10.000 DA­GE UDEN EN PLAY­OFF- SEJR

Hvis De­troit Lions skal vin­de sin før­ste slut­spils­sejr si­den ja­nu­ar 1992, så skal hol­dets for­svar over­præ­ste­re.

NFL Magasinet - - Nfc North -

Det er næ­sten 10.000 da­ge si­den, at De­troit Lions vandt en play­of­f­kamp. El­ler sagt på en an­den må­de – Dan­mark var ik­ke ble­vet Eu­ro­pa­me­stre i fod­bold end­nu og vo­res stats­mi­ni­ster hed Poul Schlüter.

Si­den den ja­nu­ar­dag i 1992 hvor De­troit, an­ført af quar­ter­ba­ck Erik Kra­mer, gen­nemtæ­ve­de Dal­las Cow­boys, har der ik­ke væ­ret me­get ju­bel i De­troit i ja­nu­ar. Ni gan­ge si­den har hol­det nå­et slut­spil­let, ni gan­ge har de for­ladt det igen ef­ter ne­der­lag i før­ste kamp.

Bli­ver 2018 året, hvor hol­det bry­der forbandelsen? Kig­ger man på den of­fen­si­ve si­de af bol­den, så vil Lions i hvert fald og­så i den kom­men­de sæ­son bli­ve et hold, der kan fin­de ud af at sæt­te po­int på tav­len. Hol­det rå­der sta­dig­væk over en af NFL'S bed­ste quar­ter­ba­cks i Mat­t­hew Staf­ford samt nog­le yderst so­li­de wi­de re­cei­vers.

Og nu ser det og­så ud til, at Lions en­de­lig har få­et det lø­be­spil, som Staf­ford har mang­let. I si­ne 128 kam­pe i Lions-uni­for­men har qu­ar­ter­ba­ck­en blot syv gan­ge op­le­vet, at en run­ning ba­ck har lø­bet for over 100 yards. Men med Le­gar­ret­te Blo­unt og rook­ie Ker­ry­on Jo­hn­son på hol­det bør det tal sti­ge i den kom­men­de sæ­son.

Pro­ble­met er ba­re, at Lions’ de­fen­siv fort­sat er ek­stremt tynd. Det vir­ker til, at man læg­ger al­le si­ne for­håb­nin­ger hos ny he­ad co­ach Matt Pa­tri­ci­as tak­ti­ske ev­ner. Man hå­ber sim­pelt­hen på, at Pa­tri­ci­as de­fen­si­ve play­book er så over­le­gen, at Lions selv med et be­ske­dent spil­ler­ma­te­ri­a­le kan få suc­ces.

Og hvis no­gen kan le­ve op til den for­vent­ning, er det Matt Pa­tri­cia. I sin tid som de­fen­siv ko­or­di­na­tor for New Eng­land Pa­tri­ots for­må­e­de hans for­svar fle­re gan­ge at le­ve­re på et mar­kant hø­je­re ni­veau end for­ven­tet. Det bed­ste ek­sem­pel på det er 2016-sæ­so- nen, hvor Pa­tri­ots’ de­fen­se ho­ved­sa­ge­ligt be­stod af spil­le­re, som an­dre klub­ber ik­ke kun­ne bru­ge. Al­li­ge­vel end­te for­sva­ret som liga­ens 8. bed­ste og var en med­vir­ken­de år­sag til, at hol­det stod med end­nu en Su­per Bowl-ring, da sæ­so­nen var slut.

Hvis Matt Pa­tri­cia og De­troit Lions kan la­ve sam­me num­mer i den kom­men­de sæ­son, så kan hol­dets sej­r­stør­ke i play­off me­get let en­de til ja­nu­ar. Men det er et me­get stort ’hvis’, og me­get ty­der på, at Lions sta­dig­væk er mindst en of­f­sea­son væk fra at ha­ve en ro­ster, som kan gø­re sig gæl­den­de i den sjove en­de af slut­spil­let.

Kan Staf­ford veks­le godt spil til en play­of­f­plads i mid­del­må­di­ge De­troit?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.