DRIVE DE CARTIER I FLORENS

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll -

Pla­za Watch be­sök­te Drive de Cartier – ett fan­tas­tis­ka pa­lats un­der mo­de­vec­kan Pit­ti Uo­mo.

Pa­lats, gi­gan­tis­ka hus och slott. Cartier har all­tid haft tyc­ke för­vack­ra hus. Kan ske­det mest kän­da är C art i er hu­set på Fi f t hA ven ue i New York. Hu­set, som ti­di­ga­re het­te Mor­ton E. Plant house byt­te äga­re 1917 i en myc­ket känd och an­norlun­da af­färs­trans­ak­tion. Ju­vel­fir­man blev då äga­re till hu­set vid ett byte mot ett väl­känt pärl­hals­band. Det var äga­rens fru Mrs. Plant som för­äls­kat sig i smyc­ket, och byt­te det so­ni­ka mot ett helt hus. Ett an­nan bygg­nad som har minst li­ka spän­nan­de histo­ria är Pa­laz­zo Gon­di i Florens. An­led­ning­en till sam­man­koms­ten i Florens är att Cartier lå­tit fle­ra de­sig­ners och konst­nä­rer gö­ra om he­la pa­lat­set i sam­band med lan­se­ring­en av Driv e de C art i er. Ett kon­cept fören mo­dern man. Det sked­de un­der de da­gar Pitt i U om o har sin mo­de­vec­ka för­män i Flo rens.

Det sägs att re­näs­san­sen en gång i ti­dens ka­pa­des i det­ta hus. Även uni­ver­sal­ge­ni­et L eo­nar­do DaV in c i bod­de hä­ren tid. Et­tor d som är van­ligt i mo­de­sam­man­hang är or­det sprez­za­tu­ra, som ä ren­man med at­ti­tyd. De tär­de n man­nen Cartier vil­le vi­sa upp. Hans hem, ett pa­lats fullt med över­rask­ning­ar.

En gent­le­man som äls­kar att bju­da in vän­ner och ha det trev­ligt. I Gon­di fick vi en in­blick i hans värld så att sä­ga. Pa­lat­set var in­rett med ett allt från ett mo­dernt bib­li­o­tek till en studio för de­sign. Ja, till och med en egen konst­när­sa­tel­jé. Hög­re upp i hu­set, på ett an­nat vå­nings­plan fick gäs­ter­na se ett ma­giskt dres­singroom, ska­pat av Ser­gio Co­lan­tu­o­ni. All­ra högst upp, sto­ra te­ras­ser med mag­ni­fik ut­sikt och plats för bå­de dj och kon­sert. Pla­zaWatch ut­sän­da ut­ma­na­de and­ra gäs­ter på en match på hög ni­vå. Med stans fi­nas­te ut­sikt fick det­ta gam­la flip­per från 60 ta­let sig en or­dent­lig om­gång.Cham­pagne­och­täv­ling,såkul­h­ar­ba­ra­en re­näs­sans­man på fest.

Sprängsk iss över Pa l a z zo G o n d i. Cart ier ha­de ord­nat så va r je vå n i n gs­pl a n b j öd på öv err as k n ing­ar. Dans högst u p p, p ia­no i en­trén.

N ya Dr ive de Cart ier - m o d e l l e n WSNM 0004 i stål och med det egna ur­ver­ket 19 0 4 M C kos­tar c ir­ka 60.000 SEK .

I bot t en­vå n ingen stod ett skönt klass isk fot­bolls­spel från Cart ier.

Ett fl ip­per med uts ikt! P l a z a Wa t c h chef Chr istop­her Öst­lund spe­lar fö r at t v in­na.

En gar­de­rob med klä­der fö r va r je stad. Ett pro­jekt av des ig­nern Serg i o Co­lan­tu­on i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.