DE­FEN­SE

NFL Magasinet - - Nfc North -

Hvor­dan en­der ka­ste­for­sva­ret med at se ud? Det er det ab­so­lut stør­ste spørgs­mål i Pa­ck­er­s­lej­ren. Hol­det har i fle­re sæ­so­ner haft pro­ble­mer med at stop­pe mod­stan­der­nes ka­ste­an­greb, men det hå­ber man, at ny de­fen­siv ko­or­di­na­tor Mi­ke Pet­ti­ne sam­men med en me­get stor grup­pe af bå­de un­ge og er­far­ne de­fen­si­ve ba­cks, kan la­ve om på. Spørgs­må­le­ne er mar­kant fær­re i for­sva­rets for­re­ste af­de­ling, hvor Pa­ck­ers rå­der over en af liga­ens me­re un­der­vur­de­re­de linjer. Og til­fø­jel­sen af Muham­mad Wil­ker­son gør ik­ke linj­en dår­li­ge­re. Li­ne­ba­ck­er-po­si­tio­nen ser en anel­se tynd ud, men Bla­ke Mar­ti­nez fik i sid­ste sæ­son sit gen­nem­brud og så har Pa­ck­ers sta­dig Ni­ck Per­ry og Clay Mat­t­hews på roste­ren. Får de den nød­ven­di­ge støt­te fra Muham­mad Wil­ker­son, kan det be­ty­de for­ny­et liv til et pass rush, som har haft svært ved at fin­de for­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.