Värl­dens förs­ta arm­bandsur med en ur­tav­la som änd­ra­de dag och da­tum au­to­ma­tiskt: Rolex Day-Da­te

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

ÄN I DAG ÄR det im­po­ne­ran­de hur Rolex Day-Da­tes syn­kro­ni­se­ra­de ur­tav­lor by­ter till en ny dag och ett nytt da­tum vid mid­natt. Tänk vil­ken ena­stå­en­de världs­ny­het den­na funk­tion mås­te ha fram­stått som när Rolex lan­se­ra­de den 1956.

In­nan dess ha­de ing­en an­nan pro­du­cent för­sökt sig på att gö­ra en så kom­plex me­ka­nism. Den möj­lig­gör in­te ba­ra att dag och da­tum vi­sas i två obe­ro­en­de föns­ter, ut­an skri­ver ock­så ut da­tum i sin hel­het.

Day-Da­te ha­de ett så so­fisti­ke­rat ur­verk att den var den mest im­po­ne­ran­de och be­gär­li­ga kloc­kan i Rolex-kol­lek­tio­nen un­der det se­na 1950-ta­let. Tack va­re sin po­pu­la­ri­tet blev den kol­lek­tio­nens ab­so­lu­ta flag­skepp. Ef­ter ba­ra ett år er­sat­tes den förs­ta Re­fe­rence 6511- mo­del­len med den ex­ak­ta­re 6611 – den förs­ta Rolex-kloc­kan att få den nu­me­ra le­gen­da­ris­ka gra­vy­ren: ”Su­per­la­ti­ve Chro­no­me­ter Of­fi­ci­al­ly Cer­ti­fi­ed”.

Att Day-Da­te var brett äls­kad åter­speglas ock­så i att den fått det in­of­fi­ci­el­la, men ack så er­kän­da, smek­nam­net ”Pre­si­den­ten”. Smek­nam­net kom till då Rolex gav USA:s då­va­ran­de pre­si­dent Dwight D. Ei­senho­wer en Da­te-kloc­ka för att fi­ra hans om­val 1956 – sam­ma år som Day-Da­te lan­se­ra­des. SdB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.