck­ers’ man­ge­åri­ge ge­ne­ral ma­na­ger Ted Thomp­son blev sat fra be­stil­lin­gen, og un­ge Bri­an Gu­te­kunst blev for­frem­met.

Og Gu­te­kunst har set skrif­ten på væg­gen. Væk er Thomp­sons kon­ser­va­ti­ve til­gang til of­f­sea­son. Nu er Gre­en Bay ik­ke læn­ge­re et hold, der stort set ude­luk­ken­de byg­ger igen­nem draf­ten.

I free agen­cy har Gu­te­kunst hen­tet de to tight ends Jim­my Gra­ham og Mar­ce­des Lewis, de­fen­si­ve end Muham­mad Wil­ker­son og en gam­mel ken­ding, cor­ner­ba­ck Tra­mon Wil­li­ams.

Og så brug­te Gu­te­kunst draf­ten til at hen­te end­nu fle­re un­ge kræf­ter til hol­dets stør­ste svag­hed, ka­ste­for­sva­ret.

Det smer­te­de helt sik­kert Pa­ck­er-na­tion at vin­ke far­vel til sa­fe­ty Mor­gan Bur­nett og wi­de re­cei­ver Jor­dy Nel­son i of­f­sea­son, men sam­ti­dig vir­ker det til, at Gu­te­kunst har en plan, som han ik­ke vi­ger fra.

De nye vin­de i Gre­en Bay har og­så blæst på si­de­linj­en, hvor der er kom­met man­ge nye an­sig­ter. Vig­tigst er det, at den of­te ud­skæld­te de­fen­si­ve ko­or­di­na­tor, Dom Ca­pers, er ble­vet skif­tet ud med Mi­ke Pet­ti­ne, som var en af hjer­ner­ne bag det Jets-for­svar, der i 2009 var NFL'S bed­ste.

Pet­ti­ne skal nu sam­men med sin gam­le ven fra Jets-ti­den, Muham­mad Wil­ker­son, pu­ste nyt liv i et pass rush, som har hal­tet de se­ne­ste år. Og så for­ven­ter man helt sik­kert, at Pet­ti­ne kan ta­ge sin sto­re grup­pe af de­fen­si­ve ba­cks og ska­be en secon­dary, der ran­ge­rer mar­kant bed­re end den 23. plads, som hol­dets ka­ste­for­svar end­te på i sid­ste sæ­son.

Hvis Gu­te­kunsts plan vir­ker, så kan Gre­en Bay Pa­ck­ers må­ske nå den Su­per Bowl, som hol­det fle­re gan­ge de se­ne­ste år har væ­ret me­get tæt på. For to Su­per Bowl-sej­re i 26 år, hvor de star­ten­de quar­ter­ba­cks har hed­det Brett Fav­re og Aa­ron Rod­gers, er slet ik­ke nok. Det ved Bri­an Gu­te­kunst, det ved hol­det og det ved dets fans.

Aa­ron Jo­nes kan bli­ve den RB, der gi­ver nav­ne­bror Rod­gers hårdt til­trængt af­last­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.