Jens Han­sen Con­tem­po­ra­ry Gold & Sil­versmith

Plaza Watch Skandinavien - - HÄRSKARRINGENS MÄSTARE -

Ju­ve­ler­ar­bu­ti­ken och verk­sta­den lig­ger på 320 Tra­fal­gar Squa­re, Nel­son, Nya Ze­e­land. Hem­si­dan finns på: www.jens­han­sen.com

Grun­da­ren Jens Han­sen föd­des i Dan­mark 1940 och flyt­ta­de med si­na för­äld­rar till Nya Ze­e­land 1952. Han ha­de sin förs­ta so­lout­ställ­ning i New Vi­sion-gal­le­ri­et i Auck­land 1960. I bör­jan av sex­tio­ta­let åter­vän­de Han­sen till Dan­mark och ar­be­ta­de hos hovju­ve­le­ra­ren A. Michel­sen och åt Bo­rups guld­smeds­fir­ma. Han läs­te kvälls­kur­ser i konst­hant­verk och pro­dukt­de­sign i Kö­pen­hamn. 1968 flyt­ta­de han till Nel­son för att öpp­na sin egen verk­stad för guld- och sil­ver­smi­de. 1973 flyt­ta­de han verk­sta­den till det nu­va­ran­de lä­get i en mo­der­nis­tisk bygg­nad vid Tra­fal­gar Squa­re i sam­ma stad. Två år se­na­re till­de­la­des han ett re­sesti­pen­di­um från Qu­een Eli­za­beth Arts Council. Han av­led den 10 au­gusti 1999.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.