Värl­dens förs­ta arm­bandsur med au­to­ma­tis­ka tour­bil­lon: Au­de­mars Pi­gu­et ka­li­ber 2870

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

DET SOM NU är känt som det me­ka­nis­ka urets re­näs­sans, ring­des 1986 in på Au­de­mars Pi­gu­et med till­koms­ten av en in­tres­sant kloc­ka med en ban­bry­tan­de tek­nik. Den själv­upp­dra­gan­de tour­bil­lon som är känd som ka­li­ber 2870 och hu­se­rar i en de­ko­ra­tiv, run­dat rek­tangu­lär guld­bo­ett, gjor­de histo­ria ge­nom att va­ra au­to­ma­tisk, se­ri­e­till­ver­kad och den mins­ta tour­bil­lon som dit­tills ska­pats. Di­a­me­tern var ba­ra 7,2 mm och höj­den 2,5 mm. Ur­ver­ket var sär­skilt an­märk­nings­värt där­för att bak­bo­et­ten dub­ble­ra­de som ur­ver­kets bak­plat­ta. Lå­ter upp­läg­get be­kant? Sam­ma me­tod an­vän­des i den förs­ta Swatch-kloc­kan, fö­ga för­vå­nan­de ef­tersom bå­da ut­veck­ling­ar­na in­vol­ve­ra­de Ebauche SA (som så små­ning­om fu­sio­ne­ra­des in i Swatch-grup­pen).

Mau­rice Grimm (ur­ver­kets form­gi­va­re) och André Bey­ner (ur­mar­ka­rin­gen­jör) gjor­de den­na ult­ra­tun­na au­to­ma­tis­ka kloc­ka och dess ic­ke­cen­tre­ra­de tour­bil­lon vid 11-mar­kö­ren. In­spi­ra­tio­nen kom med lan­se­ring­en av De­li­ri­um, det då tun­nas­te ana­lo­ga arm­bandsu­ret nå­gon­sin. Kom ihåg att un­der den här pe­ri­o­den kri­ga­de klock­hus om att sät­ta re­kord i tun­na arm­bandsur.

Här gäll­de det för förs­ta gång­en en tour­bil­lon­hål­la­re gjord i ti­tan och där den au­to­ma­tis­ka upp­drag­ning­en ut­gjor­des av en in­tres­sant ham­ma­r­au­to­ma­tik som an­vän­de en ham­mar­kom­po­nent i pla­ti­na-iri­di­um sna­ra­re än den ro­tor­driv­na stil som do­mi­ne­rar i dag. Det märks tyd­ligt när man hål­ler i uret och sär­skilt när man ska­kar igång det. ED

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.