Fak­ta Kaplans

Plaza Watch Skandinavien - - KAPLANS KAN VINTAGE -

Kaplans är ett fa­mil­je­fö­re­tag i tred­je ge­ne­ra­tio­nen be­stå­en­de av Kaplans Auk­tio­ner och sys­ter­bo­la­get guld­smeds­af­fä­ren Kaplans Sa­fir. Kaplans Auk­tio­ner är Nor­dens le­dan­de auk­tions­hus på smyc­ken, sil­ver, ädel­ste­nar och kloc­kor. Kaplans Sa­fir är en ex­klu­siv guldsmeds­af­fär som finns i sam­ma lo­ka­ler som auk­tions­hu­set på Bib­li­o­teks­ga­tan i cen­tra­la Stock­holm.

Kaplans guld­smeds­verk­sam­het star­ta­de 1946 i Aspud­den i söd­ra Stock­holm. Fir­man het­te på den ti­den Ge-Kå smyc­ken och sys­sel­sat­te ett stort an­tal guld- och sil­ver­sme­der. I slu­tet av 60-ta­let star­ta­des även ett an­tal guld­smeds­bu­ti­ker un­der va­ru­mär­ket Sa­fir.

Kaplans har 127 000 re­gi­stre­ra­de kun­der och var­je år läm­nas över 100 000 fö­re­mål in till för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.