Värl­dens förs­ta au­to­ma­tis­ka ur­verk med en in­te­gre­rad kro­no­graf: Ze­nith El Pri­me­ro

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

DET KRÄV­DES ETT part­ner­skap mel­lan klock­mär­ke­na Heu­er, Breit­ling, Ha­mil­ton och ur­verks­spe­ci­a­lis­ten Dubo­is Depraz för att ta fram Chro­no­ma­tic-ka­li­ber 11 – den förs­ta själv­upp­dra­gan­de mo­du­lä­ra kro­no­graf­kon­struk­tio­nen (där kro­no­graf­mo­du­len sit­ter ovan­på baska­li­bern). Men värl­dens förs­ta in­te­gre­ra­de au­to­ma­tis­ka kro­no­gra­fur­verk kom i stäl­let från Ze­nith: El pri­me­ro.

Den ska­pa­des som en en­da hel­het och bygg­des helt för än­da­må­let, i stäl­let för att age­ra till­läggs­mo­dul, och bygg­des runt ett pe­lar­hjul och en cen­tral kul­la­ger­mon­te­rad ro­tor. Ba­ra 6,5 mm tjock och 29,33 mm i di­a­me­ter, fick El pri­me­ro im­po­ne­ran­de funk­tio­ner som 50-tim­mars gångre­serv och da­tum­vis­ning. Det var en vild dröm som kräv­de sju år för bli verk­lig­het: en kro­no­graf med au­to­ma­tisk upp­drag­ning och en hög fre­kvens. Det blev den snab­bas­te och mest ex­ak­ta kro­no­gra­fen nå­gon­sin med sin vib­ra­tion om 36 000 halv­sväng­ning­ar per tim­me (ju hög­re oscil­le­ran­de fre­kvens på ba­lan­sen, desto stör­re kro­no­met­risk pre­stan­da). Lan­se­ring­en sked­de på 1969 års klock­mäs­sa i Ba­sel och det le­gen­da­ris­ka ur­ver­ket är i dag en av de mest ex­ak­ta me­ka­nis­ka kro­no­graf­ka­li­ber­na i he­la ur­ma­ke­ri­ets histo­ria, och dess­utom den en­da som i dag är i pro­duk­tion och gör 10 halv­sväng­ning­ar per se­kund, jäm­fört med ma­jo­ri­te­ten som pul­se­rar på tra­di­tio­nel­la åt­ta oscil­le­ring­ar per se­kund (allt­så 25 pro­cent lång­sam­ma­re).

Un­der kvart­s­kri­sens år för­svann näs­tan El pri­me­ro, men tack Ze­nith-ur­ma­ka­ren Char­les Ver­mot och hans fram­synt­het över­lev­de ur­ver­ket det be­slut som de då­va­ran­de, ame­ri­kans­ka ägar­na tog 1975 om att gå in helt för kvarts. Ef­ter en or­der om att för­stö­ra sitt ma­te­ri­al, göm­de han i stäl­let den nog­grant upp­märk­ta utrust­ning­en, verk­ty­gen, kom­po­nen­ter­na, pro­duk­tions­pla­ner­na och pro­ce­du­rer­na på klock­hu­sets vind. 1984 ploc­ka­de den nya äga­ren, Paul Castel­la, fram ma­ski­ner­na från göms­let och åter­star­ta­de pro­duk­tio­nen av värl­dens då snab­bast oscil­le­ran­de au­to­ma­tis­ka kro­no­graf. År 2000, med LVMH-grup­pens köp av Ze­nith, be­stäm­des att man in­te läng­re skul­le säl­ja den be­röm­da El pri­me­ro till mär­ken ut­an­för grup­pen, såsom Rolex och dess Day­to­na­mo­dell, och i stäl­let ga­ran­te­ra ex­klu­si­vi­tet för de eg­na mär­ke­na Ze­nith och TAG Heu­er.

Spe­ci­fi­ka­tio­ner­na för det­ta my­tis­ka ur­verk var re­dan 1969 ex­tremt höga och de se­nas­te 40-någon­ting-åren har ka­li­bern ba­ra fort­satt att för­bätt­ras. I dag är El pri­me­ro fort­fa­ran­de det ab­so­lu­ta rikt­mär­ket för se­ri­e­till­ver­ka­de au­to­ma­tis­ka kro­no­gra­fur­verk och en av Ze­nit­hs grund­pe­la­re. YM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.