HÄRS­KAR­RING­ENS MÄS­TA­RE

I den lil­la sta­den Nel­son på Nya Ze­e­land till­ver­kar de danskät­ta­de brö­der­na Hal­f­dan och Thor­kild Han­sen ring­ar som glän­ser än­da bort till Hol­ly­wood. Högst upp på de­ras cv finns värl­dens kanske mest ef­ter­trak­ta­de filmsmyc­ke: Tol­ki­ens härs­kar­ring.

Plaza Watch Skandinavien - - INNEHÅLL - WORDS LARS COLLIN PHOTO MAU­RO RONGIONE

I den Nya Zee­länds­ka sta­den Nel­son smid­de den danskät­ta­de fa­mil­jen Jen­sen guld­ring­en som tog hob­bi­ten Fro­do på en re­sa från Fyl­ke till Mor­dor.

JENS HAN­SEN VÄX­TE upp i Oden­se, Hans Christi­an An­der­sens hemstad. Pre­cis som den be­röm­da sa­go­be­rät­ta­ren val­de Han­sen och hans fa­milj att läm­na si­na fat­ti­ga dans­ka hemtrakter. Men Jens Han­sen res­te myc­ket läng­re än 1800-tals­för­fat­ta­ren. Li­vet var hårt i ef­ter­krigs­ti­dens Dan­mark, så 1952 seg­la­de fa­mil­jen – där­ibland 12-åri­ge Jens – över ha­ven och nåd­de till slut Nya Ze­e­lands vid­sträck­ta öar.

Många år se­na­re, när Jens var till­ba­ka i Dan­mark un­der det sväng­i­ga 1960-ta­let, lär­de sig 22-åring­en av skan­di­na­vis­ka mäs­ta­re hur man får ju­ve­ler att glitt­ra och glän­sa. Han­sen åter­vän­de se­dan till Nya Ze­e­land där hans nyvun­na kun­ska­per och fär­dig­he­ter blev myc­ket upp­skat­ta­de. 1968 öpp­na­de han sin förs­ta lil­la verk­stad. Jens Han­sens guld- och sil­ver­smed­ja blev en till­flyktsort för konst­hant­ver­ka­re och and­ra bo­he­mer. De sam­la­des i var­dags­rum­met hos Jens Han­sen och hans fa­milj på Al­ton Ro­ad i Nel­son, kust­sta­den som med åren blev ett konst­när­ligt cent­rum.

Se­dan dess har hand­gjor­da smyc­ken som de­sig­nats på Nya Ze­e­land en gi­ven kva­li­tets­stäm­pel. Där­för var det in­te för­vå­nan­de att den kän­da re­gis­sö­ren Pe­ter Jack­son bör­ja­de le­ta i sitt hem­land ef­ter den bäs­ta guld- och sil­ver­sme­den som skul­le kun­na till­ver­ka det vik­ti­gas­te fö­re­må­let till hans kom­man­de stor­film, Sa­gan om ring­en.

Upp­dra­get gick för­stås till släk­ten Han­sen. Ty­värr av­led Jens Han­sen i can­cer 1999, men även om han ald­rig fick upp­le­va fil­mens världs­suc­cé, hann han – i sam­ar­be­te med yngs­te so­nen Thor­kild – gö­ra de vik­ti­gas­te skis­ser­na till ring­en.

Ar­be­tet slut­för­des av hans sö­ner Hal­f­dan och Thor­kild Han­sen, som i dag skö­ter fö­re­ta­get som nu är en kom­bi­ne­rad bu­tik och verk­stad som in­rymts i en täm­li­gen bru­tal bygg­nad från ti­digt 70-tal, nä­ra Nel­son vid nord­spet­sen på Nya Ze­e­lands sydö.

– Min fars de­sign var in­spi­re­rad av hans dans­ka bak­grund, men han lär­de sig yr­ket i Dan­mark och på Nya Ze­e­land och hans se­na­re ar­be­ten av­speg­lar ti­den i bå­da län­der­na. Jens ge­nom­gick en tra­di­tio­nell lär­lings­ut­bild­ning, och stu­de­ra­de även form­giv­ning på Nya Ze­e­land och i Dan­mark på sex­tio­ta­let. I mit­ten av sjut­ti­o­ta­let fick han ett pre­stige­fyllt sti­pen­di­um och stu­de­ra­de ett läsår på Guldsmeds­hög­sko­lan i Kö­pen­hamn, be­rät­tar Hal­f­dan me­dan han tvin­nar sin Sal­va­dor Da­li-mu­stasch.

Den­na kom­bi­na­tion av arv och in­fly­tan­de från de sto­ra nor­dis­ka sil­ver- och guld­sme­der­na, blan­dad med en viss ”down un­der”-käns­la, re­sul­te­ra­de i en unik stil. Re­dan när Jens ha­de av­slu­tat ju­ve­le­rar­ut­bild­ning­en och bör­ja­de sat­sa på sin egen verk­sam­het, val­de han en mo­dern hant­verks­stil.

– Min far blev snabbt en av de le­dan­de guld­hant­ver­kar­na här på Nya Ze­e­land. Så snabb­ver­sio­nen av histo­ri­en är att när Pe­ter Jack­son skul­le hit­ta nå­gon som kun­de gö­ra Ring­en, så gick han di­rekt till min far. För han var lan­dets främs­te till­ver­ka­re av mo­der­na ring­ar.

PÅ GRUND AV den sa­go­li­ka fram­gång­en för Pe­ter Jack­sons fil­mer och den mäk­ti­ga härs­kar­ring­ens enor­ma drag­kraft, har Jens Han­sen Con­tem­po­ra­ry Gold & Sil­versmith ham­nat på lis­tan över ob­li­ga­to­ris­ka se­värd­he­ter i Nel­son.

– Nu har det gått över tio år, men tack va­re Hob­bit- fil­mer­na får vi be­sök av en ny ge­ne­ra­tion som näs­tan var för ung för Sa­gan om ring­en- fil­mer­na. I dag är det kärvt för ju­ve­le­rar-

bran­schen i all­män­het, men det är an­norlun­da för oss som har en gans­ka tyd­lig stil. Den ser kanske väl­be­kant ut för skan­di­na­ver, men är fort­fa­ran­de rätt ovan­lig för ame­ri­ka­ner och brit­ter. En mängd and­ra ju­ve­le­ra­re på Nya Ze­e­land har kon­kur­re­rats ut av fa­bri­ker i Ki­na och öv­ri­ga Asi­en. Vi har haft tur som kun­nat upp­rätt­hål­la vå­ra tra­di­tio­nel­la fär­dig­he­ter. För­mod­li­gen är mer än hälf­ten av vå­ra be­sö­ka­re från and­ra stäl­len än Nel­son, sä­ger Hal­f­dan.

TILL SKILL­NAD FRÅN tra­di­tio­nel­la ju­ve­le­ra­re har Jens Han­sen Con­tem­po­ra­ry Gold & Sil­versmith för­de­len av att ver­ka in­om tre om­rå­den. Det förs­ta är de klas­sis­ka fö­re­må­len som de­sig­nats av Jens Han­sen. Se­dan är det ”Film­ring­en” och allt an­nat som häng­er sam­man med Sa­gan om ring­en, och slut­li­gen så­väl tra­di­tio­nel­la som mo­der­na spe­ci­al­be­ställ­da vig­sel­ring­ar och för­lov­nings­ring­ar.

– Det är för­stås väl­digt bra för oss att kun­na sä­ga att vi har gjort värl­dens mest be­röm­da ring, sä­ger Hal­f­dan, och vi­sar oss någ­ra skis­ser som pap­pa Jens och bro­dern Thor­kild gjor­de i slu­tet av nit­ti­o­ta­let.

To­talt gjor­de de fem­ton oli­ka va­ri­an­ter. Men till slut fas­ta­de de för en mo­dell som sam­man­fat­tar en­kel­he­ten, ele­gan­sen och kraf­ten i ring­en som be­skrivs i JRRTol­ki­ens klas­sis­ka böc­ker.

– Länge till­ver­ka­de vi ba­ra namn­lö­sa ko­pi­or av ring­en, ef­tersom vi in­te ha­de fått någ­ra of­fi­ci­el­la rät­tig­he­ter från fil­men. Men för två år se­dan in­led­de vi ett sam­ar­be­te och nu har vi en of­fi­ci­ell Jens Han­sen-ring med ma­gis­ka in­skrif­ter. I fil­men finns det in­te nå­got gra­ve­rat på den, och i boken be­skrivs ring­en som ”slät”. Men många vill ha in­skrip­tio­ner på sin ring, för­kla­rar Hal­f­dan.

Prislap­par­na för den of­fi­ci­el­la sou­ve­nir­ring­en bör­jar kring tu­sen kro­nor. Dy­rast är ring­en i 8 ka­rats guld som kos­tar cir­ka 20 000 kro­nor.

– Vi säl­jer runt en el­ler två sou­ve­nir­ring­ar om da­gen. Folk från he­la värl­den hit­tar oss via vår hem­si­da – vi har till och med fått be­ställ­ning­ar från Grön­land. Att det var vi som ska­pa­de ring­en gör oss myc­ket mer tro­vär­di­ga, det är bra för vårt ryk­te, sä­ger Hal­f­dan nöjt.

H A L F DAN H A N S EN B E R ÄT TA R EN F R A MGÅN G H I S TO R I A SOM L ÅT E R SOM EN S AGA .

D E N KOMB I N E R A D E BUT I K EN OC H V E R K S TA D EN N Ä R A H A M N EN I N E L SON PÅ N YA Z E E L AN D S S Y DÖ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.