BEARS ER ET AF NFL'S MEST FORBEDREDE HOLD

Med en ny in­nova­tiv he­ad co­ach, en to­tal­renove­ret re­cei­ver-grup­pe og et yder­li­ge­re for­stær­ket for­svar lig­ner Chi­ca­go et helt nyt hold.

NFL Magasinet - - Nfc North -

Gaaabbb! Bears har i fle­re sæ­so­ner væ­ret et af NFL'S ab­so­lut mest ke­de­li­ge hold. Med he­ad co­ach Jo­hn Fox ved ro­ret var der ik­ke li­ge­frem lagt op til eks­plo­sivt an­grebs­spil og kre­a­ti­ve tri­ck plays.

Men nu må halvsoven­de Nfl-fans hel­le­re våg­ne op, for det Bears-hold, der lø­ber på ba­nen til den kom­men­de sæ­son, ser me­re spæn­den­de ud, end det har gjort i åre­vis.

For­hen­væ­ren­de of­fen­siv ko­or­di­na­tor for Kansas Ci­ty Chiefs, Matt Nagy, har over­ta­get takt­stok­ken som hol­dets nye he­ad co­ach, og det kan kun be­ty­de mar­kant me­re se­vær­digt an­grebs­spil.

Sam­ti­dig har hol­det haft en me­get stærk of­f­sea­son, hvor det gen­nem­gå­en­de te­ma har væ­ret at gi­ve an­den-års quar­ter­ba­ck Mitchell Tru­bi­sky så me­get hjælp som mu­ligt.

Hol­dets re­cei­ver-grup­pe, som sid­ste år var blandt de rin­ge­ste i NFL, har gen­nem­gå­et en to­tal­renove­ring. Ud er rø­get Ca­meron Me­re­dith og Ken­dall Wright, ind er kom­met Al­len Ro­bin­son, Tay­l­or Ga­bri­el og rook­i­en Ant­ho­ny Mil­ler. De tre spil­le­re lig­ner al­le­re­de en af liga­ens me­re eks­plo­si­ve re­cei­ver-grup­per. Der­u­d­over er tight end Trey Bur­ton kom­met til med en frisk Su­per Bowl-ring på fin­ge­ren, og hol­dets i for­vej­en so­li­de of­fen­si­ve linje blev styr­ket i draf­ten med gu­ard/cen­ter Ja­mes Da­ni­els.

Der­til kom­mer et i for­vej­en me­get stærkt lø­be­an­greb an­ført af hårdt­slå­en­de Jor­dan Howard.

Nu er spørgs­må­let, om Mitchell Tru­bi­sky kan for­stå at ud­nyt­te, at han har få­et et for­stær­ket ar­se­nal og en af NFL'S skar­pe­ste of­fen­si­ve hjer­ner til rå­dig­hed på si­de­linj­en. Tru­bi­sky vi­ste til ti­der fi­ne tak­ter i sid­ste sæ­son, hvor han star­te­de 12 kam­pe for Bears. Men om Bears har fun­det løs­nin­gen på det quar­ter­ba­ck-pro­blem, som de har haft, si­den Jim Mc­ma­hon i 1988 spil­le­de sin sid­ste kamp for hol­det, er fort­sat uvist.

Mod­sat ser uvis­he­den om­kring hol­dets for­svar ud til at væ­re for­duf­tet. Og når man så bru­ger draf­ten på at hen­te en ræk­ke so­li­de de­fen­si­ve rook­i­es her­un­der li­ne­ba­ck­er Roquan Smith – en spil­ler som man­ge me­ner bli­ver den næ­ste Bri­an Ur­la­cher for Bears – så bør det be­ty­de yder­li­ge­re frem­gang for de­fen­si­ven.

Med blot fem sej­re i sid­ste sæ­son end­te Bears sidst i NFC North. Og di­vi­sio­nens styr­ke ta­get i be­tragt­ning bli­ver det svært for Chi­ca­go at gå fra worst til first i den kom­men­de sæ­son. Men der er in­gen tvivl om, at Bears er et af de hold, der er ble­vet styr­ket mest si­den sid­ste sæ­son.

Al­len Ro­bin­son bæ­rer et stort an­svar for Bears.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.