SAMLAREN

Plaza Watch Skandinavien - - Sam Laren -

”Jag var ba­ra åt­ta år gam­mal när jag be­fann mig på ett ho­tell på ett fjäll i Ro­vani­e­mi till­sam­mans med min han­dels­re­san­de far. En man­lig kollega till min far kom in med två styc­ken port­föl­jer och öpp­na­de des­sa. ’Klick-Klick.’ Och min kä­re far sa: ’Ja Kai, vil­ken kloc­ka vill du ha?’ I den stun­den föd­des en klock­fe­ti­schist.

Kloc­kan jag val­de var en Ca­sio. En med 120 me­lo­di­er och Big Ben kloc­kan tolv. Det var jäk­ligt kul på 70-ta­let. Men Ca­sion är se­dan länge bor­ta och idag är det helt and­ra kloc­kor som gäl­ler. Jag upp­skat­tar vack­ra ting. Vil­ket även speg­lar sig i mitt yr­ke som ljus­de­sig­ner på Lju­sar­ki­tek­tur, Nor­dens störs­ta ljus­de­sign­by­rå. Vi har pro­jekt världen över – i USA, Mel­la­nöstern och Asi­en, men fo­ku­se­rar på Nor­den. Lju­set har stor be­ty­del­se, för män­ni­skor i all­män­het men nord­bor i syn­ner­het i och med vå­ra års­ti­der. Till­sam­mans med mi­na kol­le­gor ska­par jag vack­ra, och li­te tryg­ga­re plat­ser med lju­sets hjälp.

b e r ät tat för: SA­RA ZARIC Foto an­ders modig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.