JOR­DEN RUNT

Plaza Watch Skandinavien - - Aktuellt -

Med Transo­ce­an Chronograph Uni­ti­me tar Breit­ling an­vän­dar­vän­lig­he­ten till nya ni­vå­er. Hi­sto­riskt sett är World ti­mers för många krång­li­ga att stäl­la in, el­ler så kan de in­ne­bä­ra att man mås­te an­vän­da re­jält med hu­vud­räk­ning för att kom­ma fram till hur myc­ket kloc­kan är på and­ra stäl­len i världen. In­te nu läng­re. Med den sex­tio­talsin­spi­re­ra­de Transo­ce­an Chronograph Uni­ti­me kring hand­le­den be­hö­ver du ba­ra dra ut kro­nan och stäl­la tim­vi­sa­ren, plus vri­da fram sta­den du be­fin­ner dig i till kloc­kan 12. Un­der ti­den tic­kar mi­nu­ter och se­kun­der vi­da­re, så att pre­ci­sio­nen in­te på­ver­kas. Det­ta gäl­ler ock­så kro­no­gra­fen, om du har den igång.

Det uni­ka med Transo­ce­an Chronograph Uni­ti­me är dess en­kel­het – allt sköts med kro­nan – kom­bi­ne­rat med det pa­ten­te­ra­de sy­ste­met med dubb­la dis­kar, varav den in­re är 24-tim­mars­k­loc­kan. På den­na disk kan du di­rekt se vad kloc­kan är i he­la världen. Om du un­der din re­sa har kor­sat en da­tum­lin­je så häng­er även da­tu­met med när du stäl­ler in den lo­ka­la ti­den. Och fö­re­drar du ett an­nat språk än ex­em­pel­vis eng­els­ka så kan den ytt­re stads­dis­ken ock­så le­ve­re­ras på frans­ka, tys­ka, ki­ne­sis­ka, ja­pans­ka, el­ler rys­ka.

Svårt att hänga med? Det är myc­ket enkla­re än det lå­ter: kloc­kan på bil­den be­fin­ner sig i Paris, där kloc­kan är 10.10, vil­ket syns bå­de på 24-tim­mars­ring­en och vi­sar­na. Spa­na nu in 24-tim­mars­ring­en, så ser du att kloc­kan är 04.10 i New York, och 16.10 i Bang­kok.

För tek­nis­ka ka­len­der­bi­ta­re kan vi ta­la om att B-05 är ett COSC-cer­ti­fi­e­rat au­to­ma­tiskt ur­verk med 28 800 vph och 70 tim­mars gångre­serv. Kro­no­gra­fens tav­lor vi­sar fjär­de­dels­se­kund, 30-mi­nu­tersin­ter­vall och 12-tim­marsin­ter­vall. Med and­ra ord ex­akt sam­ma tek­nik som i B-01, som en­ligt Breit­ling själ­va är värl­dens bäs­ta kro­no­gra­fur­verk.

Så­väl B-05 som B-01 är helt till­ver­ka­de av Breit­ling – vil­ket gör att Breit­ling med rå­ge kva­li­fi­ce­rar sig som ”Ma­nu­factu­re”, vil­ket är det fi­nas­te man kan va­ra i klockvärlden.

Transo­ce­an Chronograph Uni­ti­me kan kom­bi­ne­ras med oli­ka arm­band – den klas­sis­ka mesh-län­ken, kro­ko­dillä­der el­ler ljus­brunt Bare­ni­alä­der som snabbt får en snygg patina. Pris: från 86 800 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.