AN­TON ÖST­LUND

FO­TO­GRAF

Plaza Watch Skandinavien - - MEDARBETARE -

An­ton Öst­berg är en själv­lärd fo­to­graf från Norr­land som gil­lar skog, fjäll och var­gar. Han läng­tar all­tid, till skill­nad från de fles­ta and­ra i Stock­holm, ef­ter snö. Bland An­tons upp­drags­gi­va­re hit­tas bland an­nat Pla­za Ma­ga­zi­ne, Pla­za Uo­mo, We­sc och Uni­ver­sal Mu­sic. I det­ta num­mer av Pla­za Watch fo­to­gra­fe­ra­de han på Kaplans Auk­tio­ner (si­dor­na 19–22) och hos klock­ma­ka­ren Sjöö Sand­ström (si­dor­na 24–26).

– Jag har fak­tiskt in­te haft ett sär­skilt stort kloc­k­in­tres­se ti­di­ga­re, men be­sö­ken hos Kaplans och Sjöö Sand­ström fick mig att tän­ka om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.