KAPLANS KAN VIN­TAGE

App­le Watch och and­ra smar­ta kloc­kor kanske är fram­ti­den. Men just nu är det histo­ri­en som är he­tast. Vin­ta­ge­kloc­kor­na slår nya re­kord, in­te minst på Kaplans auk­tio­ner.

Plaza Watch Skandinavien - - MEDARBETARE - TEXT OSKAR HAMM ARKRANTZ FO­TO AN­TON ÖST­LUND

DE SE­NAS­TE ÅREN har in­tres­set för be­gag­na­de kloc­kor ökat re­jält. To­ny Frank har ar­be­tat som klock­vär­de­ra­re på Kaplans i Stock­holm se­dan 1998, och på den ti­den har om­sätt­ning­en på klockauk­tio­ner ökat med 1 150 pro­cent.

Så sent som för någ­ra vec­kor se­dan slog Kaplans al­la ti­ders svens­ka klock­re­kord när de sål­de en Rolex Day­to­na ”Paul New­man” från 1969 för 4,85 mil­jo­ner på sin klockauk­tion. Det ti­di­ga­re re­kor­det låg på 1,9 mil­jo­ner kro­nor, ock­så då en Rolex Day­to­na ”Paul New­man”.

– Dels har den kvadra­tis­ka in­dex­mar­ke­ring­ar, och dels var or­den Rolex Oys­ter cos­mo­graph om­kas­ta­de. För­mod­li­gen finns det fär­re än 20 ex­em­plar i värl­den av den här mo­del­len, sä­ger To­ny Frank.

När To­ny, vars far och far­far var ur­ma­ka­re, bör­ja­de job­ba med klock­vär­de­ring i slu­tet av 90-ta­let var bran­schen gans­ka li­ten. Nu har ba­ra Kaplans tre vär­de­ra­re. Till­sam­mans vär­de­rar de runt 8 000 kloc­kor per år.

To­ny mär­ker själv hur in­tres­set för kloc­kor i all­män­het och vin­ta­ge­kloc­kor i syn­ner­het har ökat un­der åren.

– En­kelt ut­tryckt kan man sä­ga att man förr fick en kloc­ka i kon­fir­ma­tions­pre­sent. Se­dan ha­de man den tills man fick en guld­kloc­ka från job­bet. Nu vill folk gär­na kun­na by­ta mel­lan ex­em­pel­vis en sport­kloc­ka i rost­fritt stål och ett ele­gan­ta­re ur i guld med lä­derarm­band.

På Kaplans, som bör­ja­de som en guld­smeds­bu­tik i Aspud­den 1946, har man märkt ett allt stör­re in­ter­na­tio­nellt in­tres­se även för de svens­ka klockauk­tio­ner­na.

– Allt hand­lar ju om till­gång och ef­ter­frå­gan, och nu finns det en stor me­del­klass i ex­em­pel­vis Ki­na och In­di­en som vill in på mark­na­den. Så kon­kur­ren­sen om de bra ob­jek­ten ökar.

Att sam­la på äld­re kloc­kor är främst ett man­ligt in­tres­se. Kvin­nor­na är of­ta re­jält un­der­re­pre­sen­te­ra­de på klockauk­tio­ner­na.

– Som man el­ler poj­ke ver­kar man ha i blo­det att tyc­ke det är kul med kloc­kor och bi­lar. Men vi mär­ker att da­mer­na gär­na kö­per enkla­re herrur från 60-ta­let på 32-35 mm, som känns små som herr­kloc­kor nu, men la­gom stor­leks­mäs­sigt som dam­kloc­kor.

Fram­för allt är det me­ka­nis­ka kloc­kor från 50-ta­let fram till mit­ten av 70-ta­let som gäl­ler för sam­lar­na. I mit­ten av 70-ta­let kom den så kal­la­de qu­artz-re­vo­lu­tio­nen, med bil­li­ga ja­pans­ka bat­te­ri­kloc­kor, som gjor­de att de schwei­zis­ka, klas­sis­ka ur­ma­kar­na fick pro­blem. Det var in­te för­rän i mit­ten av 80-ta­let schwei­zar­na fick fart på för­sälj--

”Tis­sot-och Cer­ti­na-kloc­kor från 1960- och 70-ta­len med myc­ket funk­tio­ner kan va­ra vär­da att hål­la ut­kik ef­ter fram­ö­ver. Det är bra och väl­gjor­da kloc­kor som in­te har li­ka star­ka va­ru­mär­ken som klas­si­ker­na.”

ning­en igen. Just nu är sport­kloc­kor i stål från ti­digt 70-tal hett.

När det gäl­ler va­ru­mär­ken är det fort­fa­ran­de klassiker som Rolex, Ome­ga, Pa­tek Philip­pe, Breit­ling och i viss mån IWC och Jae­gerLeCoult­re som gäl­ler. Men To­ny Frank tipsar även om någ­ra and­ra mär­ken som ver­kar kom­ma stort.

– Tis­sot- och Cer­ti­na-kloc­kor från 1960- och 70-ta­len med myc­ket funk­tio­ner kan va­ra vär­da att hål­la li­te ut­kik ef­ter fram­ö­ver. Det är bra, väl­gjor­da kloc­kor som in­te har li­ka star­ka va­ru­mär­ken som klas­si­ker­na. De tek­nis­ka de­tal­jer­na i ett arm­bandsur är in­tres­san­ta och kloc­kor med så kal­la­de kom­pli­ka­tio­ner kitt­lar li­te ex­tra. Det är funk­tio­ner som da­tum, vec­ko­dag men ock­så li­te mer avan­ce­rat som gångre­ser­vin­di­ka­tor el­ler kro­no­graf.

Öka­de pri­ser och ef­ter­frå­gan gör ock­så att det dy­ker upp fler ose­ri­ö­sa hand­la­re. Den som hand­lar på nä­tet mås­te va­ra ex­tra för­sik­tig.

– Vi kal­lar dem ”E-bay-kloc­kor”. Det är of­ta hop­plock där kanske en ring el­ler ur­tav­la bytts ut vid re­no­ve­ring. En kloc­ka ska ser­vas, pre­cis som en bil, men man ska in­te by­ta ut de­lar i onö­dan. Den får gär­na se li­te an­vänd ut och ha pa­ti­na, ba­ra al­la de­lar är ori­gi­nal. Det finns ock­så väl­gjor­da ko­pi­or som kan va­ra svå­ra att skil­ja från ori­gi­na­len ut­an att öpp­na dem och un­der­sö­ka or­dent­ligt.

För­u­tom si­na må­nads­auk­tio­ner hål­ler Kaplans ock­så två stör­re sam­la­rauk­tio­ner om året, de så kal­la­de Klock­kva­li­té­er­na.

– Vi har ju an­svar mot bå­de säl­ja­re och kö­pa­re, att bäg­ge ska kän­na sig nöj­da. Där­för är vi ex­tra nog­gran­na när vi vär­de­rar en kloc­ka och öpp­nar al­la och jäm­för se­ri­e­num­mer och lik­nan­de.

T O NY F R A N K , K LO C K Vä R D E R A R E På K A P L ANS S E DA N 19 9 8 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.