NY­HE­TER FRÅN BASELWORLD

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll -

Se­nas­te nytt från mäs­san BaselWorld.

Glas­hüt­te Ori­gi­nal har lagt till en an­stryk­ning av blått till två klas­sis­ka Se­na­to­rer i sin nu­va­ran­de sam­ling: Se­na­tor Per­pe­tu­al Ca­len­dar och Se­na­tor Pa­no­ra­ma Da­te Moon Pha­se. Bå­da des­sa skön­he­ter kom­mer att in­gå i den sax­iske ur­ma­ka­rens spän­nan­de bou­ti­que-sam­ling. De gnist­ran­de nya ur­tav­lor­na pro­du­ce­ras av Glas­hüt­te Ori­gi­nals egen till­verk­ning i Pforz­heim, Tyskland.

In­te mind­re än 40 in­di­vi­du­el­la in­grepp krävs för att få fram ett ut­se­en­de som är så pass ele­gant och nästin­till full­än­dat. Det blå skim­ret har kun­nat ska­pas tack va­re ur­makar­tea­mets ge­dig­na er­fa­ren­het. Fär­gen är till­ta­lan­de och per­fekt av­vägd. Vid fin­slip­ning­en an­vänds en öm­tå­lig gal­va­nisk färg­nings­pro­cess där tea­met måste för­säk­ra sig om att tryc­ket lig­ger på rätt ni­vå. Det gäl­ler att ur­tav­lan lig­ger i ba­det en myc­ket ex­akt tid, och att man hål­ler rätt av­stånd mel­lan ele­men­ten i ba­det – ett pe­dan­tiskt ar­be­te som är väl värt mö­dan med tan­ke på re­sul­ta­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.