DEN LIL­LE PRIN­SENS KLOC­KA

IWC fi­ra­de i fjol sin 77-åri­ga tra­di­tion av att till­ver­ka pi­lot­kloc­kor och sitt part­ner­skap med An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry Youth Founda­tion ge­nom två spe­ci­alut­giv­na kloc­kor som hyl­la­de en lit­te­rär klassiker.

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL - TEXT Y-JE­AN MUN-DEL SALLE

Luft­farts­pi­on­jä­ren An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry och hans lit­te­rä­ra klassiker Lil­le prin­sen har in­spi­re­rat två spe­ci­alut­giv­na kloc­kor från IWC.

FÖ­RE­STÄLL DIG DET in­ter­na­tio­nel­la post­fly­gets ti­di­ga da­gar: het­tan och sand­stor­mar­na i ök­nen som or­sa­ka­de plöts­li­ga och tä­ta flyg­plans­ha­ve­ri­er; att be­hö­va kla­ra av ko­kan­de el­ler ut­mat­ta­de ra­di­a­to­rer, tra­si­ga ve­vax­lar och ven­ti­ler, upp­giv­na mo­to­rer; du­ken som täck­te ving­ar­na loss­na­de med jäm­na mel­lan­rum av fuk­ten och slets lätt sön­der; bloc­ke­ra­de pro­pell­rar led­de till nöd­land­ning­ar el­ler att pla­net sjönk ner i be­dräg­ligt mjuk sand, och te­le­fo­ner var så gott som omöj­li­ga att hit­ta på den spans­ka el­ler ma­roc­kans­ka lands­byg­den.

Pla­nen var fly­gan­de döds­fäl­lor med en en­da mo­tor, och de sig­na­le­ra­de bå­de ära och död. De var bräck­li­ga och opå­lit­li­ga och in­te ut­rus­ta­de med någ­ra av de in­stru­ment som skul­le ha gjort na­vi­ga­tio­nen sä­ker ut­an ba­ra med kom­pass, gy­ro­skop, kar­ta och höjd­mä­ta­re.Till ex­em­pel ha­de de kon­ver­te­ra­de mi­li­tär­pla­nen Bre­gu­et XIV var­ken ra­dio, brom­sar el­ler stöt­däm­pa­re. Cock­pi­ten var öp­pen för grym­ma in­slag av dim­ma, regn, snö, vind, sand och is­kal­la tem­pe­ra­tu­rer. Det kräv­des ett över­mänsk­ligt mod att vå­ga flyt­ta någ­ra få postväs­kor. Pi­lo­ter var tvung­na att kla­ra sig själ­va, el­ler an­nars till­fång­a­tas av plund­ran­de stam­folk och kanske till och med dö­das el­ler hål­las fång­ar för lö­sen. LUFT­FARTS­PI­ON­JÄ­REN An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry föd­des 1900, i bör­jan av fly­gets guld­ål­der. Han hjälp­te till att ska­pa vägar för flyg­post och blev en del av Aéro­posta­les histo­ria. Sam­ti­digt blev han en krigs­hjäl­te de­ko­re­rad med Mi­li­ta­ry Cross för si­na far­li­ga spa­nings­flygupp­drag över Ar­ras un­der and­ra världs­kri­get, och för­svann se­dan 1944 över Me­del­ha­vetun­de­rett­flygupp­drag­för­de­al­li­e­ra­de.

In­ter­na­tio­nellt känd un­der sin livs­tid, blev han en le­gend ef­ter sin död. När han in­te var up­pe i luf­ten, väv­de han sam­man si­na många per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter och flygä­ven­tyr till lit­te­rä­ra verk. Hans halvt själv­bi­o­gra­fis­ka mäs­ter­verk Lil­le prin­sen, skri­ven un­der and­ra världs­kri­get och pub­li­ce­rad ett år ef­ter hans för­svin­nan­de, bär hans me­lan­ko­lis­ka sin­ne­lag. Han ha­de all­tid teck­nat en led­sen li­ten poj­ke med blon­da loc­kar och en lång hals­duk, en bild han bu­rit i sitt hjär­ta se­dan ti­digt 1930-tal.

Lil­le prin­sen är en fi­lo­so­fisk de­kla­ra­tion av en så­rad man som för­ut­såg sin nä­ra fö­re­stå­en­de död. Boken kri­ti­se­rar in­te ba­ra de vux­nas värld, ut­an ock­så sam­häl­let i stort.

”Det är en­dast med hjär­tat man kan se rätt. Det vik­ti­gas­te är all­tid osyn­ligt för ögat”, skrev Sain­tEx­u­péry i Lil­le prin­sen, en bok av po­e­tisk och fi­lo­so­fisk be­ty­del­se med ett tid­löst pla­ne­tärt till­tal. Den be­trak­tas som värl­dens mest kän­da frans­ka lit­te­rä­ra verk och har bli­vit en av lit­te­ra­tur­histo­ri­ens bäst säl­jan­de böc­ker, över­satt till mer än 270 språk och di­a­lek­ter.

Förs­ta gång­en pub­li­ce­rad i New York 1943, fyll­de Lil­le prin­sen 70 år 2013. IWC fi­ra­de det ge­nom att lan­se­ra två spe­ci­alut­gå­vor: Big pi­lot’s watch per­pe­tu­al ca­len­dar edi­tion ”Le pe­tit prince”, be­grän­sad till 270 kloc­kor, och Pi­lot’s watch mark XVII edi­tion ”Le pe­tit prince” i en be­grän­sad upp­la­ga om 1 000 kloc­kor. De ut­gör den sjun­de och åt­ton­de kloc­kan i IWC:s se­ri­er med be­grän­sa­de upp­la­gor och är de en­da pi­lot­kloc­kor­na se­dan 2006 att hyl­la Saint-Ex:s livs­verk som fly­ga­re och för­fat­ta­re.

– I och med vår långa tra­di­tion av att till­ver­ka pi­lot­kloc­kor, kän­ner vi oss län­ka­de till An­to­i­ne de

När han in­te var up­pe i luf­ten, väv­de han sam­man si­na många er­fa­ren­he­ter och

flygä­ven­tyr till lit­te­rä­ra verk.

Saint-Ex­u­péry på många sätt, för­kla­rar Ge­or­ges Kern, vd för IWC.

– Vi in­spi­re­ra­des av en man som var en pas­sio­ne­rad de­sig­ner och tog sitt förs­ta luft­farts­pa­tent 1936, sam­ma år som IWC pre­sen­te­ra­de sin förs­ta Spe­ci­al pi­lot’s watch. Vi hy­ser stor be­und­ran pi­lo­ten som var be­redd att ris­ke­ra sitt eget liv för den tek­nis­ka ut­veck­ling­ens skull. Och vi hyl­lar Sain­tEx­u­péry, den sto­ra för­fat­ta­ren och hu­ma­nis­ten, vars verk så många av oss vux­it upp med.

Blic­ken mot fram­ti­den

År 2005 slog sig IWC ihop med An­to­i­ne de Sain­tEx­u­péry – d’Agay Esta­te (Saint-Ex­u­pérys ätt­ling­ar) som re­dan ha­de stöt­tat lo­ka­la initiativ värl­den över för ung­do­mar se­dan ett an­tal år ge­nom sitt in­ter­na­tio­nel­la nät­verk i ett tret­ti­o­tal län­der. 2009 gick de vi­da­re och blev part­ner till den då ny­lan­se­ra­de väl­gö­ren­hets­de­len, An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry Youth Founda­tion (www.fa­sej.org).

– An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry är än i dag en fö­re­bild med sitt mod, pi­on­jär­san­da och pas­sion, sä­ger Kern. Hans be­slut­sam­het att in­spi­re­ra och få sa­ker att hän­da var ex­em­pla­risk. Som ett fö­re­tag med en stark käns­la av so­ci­alt an­svar, är vi stol­ta över att va­ra part­ner till An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry Youth Founda­tion. Or­ga­ni­sa­tio­nen är helt de­di­ke­rad att be­va­ra sin nam­nes hu­ma­ni­tä­ra idéer.

SAINT-EX­U­PÉRY RE­FLEK­TE­RA­DE över den mänsk­li­ga till­va­ron och gav män­ni­skan ett högt vär­de. Han trod­de på uni­ver­sel­la vär­den som bro­der­skap, vän­skap, plikt, tap­per­het, osjäl­visk­het och de osyn­li­ga län­kar som bin­der män­ni­skor sam­man. Ur des­sa idéer föd­des An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry Youth Founda­tion, med en tan­ke om att värl­den be­hö­ver an­svars­ful­la unga med­bor­ga­re. Ni­co­las Del­sal­le, stif­tel­sens ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re, sä­ger:

– För att stöd­ja ett ökan­de an­tal pro­jekt be­hö­ver vi det vik­ti­ga stöd vi får från ge­ne­rö­sa in­di­vi­der och fö­re­tags­spon­so­rer som vill gö­ra en skill­nad för värl­dens ung­do­mars fram­tid. De väl­gö­ren­hets­ak­ti­vi­te­ter stif­tel­sen har bi­drar ock­så till att på ett an­vänd­bart sätt för­e­vi­ga min­net av och fi­lo­so­fin hos den le­gen­da­ris­ke pi­lo­ten och för­fat­ta­ren. IWC är in­timt län­kat till fly­gets värld och de­lar vär­de­ring­ar­na hos Saint Ex­u­péry: hans äkt­het, kre­a­ti­va ge­ni, fi­lo­so­fi och pi­on­jä­ran­da. Det­ta ut­gör ba­sen i det uni­ka och me­nings­ful­la part­ner­skap vi har eta­ble­rat med IWC i syf­te att ge stöd till un­der­pri­vi­li­gi­e­ra­de barn.

Nam­net ”An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry” har se­dan dess dykt upp hos IWC:s i en se­rie fly­gar­fo­ku­se­ra­de pro­jekt. Det bör­ja­de 2006 med öpp­nan­det av IWC Saint-Ex­u­péry spa­ce på Mu­se­um of Air and Spa­ce in Le Bour­get ut­an­för Pa­ris och en ut­ställ­ning om tid, luft­fart och pi­lot­kloc­kor – där­ibland med vra­ket ef­ter Sain­tEx­u­pérys Lock­heed P-38 light­ning som bär­gats ur Me­del­ha­vet.

Där­ef­ter har IWC fort­satt att hyl­la hans livs­gär­ning som fly­ga­re och för­fat­ta­re ge­nom att ta fram oli­ka pi­lot­kloc­kor som för­e­nar då­ti­dens ban­bry­tan­de fly­ga­ram­bi­tio­ner med mo­dern klock­tek­nik.De­första­fy­ra­mo­del­ler­na­sam­man­knip­pa­des med hans lit­te­rä­ra verk och var­je gång var det ett unikt ex­em­plar som gjor­des i pla­ti­na för att auk­tio­ne­ras ut ihop med ett ma­nu­skript i ori­gi­nal el­ler med en första­e­di­tion el­ler ett sig­ne­rat ex­em­plar av

boken, vars he­la be­håll­ning gick till att fi­nan­si­e­ra ett väl­gö­ren­hets­pro­jekt ge­men­samt ut­valt av IWC och Saint-Ex­u­péry – d'Agay Esta­te.

2006 lan­se­ra­des Pi­lot’s watch chro­no­graph som en hyll­ning till ro­ma­nen Natt­flyg­ning och följ­des året ef­ter av Pi­lot’s watch au­to­ma­tic med en ho­mage till boken Post­flyg syd. År 2008 ära­de Pi­lot’s watch UTC boken Vind, sand och stjär­nor och 2009 års Big pi­lot’s watch vör­da­de he­la för­fat­ta­rens livs­verk.

Den fem­te kloc­kan blev 2010 Big pi­lot’s watch per­pe­tu­al ca­len­dar, som ock­så mar­ke­ra­de IWC:s för­ny­el­se av sam­ar­be­tet med stif­tel­sen. Den sjät­te hyll­ning­en blev 2012 Pi­lot’s watch chro­no­graph edi­tion An­to­i­ne de Saint Ex­u­péry. Det mar­ke­ra­de ock­så hund­ra­år­sju­bi­le­et för Saint-Ex­u­pérys förs­ta flyg­ning 1912, då tolvå­ring­en över­ta­la­de pi­lo­ten Gabri­el Sal­ves att ta ho­nom med på en tur i en Bert­haud-Wro­blewski.

I lin­je med Saint-Ex­u­pérys tan­ke­sätt har IWC i år fi­nan­si­ellt stöt­tat stif­tel­sens en­ga­ge­mang för att be­käm­pa an­al­fa­be­tis­men i Kam­bod­ja, där den sam­ar­be­tar med Si­par – en väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion som öpp­nar bib­li­o­tek och ut­bild­nings­fi­li­a­ler, för­ser av­lägs­na om­rå­det med läs­bart ma­te­ri­al och ger ut böc­ker i Kh­mer (där­ibland Lil­le prin­sen). Ihop re­no­ve­rar man nu bib­li­o­tek och grund­sko­lor och byg­ger en ut­vidg­ning av byn Ro­lu­os, som är en del av det världs­be­röm­da Une­sco- världs­ar­vet Ang­kor i pro­vin­sen Si­em Re­ap och som kom­mer att slut­fö­ras i mars 2014. Därut­ö­ver har en unik ut­gå­va sålts i no­vem­ber 2013 på Sot­he­bys auk­tion i Ge­ne­ve, näm­li­gen en Big pi­lot’s watch per­pe­tu­al ca­len­dar edi­tion ”Le pe­tit prince” i pla­ti­na med mid­natts­blå ur­tav­la, Su­per Lu­miNo­va-be­lag­da ro­di­um­kläd­da vi­sa­re och in­dex och arm­band i brunt kalv­skinn, med 100 pro­cent av in­täk­ter­na av­sat­ta till stif­tel­sens fi­lan­tro­pis­ka verk­sam­het.

–Bar­niKam­bod­ja­sak­nar­grund­läg­gan­denöd­vän­dig­he­ter; bland myc­ket an­nat har många av dem in­te till­gång till sko­la och ne­kas där­med möj­lig­he­ten att lä­sa. 2009 öpp­na­de IWC ett bib­li­o­tek iKam­bod­jai­hop­medSi­pa­rochAn­to­i­ne­deSain­tEx­u­péry Youth Founda­tion. Ut­bild­ning är nyc­keln i kam­pen mot an­al­fa­be­tism och det­ta bib­li­o­tek blev vårt förs­ta bi­drag till den­na strä­van. Näs­ta steg är bygg­na­tio­nen av en ny sko­la, sä­ger Kern.

SAINT-EX­U­PÉRYS VÄR­DE­RING­AR av­slö­jar sig i hans skrif­ter och hand­ling­ar, och ger rikt­lin­jer för barn och ung­do­mar un­der de­ras re­sa till att bli so­ci­alt an­svars­ful­la vux­na. ”När du ger dig själv, får du till­ba­ka mer än du ger”, skrev han. Med IWC:s hjälp föl­jer An­to­i­ne de Saint-Ex­u­péry Youth Founda­tion i den här man­nens fot­spår, en li­ka stor histo­rie­be­rät­ta­re som pas­sio­ne­rad pi­lot, och fort­sät­ter att hjäl­pa unga över he­la värl­den.

”När du ger dig själv, får du till­ba­ka mer än du ger”

S A I NT -EX­U­PÉRY S TÅ R F R A MFÖR R E S T E RNA AV S I N CAUDRON S I MOU N, 200 KM F R ÅN KA I RO, EF­TER E N O LYC K A I DEN L I B Y S K A Ö KN EN UN­DER F LYGTÄV L I N G E N PA R I S – S A I GON 19 3 5 .

2006 ÅRS B EGR ÄNS A D E SPEC I A L U TGÅVA AV I WC: S P I LOT’ S WATC H C H R ONO - AUTOMATI CED I TI O N ANTOI N E D E SA INT E X U P É RY, MED EN G R AV Y R PÅ B A K B O E T T ENS SOM P O R T R ÄT T E R A R FÖR FAT TA R E N O C H P I LOT E N I H ANS F LY­GA R - DRÄKT PÅ F LYG FÄ L T E T V I D BO RGO - F LYG B A S EN PÅ KOR S I K A . D EN N A H Y L L A R M I N N E T AV 75 - Å R S - DAGE N FÖR PUBL I C E R I N GE N AV H ANS ROM A N NAT T F LY­GA R E N .

2 010 S TÖT TA D E ST I F T E L S EN VÄ LGÖR ENH E T S - O RGA N I S AT I O N EN S I PA R I DESS K A M P MOT ANA L FA B E T ISM I K A MBOD J A G ENOM AT T FI­NANS I E R A EN N Y M O B IL B IBL I OTEKSBUSS MÅ­LAD I L IL­LE P R I NS ENS FÄ R G E R , O C H ÄV E N D E S S O P E R AT I VA KOS T N A D E R FÖR D E N ÄS T KOM­MA N D E T R E Å R EN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.