Värl­dens förs­ta gång­hjul i ki­sel och, se­na­re, värl­dens förs­ta an­vänd­ning av syn­te­tis­ka di­a­man­ter i ett ur­verk: Ulys­se Nar­din Fre­ak

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

ULYS­SE NARDINS DU­AL Di­rekt Es­cape­ment de­bu­te­ra­de 2001 i den förs­ta Fre­ak-kloc­kan. Det var det förs­ta kom­mer­si­el­la arm­bandsu­ret att för­ses med ki­sel­kom­po­nen­ter. Ki­sel, även känt i klock­värl­den un­der sitt la­tins­ka namn si­li­ci­um, är ett äm­ne som an­vänts in­om and­ra hög­tek­no­lo­gis­ka bran­scher i de­cen­ni­er men som in­tog klock­värl­den först un­der noll­noll­ta­let. I form av en ult­ra­ren ki­sel­ski­va kan ma­te­ri­a­let an­vän­das för elekt­ro­nik och and­ra hög­tek­no­lo­gis­ka ap­pli­ka­tio­ner, in­klu­si­ve ur­ma­ke­ri, och kan an­vän­das för att ta fram sär­skilt ex­ak­ta to­le­ran­ser och geo­met­ris­ka ka­rak­te­ri­sti­ka som an­nars in­te skul­le va­ra möj­li­ga. Dess­utom är det ett ic­ke­mag­ne­tiskt ma­te­ri­al som in­te krä­ver smörj­me­del.

År 2006 be­rät­ta­de det in­no­va­ti­va lil­la fö­re­ta­get från schwei­zis­ka Le Loc­le att det fram­gångs­rikt satt ett gång­hjul av di­a­mant och ki­sel i ett kom­mer­si­ellt ur­verk. Det­ta följ­des av en läng­re pe­ri­od av ex­pe­ri­ment med kom­po­nen­ter med syn­te­tis­ka di­a­man­ter. Kul­men kom med Fre­ak 28 000 V/h di­a­mond he­art, det förs­ta arm­bandsu­ret med en spi­ral gjord helt i syn­te­tisk di­a­mant. Un­der de föl­jan­de åren har Ulys­se Nar­din gjort gång­hjul med syn­te­tisk di­a­mant bok­stav­ligt ta­lat od­lad på den. Var­för? För att ma­te­ri­a­let gör att de­lar slits mind­re, frik­tio­nen mins­kar, for­men blir sta­bi­la­re, fär­re för­ore­ning­ar upp­står (tack va­re från­va­ron av smörj­me­del) och kloc­kans has­tig­het på­ver­kas mind­re av ter­mis­ka fak­to­rer.

Eme­dan an­vänd­ning av di­a­man­ter i ur­verk fort­fa­ran­de är oö­ver­kom­ligt dyrt och svår­be­ar­be­tat, kom Ulys­se Nar­din att an­vän­da en in­no­va­tiv pro­cess. Kol om­vand­las till di­a­mant på ar­ti­fi­ci­ell väg och na­tu­ren imi­te­ras med en på­skyn­dad pro­cess där löst bund­na ko­la­to­mer kon­ver­te­ras till di­a­mant­bind­ning­ar vid tem­pe­ra­tu­rer upp till 2 000 gra­der och un­der högt tryck. ED

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.