Syn­lig osyn­lig­het

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

Te­mat osyn­lig­het kan va­ra bå­de om­tvis­tad och loc­kan­de. Trans­pa­rens in­om af­färs­li­vet kan med hän­syn till pris­höj­ning­ar och vins­ter va­ra nå­got som de fles­ta skul­le vil­ja se mer av in­om klock­värl­den. Om man be­grän­sar det till den and­ra de­len, näm­li­gen det este­tis­ka och till den öka­de an­vänd­ning­en av oli­ka slags ma­te­ri­al som till ex­em­pel sa­fir, så kom­mer sä­kert Hublot Big Bang Uni­co Sapphi­re att öka pul­sen hos många. Ett år­tion­de ef­ter lan­se­ring­en av kon­cep­tet ”All Black” gör Hublot nu det mot­sat­ta ge­nom att le­ka med det syn­li­ga och det osyn­li­ga. Ut­si­dan av Baselworld 2016 är nu märk­bart då kon­struk­tio­nen och ur­ver­ket är fullt syn­li­ga.

Je­an-Clau­de Bi­ver, Hublots ord­fö­ran­de, sä­ger: “Svart ab­sor­be­rar all syn­lig strål­ning och re­flek­te­rar ing­et ljus, så är det med All Black. Till skill­nad mot Big Bang Uni­co Sapphi­re som är helt trans­pa­rent; den ab­sor­be­rar ing­et ljus, det pas­se­rar helt en­kelt ige­nom. Men bå­da fram­kal­lar sam­ma du­a­li­tet: si­mul­tan syn­lig­het och osyn­lig­het, samex­i­sten­sen av det sed­da och det osed­da.”

Det är en myc­ket sym­bo­lisk de­sign som många me­nar är på väg att bli iko­nisk. Fort­fa­ran­de en pi­on­jär in­om mo­no­krom de­sign, blott­läg­ger Hublot helt det­ta nya ur­verk – åt­minsto­ne vi­su­ellt. Den trans­pa­ren­ta lå­dan drar blic­ken mot ur­ver­ket i hjär­tat av kloc­kan.

”All Black är syn­lig men gör tids­dis­play­en osyn­lig. Big Bang Uni­co Sapphi­re är osyn­lig men än­då gör den tids­dis­play­en fullt syn­lig. En klocka som in­te har någon­ting att döl­ja, som av­slö­jar he­la sin kon­struk­tion och ur­verk”, sam­man­fat­tar verk­stäl­lan­de di­rek­tö­ren för Hublot, Ri­car­do Gu­a­da­lu­pe.

Big Bang Uni­co Sapphires mit­ten­par­ti, glas­bå­ge och bak­si­da är ut­skur­na ur ett sa­fir­block – näst­star­kast ef­ter di­a­mant när det gäl­ler hård­het och ris­ptå­lig­het. En hand­full kom­po­nen­ter som ut­gör kloc­kans rygg­rad är gjor­da av ti­tan: skru­var­na, kro­nan som följakt­li­gen är över­täckt av si­li­kon, samt spän­net. Ur­tav­lans ske­lett är byggt av ge­nom­skin­lig harts. Man ser ur­ver­ket Uni­co HUB 1242:s al­la hjul­verk och dess lopp. Rem­men är ock­så trans­pa­rent, och ef­tersom bä­ra­rens hud blir den do­mi­nan­ta fär­gen, ska­pas en il­lu­sion av att fly­ta. Det ser ut som om Big Bang hov­rar på ar­men och den finns som en be­grän­sad upp­la­ga på 500 en­he­ter. The Big Bang Uni­co Sapphi­re är alltjämt vat­ten­tät ner till 100 me­ter, den är för­vå­nans­värt lätt, och den har ab­so­lut ingenting att döl­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.