EN SVENSK KLOCKSUCCÉ

Med den nya klock­mo­del­len Royal Ca­pi­tal skri­ver svens­ka Sjöö Sand­ström in sig i histo­rie­böc­ker­na. Det 2,6 mil­li­me­ter tun­na ur­ver­ket kom­mer från den an­ri­ka schwei­zis­ka klock­mäs­ta­ren Vaucher Ma­nu­factu­re Fleu­ri­er.

Plaza Watch Skandinavien - - KAPLANS KAN VINTAGE - TEXT JO­HAN KELL­MAN LARS­SON FO­TO AN­TON ÖST­LUND

EN MIL­STOL­PE I den svens­ka klocktra­di­tio­nen. Så be­skrivs Sjöö Sand­ströms nya klock­mo­dell Royal Ca­pi­tal, med ur­verk från Vaucher Ma­nu­factu­re Fleu­ri­er. Det små­ska­li­ga ur­ma­ke­ri­et från byn Fleu­ri­er i Schweiz, an­ses va­ra det förs­ta i värl­den i sitt slag. Fö­re­ta­get – som även pro­du­ce­rar Ri­chard Mil­le, Her­més och Par­mi­gi­a­ni – grun­da­des 1730 och har en iko­nisk sta­tus in­om klock­makar­kons­ten.

– Royal Ca­pi­tal är det ab­so­lut störs­ta släp­pet i svensk klock­histo­ria – ut­an tve­kan. Det är få för­un­nat att få job­ba med den här schwei­zis­ka le­ve­ran­tö­ren, sä­ger Fe­lix For­mark, de­lä­ga­re och vd för Sjöö Sand­ström.

Det osar själv­för­tro­en­de om den svens­ka klock­di­rek­tö­ren. Och he­la kon­to­ret för den de­len, som 2012 flyt­ta­de till helt nya lo­ka­ler på Sö­der­malm i Stock­holm. I en­trén möts be­sö­ka­ren av en ka­vat häls­ning på väg­gen: ”Wel­come to a new era”. Det ger en fing­er­vis­ning om Sjöö Sand­ströms am­bi­tions­ni­vå. Och med den nya kloc­kan lyc­kas va­ru­mär­ket verk­li­gen le­va upp till bud­ska­pet. Re­le­a­sen av Royal Ca­pi­tal i hös­tas blev en knall som gav eko i klock­värl­den. På att par må­na­der har Fe­lix For­mark gjort in­ter­vju­er med svens­ka, ame­ri­kans­ka, rys­ka och tys­ka blog­gar och bransch­me­di­er. Ny­li­gen skrev även de nors­ka tid­ning­ar­na Fi­nansa­vi­sen och Ka­pi­ta­let om kloc­kan.

– Vi har fått ett mot­ta­gan­de man ba­ra kan dröm­ma om. Det be­ty­der allt för fram­ti­den. Med Royal Ca­pi­tal når vi en helt ny ni­vå av ex­klu­si­vi­tet och där­med helt nya kun­der, sä­ger Fe­lix For­mark.

Klock­mo­del­len kors­be­fruk­tar det skan­di­na­vis­ka de­sig­nar­vet med en ut­präg­lad schwei­zisk per­fek­tion. Mi­ni­ma­lis­tisk, so­ber, klas­sisk, ro­bust och funk­tio­nell är ord som åter­kom­mer i be­skriv­ning­ar­na. Ur­ver­ket från Vaucher, Cal. 5401, är 2,6 mil­li­me­ter tunt. Kloc­kan har även en mikro­ro­tor och en li­ten se­kund

vil­ket gör att tjock­le­ken en­dast är 7,8 mil­li­me­ter. Royal Ca­pi­tal kom­mer i två oli­ka ut­fö­ran­den: guld och stål. Sjöö Sand­ström eta­ble­ra­de förs­ta kon­tak­ten med Vaucher re­dan 2010, be­rät­tar Fe­lix For­mark.

– Fy­ra år har det ta­git, från idé till fär­dig pro­dukt. Vi har länge son­de­rat vå­ra möj­lig­he­ter i Schweiz. Det var in­te ba­ra att åka ner dit och sä­ga ”vi vill gö­ra det här och det här”. Det har va­rit blod, svett och tå­rar.

För Sjöö Sand­ström var det vik­tigt att Royal Ca­pi­tal blev en all­round­mo­dell.

– Kloc­kan ska pas­sa för oli­ka till­fäl­len. Bå­de i sty­rel­se­rum­met och på stran­den i Gre­kland med fa­mil­jen. Där­för är den ock­så vat­ten­skyd­dad till 100 me­ter.

Sjöö Sand­ström grun­da­des 1986 och fick sitt sto­ra ge­nom­brott 1997 med sig­na­tur­mo­del­len Chro­no­link World­ti­mer UTC. I dag till­ver­kar Sjöö Sand­ström 3 000 kloc­kor per år. Sex ur­ma­ka­re sit­ter på vå­ning­en ovan­för kon­to­ret. Där byggs samt­li­ga kloc­kor för hand. Se­dan Fe­lix For­mark kom till fö­re­ta­get 2012 har va­ru­mär­ket fått ett re­jält an­sikts­lyft. En flytt från Gam­la stan till nya lo­ka­ler på sö­der, ny ägar­struk­tur, nya klock­mo­del­ler, ny gra­fisk pro­fil, ny hem­si­da och en ny verk­stad är ba­ra någ­ra av för­änd­ring­ar­na.

– Vår ny­sats­ning har re­dan gett ring­ar på vatt­net. Det pra­tas om oss i bran­schen i dag på ett helt nytt sätt. Nu vill vi fort­sät­ta ut­ma­na de sto­ra schwei­zis­ka klock­hu­sen och spri­da vårt bud­skap i Sve­ri­ge. När vi har lyc­kats eta­ble­ra oss or­dent­ligt i Nor­den så kom­mer vi ta sik­te på de sto­ra stä­der­na i Eu­ro­pa, be­rät­tar Fe­lix For­mark.

Royal Ca­pi­tal krat­tar ma­ne­gen åt Sjöö Sand­ström. Pri­set för guld­ver­sio­nen? Näs­tan 150 000 kro­nor. På två må­na­der har kloc­kan sålts i 23 ex­em­plar. Stål­ver­sio­nen har sålt be­tyd­ligt fler.

Hur ska ni kun­na top­pa den här mo­del­len?

– Om jag sä­ger så här: 2016 fyl­ler Sjöö Sand­ström 30 år. Det kom­mer vi så klart fi­ra på ett pas­san­de sätt. Vi har ba­ra bör­jat skra­pa på ytan av vad vi kan åstad­kom­ma. Vi vill i en jämn takt fort­sät­ta släp­pa nya mo­del­ler och fram­för allt flyt­ta fram vår po­si­tion på mark­na­den.

”Vi har fått ett mot­ta­gan­de man ba­ra kan dröm­ma om. Det be­ty­der allt för fram­ti­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.