Värl­dens förs­ta vat­ten­tä­ta kloc­ka: Rolex Oys­ter

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

ME­KA­NIS­KA AP­PA­RA­TER BRU­KAR in­te gö­ra bra ifrån sig i vat­ten. Hur oprak­tiskt är då ett arm­bandsur som in­te får bli blött? Och, tänk­te en viss Hans Wils­dorf, hur myc­ket bätt­re skul­le ur­ver­ket gå om det slapp fukt och damm? Som han skrev i ett brev 1914: ”Vi mås­te hit­ta sätt att gö­ra vat­ten­tä­ta bo­et­ter till arm­bandsur.”

Wils­dorf, som grun­da­de Rolex, fick en tre­van­de start. 1926 kom han med en förs­ta tan­ke om en stan­dard­bo­ett in­nan­för ett ytt­re, vat­ten­tätt skal. Men pro­ble­met var att det be­höv­de öpp­nas dag­li­gen för att vri­das upp.

Kort där­ef­ter kom han med en ny lös­ning: att her­me­tiskt till­slu­ta ett mel­lan­höl­je med hjälp av en ned­skru­vad bak­bo­ett, en vec­kad in­fatt­ning och en kro­na som satt di­rekt i mel­lan­höl­jet. Då den skru­va­des upp ma­nu­ellt blev det be­tyd­ligt lät­ta­re att stäl­la ti­den och vri­da upp kloc­kan (en än­nu bätt­re lös­ning när den per­pe­tu­el­la ro­torn upp­fanns 1931). Till och med spän­ning­en i glas­kri­stal­len ut­for­ma­des för att gö­ra även den öv­re de­len av kloc­kan vat­ten­tät.

Wils­dorf var snabb att mark­nads­fö­ra pre­stan­dan i sin nya de­sign. När Mer­ce­des Gleit­ze blev den förs­ta kvin­nan att sim­ma över eng­els­ka ka­na­len 1927, ha­de hen­nes fram­gång fläc­kats av att en be­dra­gers­ka påstod sig ha sim­mat snab­ba­re än hen­ne. Mer­ce­des be­stäm­de sig för att ett par vec­kor se­na­re sim­ma de 34 kilo­me­ter­na än en gång, i det som fick smek­nam­net den ”rätt­fär­di­gan­de sim­ning­en”. När Wils­dorf be­stäm­de sig för att spons­ra hen­ne med sin nya vat­ten­tä­ta kloc­ka, ha­de sim­tu­ren re­dan hun­nit få be­ty­dan­de pub­li­ci­tet. Dessvär­re kun­de Gleit­ze in­te full­föl­ja sim­ning­en, ut­an blev tvung­en att dras upp ur det kal­la vatt­net 11 km från stran­den. När de drog upp hen­ne såg en jour­na­list från The Ti­mes att hon bar en guld­kloc­ka på ett band rund hal­sen. Den gick fort­fa­ran­de per­fekt – en le­gend var född.

Pres­sen att gö­ra än­nu vat­ten­tä­ta­re kloc­kor, fick Rolex att från 1934 och fram­åt pa­ten­te­ra ett fler­tal ap­pa­ra­ter som de an­vän­de för att tes­ta si­na kloc­kor, främst ge­nom att ut­sät­ta kloc­kor­na för ett över­skott av in­re luft­tryck när de sänk­tes ner i vat­ten då fö­re­koms­ten av bubb­lor vi­sa­de att en kloc­ka in­te var vat­ten­tät. Att ge­nom si­na tes­ter kun­na ga­ran­te­ra full­kom­lig vat­ten­tät­het blev näs­tan det vik­ti­gas­te för klock­till­ver­ka­ren som var ex­tremt mån om sitt an­se­en­de. JS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.