Värl­dens förs­ta vat­ten­tä­ta kloc­ka på stör­re djup: Ome­ga Ma­ri­ne

Plaza Watch Skandinavien - - FÖRSTA GÅNGEN -

ÄVEN OM 1926 års Rolex Oys­ter var den förs­ta rik­tigt vat­ten­tä­ta kloc­kan, blev Ome­ga först i att gö­ra ett arm­bandsur som kun­de till­bringa en läng­re tid långt un­der vat­ten­y­tan och kom­ma upp le­en­de. Mo­del­len var den sä­reg­na Ma­ri­ne från 1932. En at­trak­tiv, rek­tangu­lär bo­ett som ut­åt lik­na­de Jae­ger-LeCoultres Re­ver­so – fast med en helt an­norlun­da funk­tion.

Ma­ri­nes unik­het låg i att den ha­de en två­de­lad bo­ett, be­stå­en­de av en ytt­re och en in­re bo­ett där var­je del fästs vid en egen del av arm­ban­det. Uret pla­ce­ra­des in­nan­för det ytt­re ska­let – som ha­de ett and­ra glas – och kun­de lå­sas i ett visst lä­ge. På så sätt fick ur­ver­ket dub­belt skydd mot vat­ten.

Mark­nads­förd som ”helt oge­nom­träng­lig för vat­ten” tack va­re sitt dubb­la höl­je, blev kloc­kan den förs­ta att tes­tas på ett djup av mer än 70 me­ter. 1936 sänk­tes den ned till 73 me­ters djup i fem­gra­digt vat­ten i Genè­ve­sjön och läm­na­des där i 30 mi­nu­ter. Den åter­vän­de till ytan i per­fekt skick. SdB

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.