ROB ENG­STRÖM + HUBLOT

Plaza Watch Skandinavien - - EN SVENSK KLOCKSUCCÉ -

I ju­ni i år utö­ka­de Rob Eng­ström sitt re­dan sto­ra sor­ti­ment som ditin­tills be­stått av bland and­ra Rolex, Pa­tek Philip­pe och Cha­nel med Hublot och blev dä­ri­ge­nom mär­kets and­ra åter­för­säl­ja­re i Sve­ri­ge.

– Vi är jät­te­gla­da över att kun­na er­bju­da vå­ra kun­der många av Hublots mo­del­ler. Det är ett spän­nan­de fö­re­tag som in­te alls är li­ka kon­ser­va­tivt som många av si­na kon­kur­ren­ter, och in­tres­set från vå­ra kun­der har va­rit över för­vän­tan, sä­ger The­re­se Gadd, mark­nads­an­sva­rig på Rob Eng­ström.

Rob Eng­ström har för­u­tom klas­sis­ka mo­del­ler som Clas­sic Fu­sion, Big Bang och King Po­wer även vis­sa li­mi­te­ra­de edi­tio­ner såsom Fer­ra­ri ti­ta­ni­um, Big bang De­pe­che Mo­de och Clas­sic fu­sion Pe­lé.

Den 5 de­cem­ber bjöd Rob Eng­ström in Hublot och si­na kun­der på en stor fest på Bergmans i Stock­holm. Med på even­tet var, för­u­tom Hublots Eu­ro­pa­chef, en Fer­ra­ri samt två kloc­kor från den li­mi­te­ra­de kol­lek­tio­nen.

– Hublot har va­rit otro­ligt till­mö­tes­gå­en­de och pro­fes­sio­nel­la, så vi be­stäm­de oss för att fi­ra vårt sam­ar­be­te till­sam­mans med dem, sä­ger The­re­se Gadd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.