Allt bör­jar med ny­fi­ken­he­ten

Plaza Watch Skandinavien - - LEDARE -

OAV­SETT OM VI får syn på en äld­re släk­tings kloc­ka, sneg­lar av­und­sjukt på en mer se­ni­or kol­le­gas hand­led, el­ler ba­ra blädd­rar för förs­ta gång­en i en tid­ning som den­na bru­kar de förs­ta ste­gen in i kloc­k­in­tres­sets hyp­no­ti­se­ran­de värld bör­ja blyg­samt – men med en stor por­tion ny­fi­ken­het.

Ta ba­ra ten­nisstjär­nan Bo­ris Bec­ker, som i det här num­ret in­ter­vju­as av Nick Foul­kes.

– Min all­ra förs­ta kloc­ka var en Ca­sio, en så­dan där svart i plast, som min far gav mig, be­rät­tar Bec­ker. Den ha­de en lam­pa så att jag kun­de tit­ta på den på nat­ten. Den var hel­au­to­ma­tisk och jag tyck­te att det var så ballt att ha en egen kloc­ka.

Se­dan dess har Bo­ris Bec­kers kloc­k­in­tres­se in­ten­si­fi­e­rats i takt med hans ten­nisfram­gång­ar. Han var den förs­te ten­nisspe­la­ren att bä­ra kloc­ka på plan, och har av­ver­kat part­ner­skap med någ­ra av värl­dens störs­ta klock­till­ver­ka­re ge­nom åren. Nu se­nast IWC. Men oav­sett hur fram­gångs­rik han bli­vit har ny­fi­ken­he­ten och kär­le­ken till kloc­kor­na ald­rig av­ta­git, och han har ald­rig nå­gon­sin sålt el­ler gjort sig av med en kloc­ka som han har in­för­skaf­fat.

Den ny­fi­ken­he­ten och hän­gi­ven­he­ten är det ge­men­sam­ma dra­get hos i prin­cip al­la vi in­ter­vju­ar och por­trät­te­rar i Pla­za Watch. Oav­sett om det är Kaplans Auk­tio­ners klock­vär­de­ra­re To­ny Frank, som i det här num­ret vitt­nar om det stän­digt sti­gan­de in­tres­set för vin­ta­geur el­ler om vi pra­tar med Sjöö Sand­ströms vd Fe­lix For­mark, som den se­nas­te ti­den ta­git ett enormt kva­li­tets­k­liv fram­åt i och med sin kloc­ka Royal ca­pi­tal.

Al­la ta­lar de med kär­lek och pas­sion om si­na kloc­kor.

För­u­tom por­trät­ten vil­le vi i det här num­ret av Pla­za Watch Skan­di­na­vi­en hyl­la klock­fo­to­gra­fi­et. Där­för pub­li­ce­rar vi in­te mind­re än fem sto­ra klock­sto­rys, fo­to­gra­fe­ra­de av någ­ra av värl­dens främs­ta klock­fo­to­gra­fer.

Myc­ket nö­je!

Pla­za Watch-re­dak­tio­nen, no­vem­ber 2014

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.