Ur­b­ra re­cycling

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter -

REC Wat­ches är ett in­tres­sant, ny­ska­pat klock­mär­ke till­ver­kat av Christi­an Mygh och Jo­nat­han Kamstrup. Två styc­ken be­gå­va­de en­tu­si­as­ter från Kö­pen­hamn som rå­kar va­ra bå­de klock-och bil­fräls­ta. Så var­för in­te kom­bi­ne­ra si­na två in­tres­sen? Ett smart drag. Den förs­ta kloc­kan ska­pa­des av en skro­tad gam­mal Aus­tin Mi­ni som de ploc­ka­de isär i små­bi­tar. Me­tal­len åter­an­vän­des se­dan till att ska­pa tio uni­ka tid­lö­sa åter­an­vän­da kloc­kor. Sam­ti­digt bil­da­de de ett fö­re­tag vars mot­to är att be­va­ra och åter­an­vän­da klas­si­ker­na från en an­nan tid i mo­dern form.

Som de tek­niks­mar­ta mil­le­ni­e­ty­per de är, an­vän­der de in­te ba­ra ”crowd-fun­ding” ut­an ock­så ”crown-sour­cing” för att fak­tiskt kom­ma med nya idéer. När de fun­de­ra­de över vil­ken bil de skul­le be­va­ra i näs­ta upp­la­ga, råd­frå­ga­de de si­na kun­der och all­män­he­ten – ge folk det de vill ha, el­ler hur? Ford Mustang blev ut­bvald, själ­va sym­bo­len för den kraft­ful­la ame­ri­ka­na­ren. Så föd­des RECP-51 som lan­se­ra­des i mars 2016. Det är en un­der­bar hy­brid av en ame­ri­ka­na­re, ska­pad av åter­vun­nen me­tall från Mustang, ja­pansk tek­no­lo­gi, till­för­lit­lig­het ge­nom Miyo­ta ka­li­ber 9130 au­to­ma­tis­ka ur­verk, samt dansk de­sign. Var­je klocka kom­mer att säl­jas med sitt eget ”Sto­ry card”, det vill sä­ga ett li­tet kort med ett in­byggt NFC-chip samt en QR-kod som kan län­kas till en vi­deo . I vi­de­on be­rät­tas histo­ri­en om just den Mustang­en som blev om­vand­lad till kloc­kan. P-51 har ut­veck­lats över ett års tid och fö­re­ta­get kom­mer snart nå sin ef­ter­läng­ta­de fi­nan­sie­ring. I januari bör pro­duk­tio­nen kun­na ta fart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.