Ha­mil­ton

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt -

För att fi­ra den 24:e om­gång­en av La Car­re­ra Pa­na­me­ri­ca­na-täv­ling­en i Mex­i­ko, där 118 ve­te­ran­bi­lar med fö­ra­re från fem­ton oli­ka län­der del­tog, lan­se­ra­de Fre­de­ri­que Con­stant två nya kloc­kor – bå­da i en li­mi­te­rad ut­gå­va om 1,888. 43-mil­li­me­tersmo­del­ler­na Vin­tage Ral­ly, på bil­den i säll­skap med ett fick­stoppur från en kol­lek­tion som till­hör mär­ket, har ut­rus­tats med det nya handupp­drag­na FC-435-ur­ver­ket med li­ten se­kund­vi­sa­re. De kom­mer i två ty­per av stål­vi­sa­re – med Su­per­lu­mi­no­va el­ler ro­sa guld­plä­te­ring. De svar­ta el­ler bru­na kro­ko­di­larm­ban­den kom­plet­te­rar vin­ta­ge­loo­ken och gör mo­del­len till den per­fek­ta ac­ces­so­a­ren för just det här vin­ta­ge­bil-lop­pet. Pris 9 400 kro­nor. Med sitt bru­na, al­li­gatormönst­ra­de lä­derarm­band och den sil­ver­fär­ga­de ur­tav­lan i två la­ger har Re­bel at He­art från Tho­mas Sa­bo en verk­lig retrokänsla. Den 38-mil­li­me­ters rost­fria stål­bo­et­ten kom­mer­med­kvartsur­verk,da­tum­vi­sa­re och ro­mers­ka siff­ror. Pris 2 500 kro­nor. Dumå­ste­kän­na­dina­flyg­plats­för­kort­ning­ar väl för att få ut det bäs­ta av den här kloc­kan. Men om du nu är en pro­fes­sio­nell fly­ga­re – el­ler ba­ra tyc­ker om att tän­ka på dig själv som li­ka man­lig, trots att du kanske job­bar som re­vi­sor – då är det här din kloc­ka. Med 24 tids­zo­ner, som ställs ma­nu­ellt, kan du hop­pa mel­lan zo­ner­na vid skriv­bor­det. Lägg till en ret­ro­in­spi­re­rad ur­tav­la – och den här au­to­mat­kloc­kan i stål blir väl­digt In­di­a­na Jo­nes. Pris 8 900 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.