LIL­LE PRIN­SEN-EDI­TIO­NER­NA

Plaza Watch Skandinavien - - DEN LILLE PRINSENS KLOCK A -

I 18 ka­rats rött guld på ett arm­band i brunt kalv­skinn är Big pi­lot’s watch per­pe­tu­al ca­len­dar edi­tion ”Le pe­tit prince” ett mäs­ter­verk i bå­de ele­gans och hant­verk. I en bo­ett som är 46 mm i di­a­me­ter och 16 mm tjock, kon­tras­te­rar den mid­natts­blå ur­tav­lan med Su­per Lu­miNo­va-be­lag­da guld­plä­te­ra­de vi­sa­re och in­dex mot den ka­rak­te­ris­tiskt djär­va cock­pit­de­sig­nen med de dis­kre­ta­re tav­lor­na med evig­hetska­len­dern. Det är den förs­ta av IWC:s Big pi­lot- kloc­kor med en klas­sisk månfas, här prydd med Lil­le prin­sen från Saint-Ex­u­pérys be­röm­da ori­gi­nal­rit­ning­ar som de­ko­re­rar om­sla­get på hans mest kän­da verk där poj­ken tit­tar upp mot den stjärnspäc­ka­de natt­him­len från sin lil­la pla­net. Dess­utom kom­mer kloc­kan med två ra­ri­te­ter fram­tag­na ex­klu­sivt för IWC: en re­pro­duk­tion av för­staut­gå­van på eng­els­ka av Lil­le prin­sen och ett ny­tryck av det hand­skriv­na ori­gi­nal­ma­nu­skrip­tet på frans­ka, Le pe­tit prince.

Den­na spe­ci­alut­gå­va har den IWC-till­ver­ka­de ka­li­bern 51613 med Pel­la­tons-sy­ste­met för au­to­ma­tisk upp­drag­ning och 21 600 halv­sväng­ar per tim­me, Glu­cydur-be­ryl­li­um­le­ge­rad ba­lans och Bre­gu­et-fjä­der. Ur­ver­ket, syn­ligt ge­nom bak­bo­et­ten i sa­firglas, är högst ef­fek­tiv och ge­ne­re­rar till­räck­ligt med ener­gi för att dri­va en mängd kom­pli­ka­tio­ner, såsom sju da­gars gångre­serv, evig­hetska­len­der med räk­na­re för dag, da­tum, må­nad och år med fy­ra siff­ror och evig månfas, samt hop­pan­de se­kund­vi­sa­re. Al­la tav­lor ju­ste­ras en­kelt med kro­nan och avan­ce­rar au­to­ma­tiskt, och evig­hetska­len­dern krä­ver in­te un­der­håll av en ur­ma­ka­re för­rän 2100, ett år som bry­ter med den kon­ven­tio­nel­la fy­ra­årscy­keln och in­te kom­mer att va­ra ett skottår. En 18-ka­rats guld­me­dal­jong på ro­torn för upp­drag­ning har gra­ve­rats med en bild av Lil­le prin­sen och med ori­gi­na­lets ti­tel på bokens förs­ta frans­ka ut­gå­va, Le pe­tit prince.

I så­väl form som funk­tion föl­jer Pi­lot’s watch mark XVII edi­tion ”Le pe­tit prince” med si­na 41 mm i di­a­man­ter och rost­fritt stål på ett brunt kalv­skinnsarm­band den klas­sis­ka pi­lot­kloc­kan från IWC och för­kropps­li­gar pre­ci­sion, till­för­lit­lig­het och den au­ten­tis­ka cock­pit­de­sig­nen. Med sitt in­ner­höl­je i mjukt järn som skyd­dar mot mag­ne­tis­ka fält och med front­gla­set säk­rat mot plöts­li­ga luft­trycks­för­änd­ring­ar, fort­sät­ter den en tra­di­tion som fast­ställ­des av dess hi­sto­ris­ka fö­re­gång­a­re – den le­gen­da­ris­ka Mark 11 från 1940-ta­let. Den mid­natts­blå ur­tav­lan med Su­per Lu­miNo­va-be­lag­da ro­di­umplä­te­ra­de vi­sa­re och in­dex har re­du­ce­rats ner till det vik­ti­gas­te, pre­cis som man gör med in­stru­men­ten i cock­pit. Läs­bar­he­ten har pri­o­ri­te­rats sam­ti­digt som da­tum­fönst­ret på­min­ner om ett styr­in­stru­ment med si­na ver­ti­kalt ar­ran­ge­ra­de siff­ror som ger in­tryck av en höjd­mä­ta­re; da­tu­met anges med en tri­ang­el. Bak­bo­et­ten i rost­fritt stål är de­ko­re­rad med en gra­vyr av Lil­le prin­sen stå­en­de på sin as­te­ro­id med hals­du­ken som blå­ser i vin­den. En an­nan de­talj som sub­tilt re­fe­re­rar till poj­ken, som var prins på en mi­ni­mal stjär­na in­nan han bör­ja­de ut­fors­ka jor­den, är den stjärn­for­ma­de mot­vik­ten på se­kund­vi­sa­rens bak­re än­da. Den själv­upp­dra­gan­de ka­li­bern 30110 stolt­se­rar med 42-tim­mars gångre­serv och en fre­kvens om 28 000 halv­sväng­ar per tim­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.