99 PRO­BLEMS BUT A BRAND AIN’T ONE

Plaza Watch Skandinavien - - EN SVENSK KLOCKSUCCÉ -

Hublot är in­te di­rekt känt för att va­ra sub­tilt. Fö­re­ta­get står gär­na i ramp­lju­set. Så klart att klock­mär­kets se­nas­te am­bas­sa­dör då är en per­son som är ramp­lju­set själv, ing­en an­nan än den självut­nämn­da ”kung­en av New York – Shawn ”Jay-Z” Car­ter – den iko­nis­ka rap­pa­ren och ent­re­pre­nö­ren.

Det kre­a­ti­va sam­ar­be­tet har re­sul­te­rat i två nya kloc­kor som del i den ny­li­gen lan­se­ra­de Shawn Car­ter­kol­lek­tio­nen. Upp­la­gor­na är högst be­grän­sa­de och finns för när­va­ran­de ex­klu­sivt på Bar­neys New York och ut­val­da Hublot-bu­ti­ker runt om i värl­den.

– Med det här pro­jek­tet har Bar­neys, de del­ta­gan­de va­ru­mär­ke­na och jag kun­nat över­sät­ta Hublots ener­gi och in­no­va­tion till tid­lö­sa kva­li­tets­kloc­kor. De fan­tas­tis­ka form­gi­var­na som del­ta­git i pro­ces­sen har hjälpt oss nå fram till ett unikt och ban­bry­tan­de sam­ar­be­te som jag hop­pas vi­sar hur in­spi­re­ran­de New York har va­rit för mig, har Jay-Z sagt om kol­la­bo­ra­tio­nen.

De två The Shawn Car­ter by Hublot-kloc­kor­na är bå­da 45 mm, ma­nu­el­la och mon­te­ra­de på arm­band av svart al­li­ga­tor­lä­der. Den ena ver­sio­nen be­står av 18 ka­rat guld (100 ex­em­plar) och den and­ra be­står av svart ke­ra­mik (250 ex­em­plar). Utsku­ren i tav­lor­na är Jay-Zkol­lek­tio­nens of­fi­ci­el­la log­ga. Kloc­kor­na är dock in­te de en­da pro­duk­ter­na med log­gan som lan­se­rats; även en kon­jak, en doft och in­te minst en re­se­hu­mi­dor kom­mer till mark­na­den i sam­ma kam­panj. Tju­go­fem pro­cent av all för­sälj­ning hos Bar­neys New York kom­mer gå till Shawn Car­ter Founda­tion, som är en New York­ba­se­rad väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion som de­lar ut sti­pen­di­er till stu­den­ter som står in­för eko­no­mis­ka svå­rig­he­ter.

Hublots vd, Ri­car­do Gu­a­da­lu­pe, är själv­klart upp­rymd tack va­re sitt se­nas­te för­värv och har sagt:

– Ef­ter ha va­rit det förs­ta klock­mär­ket att kli­va in fot­bolls­värl­den som ti­me­kee­per i VM 2010, det förs­ta att ta sig an bas­ket­värl­den via sam­ar­be­ten med Mi­a­mi He­at och L.A. La­kers, och det förs­ta att ha sam­gått med Fer­ra­ri, är vi det förs­ta lyx­klock­mär­ket att bli part­ner med en av mu­sik­värl­dens störs­ta ikoner. Pre­cis som Jay-Z, har Hublot all­tid va­rit främst och unikt.

”Pre­cis som Jay-Z, har Hublot all­tid va­rit främst och unikt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.