4. Audemars Piguet

Plaza Watch Skandinavien - - Rapport Från Auktionernas Värld -

2002 fi­ra­des Audemars Piguet Royal Oaks tret­tio­år­sju­bi­le­um med mo­del­len Con­cept Pie­ce CW 1. Det blev en väl­digt ra­di­kal kloc­ka och den har eta­ble­rat sig som ett förs­ta klas­sens sam­larur i ett hav av mo­der­na kloc­kor som ter sig myc­ket mind­re spe­ci­el­la i jäm­fö­rel­se. 13 år se­na­re ter sig CW1 fort­fa­ran­de spe­ci­ell med den sto­ra 44 mm-bo­et­ten i 602 alacri­te, ti­tan­ring och bryg­gor i ti­tan och ar­cap.

Den vi­sa­re som anger vrid­mo­men­tet i driv­fjä­dern och gångre­serv­mä­ta­ren ser bätt­re ut än nå­gon­sin. Så även den lil­la se­kund­vi­sa­ren vars tri­angu­lä­ra sub di­al har för­setts med bok­stä­ver­na R, N och H för att in­di­ke­ra om upp­drags­kro­nan är i rätt lä­ge för att dras till­ba­ka, stäl­las in el­ler är ne­u­tral (”rewind”, ”hand set”, ”ne­u­tral”). Till och med tex­tilarm­ban­det med lä­der var fö­re sin tid. För näs­tan 2 mil­jo­ner kro­nor kan man kanske in­te ta­la om ett auk­tions­fynd – men vi får se vad det är värt om yt­ter­li­ga­re 13 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.