MÅNENS MÅNGA SI­DOR

För att föl­ja upp suc­cén med kloc­kan Dark Side of the Moon, lanserar Ome­ga fy­ra nya va­ri­an­ter och även en White Side of the Moon som blir en väl­kom­men tillök­ning till Speedmaster-fa­mil­jen.

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT Y-JE­AN MUN-DEL­SAL­LE

För att föl­ja upp suc­cén med kloc­kan Dark Side of the Moon, lanserar Ome­ga fy­ra nya va­ri­an­ter.

Histo­ri­en bör­ja­de 2013 med in­tro­duk­tio­nen av Speedmaster Dark Side of the Moon, Ome­gas nya djär­va tolk­ning av sin be­röm­da kro­no­graf – den le­gen­da­ris­ka Moon­watch som följ­de med ast­ro­nau­ter­na till må­nen på sex mån­fär­der – med ett höl­je i va­re sig stål el­ler guld ut­an i svart ke­ra­mik. Kro­no­me­tern fång­ar det bäs­ta av bå­da värl­dar­na, ge­nom att kom­bi­ne­ra ar­vet från en ex­cep­tio­nell kro­no­graf med en av värl­dens bäs­ta se­rie­pro­du­ce­ra­de me­ka­nis­ka ur­verk samt mär­kets forsk­ning av nya ma­te­ri­al.

Det vi­sa­de sig va­ra en stor suc­cé ock­så med tan­ke på de se­nas­te årens ex­plo­sion av ”svart-på­svart” kro­no­met­rar som hos Hublot och Gi­rardPer­re­gaux. Den stack ut bå­de för att den ha­de själv­för­tro­en­det att an­vän­da en så po­pu­lär mo­dell som ut­gångs­punkt och för den höga kva­li­te­ten och skär­pan i ut­fö­ran­det. Nu har Ome­ga släppt fy­ra nya este­tis­ka va­ri­an­ter av Dark Side of the Moon med gans­ka in­tres­san­ta namn. Ome­gas VD Step­hen Urquart, be­rät­tar:” Den ur­sprung­li­ga Spee­do­me­ter-kro­no­gra­fen lan­se­ra­des 1957, åt­skil­li­ga år fö­re NA­SA:s förs­ta be­man­na­de rymd­färd. Kloc­kan var en ome­del­bar suc­cé, men den ut­veck­la­des un­der de föl­jan­de åren och 1963 le­ve­re­ra­des Speedmaster ut­rus­tad med den ma­nu­ellt uppvrid­ba­ra ka­li­bern 321 och tes­ta­des av NA­SA. Som svar på en be­gä­ran om arm­bands-kro­no­gra­fer i ok­to­ber 1964 för­såg Ome­gas nor­da­me­ri­kans­ke agent NA­SA med det be­gär­da an­ta­let Speedmaster-kloc­kor ut­an att ex­akt ve­ta vad de skul­le an­vän­das till och ut­an att in­for­me­ra Ome­gas hu­vud­kon­tor i Bi­el, Schweiz. Des­sa kloc­kor, liksom mo­del­ler från and­ra kon- kur­re­ran­de fö­re­tag, tes­ta­des till sin yt­ters­ta gräns i en se­rie tes­ter som ba­ra kan be­skri­vas som de tuf­fas­te pro­ven en klocka kan ut­sät­tas för. Den tog sig seg­ran­de ut ur stri­den som den en­da kloc­kan med de er­for­der­li­ga spe­ci­fi­ka­tio­ner­na som in­te ha­de rå­kat ut för ka­ta­stro­fa­la missö­den i de yt­terst krä­van­de pro­ven, och NA­SA för­kla­ra­de där­med att Ome­ga Speedmaster var nu ’of­fi­ci­ellt cer­ti­fi­e­rad’ ut­rust­ning för dess be­man­na­de rymd­pro­gram.”

Me­dan Ome­ga in­te ha­de en aning om vad som på­gick i Houston – ef­tersom NA­SA:s ur­vals­pro­cess ge­nom­för­des ut­an att re­spek­ti­ve hu­vud­kon­tor in­vol­ve­ra­des – så för­änd­ra­des de­sig­nen på Speedmaster. För att yt­ter­li­ga stär­ka kro­no­gra­fens pro­pel­ler och dess kro­na, för­änd­ra­de fö­re­ta­get bo­et­ten nå­got, fram­si­dan för­sto­ra­des en aning. Med ti­den kom den ”asym­met­ris­ka” bo­et­ten att bli ett kän­ne­tec­ken för ett av Speed­mas­ters de­sig­ne­le­ment. Den pre­sen­te­ra­des på ut­val­da mark­na­der på mit­ten av 1960-ta­let med or­det ”pro­fes­sio­nell” på ur­tav­lan och de ha­de en för­bätt­rad me­tod att dra till sig upp­märk­sam­het. Den här mo­del­len var den sista som drevs med mär­kets ka­li­ber 321, just det ur­ver­ket som ga­ran­te­ra­de per­fekt tid­mät­ning un­der al­la sex mån­land­ning­ar­na och Apol­lo 13:s far­li­ga upp­drag.

Som en sin­ne­bild för Ome­gas hi­sto­ris­ka arv och pi­on­jä­ran­da och in­spi­re­rad av Apol­lo 8:s ast­ro­nau­ters även­tyr och upp­täck­ter, om­de­fi­ni­e­rar den spor­ti­ga hel­svar­ta Speedmaster Dark Side of the Moon en iko­nisk de­sign med sin

"Den ur­sprung­li­ga Spee­do­me­ter-kro­no­gra­fen lan­se­ra­des 1957, åt­skil­li­ga år fö­re NA­SA:s förs­ta be­man­na­de rymd­färd."

44.25 mm bo­ett och ur­tav­la i svart zir­ko­ni­u­mox­id-ke­ra­mik, po­le­rad ke­ra­misk glas­bå­ge med matt krom ni­trit­taky­me­ter, borstad och po­le­rad ke­ra­miskt höl­je, två av varand­ra oav­häng­i­ga po­le­ra­de ke­ra­mik-kro­no­graf-pro­pell­rar, da­tum­föns­ter vid kloc­kan sex samt två svär­ta­de små se­kund­vi­sar­tav­lor vid kloc­kan nio samt en in­no­va­tiv pla­ce­ring av räk­ne­ver­ken för 12 tim­mar och 60 mi­nu­ter på sam­ma vi­sar­tav­la vid kloc­kan tre, för en in­tui­tiv av­läs­ning av den gång­na kro­no­me­ter­ti­den.

Den ro­di­umplä­te­ra­de cen­tra­la kro­no­g­ra-fvi­sa­ren vi­sar upp en röd spets för op­ti­mal syn­lig­het av re­gi­stre­ra­de se­kun­der, me­dan de två punk­ter­na vid kloc­kan 12, vi­sar­na för in­dex, tim­me, mi­nut och kro­no­graf-se­kun­der är be­kläd­da med Su­per-Lu­miNo­va för att ga­ran­te­rad att de en­kelt kan av­lä­sas un­der oli­ka ljus­för­hål­lan­den. Or­den ”Dark Side of the Moon” är in­gra­ve­ra­de i matt krom­ni­trit på höl­jets po­le­ra­de ke­ra­mis­ka bak­si­da, ovan­för den fa­sa­de sa­firkri­stal­len, för att hed­ra min­net av Speed­mas­ters arv och kloc­kans djär­va svar­ta de­sign. Pre­sen­te­rad på en håll­bar svart Cor­du­ra-tygrem med ett svart ke­ra­miskt spän­ne , er­bjuds ur­ver­ket med fy­ra års ga­ran­ti.

Urquhart för­kla­rar idén bakom kloc­kan: ” Vårt pro­dukt­ut­veck-lings­team, som sam­ar­be­tar nä­ra Ome­gas led­ning, ha­de i många år fun­de­rat på att ut­veck­la en ke­ra­misk Speedmaster. När vi lan­se­ra­de Co-Ax­i­al ka­li­ber 9300/9301 – den förs­ta kro­no­gra­fen i vår fa­milj av in­ter­na Co-Ax­i­al kro­no­gra­fer., viss­te vi att vi vil­le in­för­li­va den med Speed-mas­ter­fa­mil­jen, men vi viss­te ock­så att det måste bli en myc­ket spe­ci­ell Speedmaster. Den ur­sprung­li­ga Speedmaster Pro­fes­sio­nal är ut­an tve­kan den mest be­röm­da kro­no­gra­fen i värl­den och vi måste för­säk­ra oss om att vad vi än ska­pa­de så måste den för­hö­ja fa­mil­jens ryk­te. Vi ha­de ar­be­tat med ke­ra­misk tek­no­lo­gi och vi ha­de in- sett att vi ha­de fått fram en ke­ra­mik vars ro­bust­het och este­tis­ka ut­se­en­de var i sam­ma klass som det ex­tra­or­di­nä­ra me­ka­nis­ka ur­ver­ket och där­för vär­digt nam­net Speedmaster.”

Al­la Dark Side of the Moon Speedmaster är fak­tiskt va­ri­a­tio­ner av den ur­sprung­li­ga Speedmaster med tre-re­gis­ter och ut­rus­ta­de med den in­ter­na Ome­ga Co-Ax­i­al au­to­ma­tis­ka ”co­lumn-whe­el-kro­no­gra­fen” ka­li­ber 9300 som är en of­fi­ci­ellt cer­ti­fi­e­rad kro­no­me­ter (det förs­ta in­ter­na Co-Ax­i­alur­ver­ket med en kro­no­graf). Vat­ten­tät ner till 50 m, var det den förs­ta kro­no­gra­fen av fa­mil­jeäg­da ur­verk som Ome­ga in­tro­du­ce­ra­de 2007 och som in­klu­de­rar dub­bel­cy­lind­rar, 60-tim­mars gångre­serv, en fre­kvens på 28,800 vph och en Si 14 si­li­kon ba­lans­fjä­der.

”Ka­li­ber 9300/9301 blev myc­ket upp­märk­sam­mad av bå­de kon­su­men­ter och me­dia, del­vis be­ro­en­de på att ur­tav­lor­na tyd­ligt var så helt an­norlun­da från al­la and­ra pro­duk­ter i mär­kes­ka­ta­lo­gen”, no­te­rar Urquhart. ” Istäl­let för det väl­be­kan­ta ar­range­mang­et med tre vi­sar­tav­lor som var ty­piskt för den iko­nis­ka Speedmaster och and­ra Ome­ga-kro­no­gra­fer, så har den två. Med­lem­mar­na i vår de­sig­nav­del­ning och

ut­veck­lings­av­del­ning sam­ar­be­ta­de med vår tek­nis­ka per­so­nal. Vi är pri­vi­le­gi­e­ra­de ge­nom att vi har till­gång till spe­ci­a­lis­ter från någ­ra av vå­ra part­ner­fö­re­tag i Swatch Group och de bi­drog med sin ex­per­tis vad gäl­ler ma­te­ri­al till pro­jek­tet. In­spi­ra­tio­nen var helt klart Speedmaster Pro­fes­sio­nal Moon­watch. Man ser det på glas­bå­gen med den taky­met­ris­ka ska­lan och på bo­et­tens stor­lek och form. ”

De fy­ra nya va­ri­an­ter­na av Dark Side of the Moon åter­ger månens mystik, dess stän­di­ga för­än­der­lig­het och sam­ti­digt stän­di­ga när­va­ro. Var­je klocka kom­mer i en svart ke­ra­misk rund lå­da i matt krom­ni­trit och bok­stä­ver­na ”Dark Side of the Moon”. Den förs­ta i se­ri­en, Speedmaster Dark Side of the Moon ”Vin­tage Black” vi­sar tim­me, mi­nut och kro­no­graf se­kund-vi­sa­re, in­dex, i taky­me­ter-ska­la och all text på ur­tav­lan som har fått en gul­ak­tig ”vin­tage” Su­per­Lu­mi­No­va-be­hand­ling. Bo­et­ten, ur­tav­lan och spän­net är gjor­da av svart zir­ko­ni­u­mox­id-ke­ra­mik (där­av bok­stä­ver­na ”ZrO2”, skri­vet di­rekt ovan­för mit­ten av ur­tav­lan). Ur­ver­ket kom­mer på en gum­mi­fod­rad brun lä­der­rem.

Speedmaster Dark Side of the Moon ”Sed­na Black” är kanske den prå­li­gas­te av de nya re­fe­ren­ser­na med glim­tar av 18-ka­rats Sed­na guld, Ome­gas egen ro­sa guld­le­ge­ring kom­po­ne­rad av un­ge­fär 75 pro­cent guld, en till två pro­cent pal­la­di­um för styr­kan och cir­ka 20 pro­cent kop­par för fär­gen. Nam­net kom­mer från pla­ne­to­i­den Sed­na, den rö­das­te och mest av­lägs­na fö­re­må­let i vårt sol­sy­stem. Ge­nom att blan­da Sed­na­guld med Dark Side of the Moon får man fram en bo­ett i svart ke­ra­mik, borstad guld­glas­bå­ge, svart ke­ra­misk glas­bå­ge med matt krom­ni­trit taky-me­ter­siff­ror och Sed­na­guld-vi­sa­re och tim­mar­kö­rer. In­dex­en, vi­sar­na och pric­kar­na vid kloc­kan 12 är kläd­da i sam­ma ”vin­tage” Su­per­Lu­mi­No­va som ”Vin­tage Black” me­dan all text på ur­tav­lan samt mi­nut/se­kund spå­ren är svagt la­ser­sli­pa­de i re­li­ef på en matt grå ur­tav­la.

Liksom ”Vin­tage Black”, vi­sar Speedmaster Dark Side of the Moon ”Pit­ch Black ” upp en svart ke­ra­misk bo­ett, glas­bå­ge, ur­tav­la och spän­ne, samt svär­ta­de ap­pli­ce­ra­de vi­sar­tav­lor, tra­di­tio­nell vit-grön Su­per-Lu­miNo­va pry­der vi­sar­na, kro­nog-rafvi­sar­na, timin­dex och taky­me­terska­la. Den fås på ett svart lä­der band med bei­ge söm.

Just som du tän­ker, att nu kan det in­te bli svar­ta­re, så är Speedmaster Dark Side of the Moon ”Black Black. Full­stän­digt svart, till och med svar­ta­re än svart. Allt är i svart ke­ra­mik, och den kom­mer i en rem klädd i svart ny­lon­tyg. Den la­ser­för­sed­da ur­tav­lans yta skil­jer tex­ten från den mat­ta svar­ta ke­ra­mis­ka bak­grun­den, och gör mi­nut-och se­kund­mar­kö­rer­na syn­li­ga liksom kro­no­graf vi­sar­tav­lan. Fak­tum är att kloc­kan är mer läs­bar på nat­ten tack va­re den svar­ta Su­per-Lu­niNo­va på den prak­tis­ka tim- in­dex­en, tim­me-, mi­nut- och se­kund­vi­sar­na och de två pric­kar­na vid kloc­kan tolv.

Urquart dis­ku­te­rar till­verk­nings­pro­ces­sen, ” ett enormt stort an­tal ex­per­ter av oli­ka slag är in­vol­ve­ra­de i pro­duk­tio­nen av var­je Ome­ga­kloc­ka. Till ex­em­pel, Ome­ga Co-Ax­i­al ka­lib­rar pro­du­ce­ras på ett lö­pan­de band med 58 sta­tio­ner och en per­so­nal av 23 kom­bi­na­tions­trä­na­de in­di­vi­der – var­je med­ar­be­ta­re på lö­pan­de ban­det är trä­nad i mer än en ope­ra­tion. Fak­tum är, att med­ar­be­tar­na trä­nar varand­ra så att de­ras kom­pe­tens­om­rå­den he­la ti­den vid­gas. Näs­tan hälf­ten av sta­tio­ner­na är ro­bo­ti­se­ra­de – den pre­ci­sions­ni­vån som är nöd­vän­dig för att få ihop 336 kom­po­nen­ter till en slut­pro­dukt är re­mar­ka­bel – men det mänsk­li­ga ele­men­tet är helt nöd­vän­dig. Myc­ket av sam­man­sätt­ning­en görs för hand och kva­li­te­ten i var­je mo­ment be­kräf­tas av med­lem­mar­na i tea­met.”

Men hur är det med månens bak­si­da? Speedmaster Grey Side of the Moon följ­de na­tur­ligt på Dark Side of the Moon, men det var in­te li­ka myc­ket av en hit. Det främ­ja­de forsk­ning av fär­gad ke­ra­mik, och vi­sar sam­ma om­sorg om de­tal­jer med ke­ra­misk bo­ett, bak­si­da, glas­bå­ge, kro­na, pro­pel­ler och spän­nen, en ele­gant sand­bläst­rad pla­ti­na 950 ur­tav­la och in­te­gre­ra­de vi­sar­föns­ter, en grå lä­der­rem, och vi­ta Su­per­Lu­mi­No­va – kläd­da in­dex-, tim-, mi­nu­toch kro­no­graf-se­kund­vi­sa­re och taky­me­terska­la. In­spi­re­rad av mån­dim­ma är den gjord i vit ke­ra--

mik som har om­vand­lats till me­tal­lisk grå – ge­nom att änd­ra från zir­ko­ni­u­mox­id till zir­ko­ni­umkar­bid – och ut­sät­ta den för tem­pe­ra­tu­rer upp till 20,000 gra­der Celsi­us i tre tim­mar i en plas­ma­smält­ugn som in­ne­hål­ler oli­ka ga­ser. Urquhart an­mär­ker: ”Det var en utmaning att hit­ta vägar att ska­pa den­na vack­ra, sta­bi­la ke­ra­mik och att fast­stäl­la det bäs­ta sät­tet att ska­pa bo­et­ter­na av rent ke­ra­miskt ma­te­ri­al.”

I år lanserar Ome­ga ock­så Speedmaster White Side of the Moon, som fång­at full­må­nens strål­ning sedd från jor­den. Den tred­je i se­ri­en av ur­verk i so­lid ke­ra­mik, vi­sar den att mär­ket verk­li­gen vill fö­ra fram de este­tis­ka ap­pli­ka­tio­ner­na av ex­pe­ri­men­te­ran­det med ke­ra­mik så långt som möj­ligt, och att and­ra färg­va­ri­an­ter kan kom­ma att in­tro­du­ce­ras i fram­ti­den.

Me­dankloc­kor­na Darkoch Grey Side of the Moon an­vän­der vär­me­be­hand­lad ke­ra­mik för att få fram re­spek­ti­ve färg, är White Side of the Moon i stort sett en rå, obe­hand­lad och ofär­gad ver­sion. Tek­niskt är den det­sam­ma som den ur­sprung­li­ga Dark Side of the Moon. Dri­ven av sam­ma ka­li­ber 9300, ur­ver­ket är av sam­ma stor­lek och är li­ka vat­ten­tå­lig och lay­out om två re­gis­ter. Men det finns många skill­na­der i de­sig­nen. Den vi­ta ke­ra­mis­ka bo­et­ten, po­le­rad vit ke­ra­misk glas­bå­ge och bak­si­da, timin­dex i 18 ka­rat vitt guld och cen­tral tim- och mi­nut­vi­sa­re med vit Su­per-LumNo­va på en vit zir­ko­ni­u­mox­id ke­ra­misk ur­tav­la till­sam­mans med en vit lä­der­rem med rö­da söm­mar på un­der­si­dan och en unik vit ke­ra­misk spän­ne med grad 5 ti­tan ”frame-spring fol­ders”.

Den rö­da ”Speedmaster”-in­skrip­tio­nen har be­hål­lits från Dark Side of the Moon, liksom taky me­ter glas­bå­gen med sam­ma la­ser­gra­vyr i matt krom ni­trit.

”Vi har lagt mär­ke till att den ke­ra­mis­ka Speed­mas­tern har at­tra­he­rat de unga, så vi har sagt med en viss till­för­sikt, att de in­tro­du­ce­rar Ome­ga för en ny ge­ne­ra­tion”, häv­dar Urquhart. ”Men des­sa kloc­kor har fått po­si­ti­va­re re­cen­sio­ner och ett var­ma­re mot­ta­gan­de än någ­ra and­ra av vå­ra se­nas­te pro­duk­ter. För al­la oss på Ome­ga oav­sett ål­der el­ler kön, var det kär­lek vid förs­ta ögon­kas­tet och vi blev över­lyck­li­ga över att den en­tu­si­as­men har de­lats av så många.” Vad be­träf­far kom­man­de Moon­wat­ches, av­slö­jar Urquart att någ­ra nya Speed­mas­ters kom­mer att läg­gas till kol­lek­tio­nen i fram­ti­den, för­sed­da med bå­de in­tern Co-Ax­i­al ka­lib­rer och ka­li­ber 1861, som har dri­vit Speedmaster allt se­dan 1960-ta­let.

D ee p Black är en v ida­re ut­veckl ing av S p eed­mas t er D ar k S ide of t h e M oon . D en f inns i f y ra ol ika u t f ö ran­den , och v ar je klock a är s k a p ad ur ett en­da k era­mi kst yc­ke. D en p re­sen t era­des i N ew Yor k i slu­tet av j u ni 2 016 .

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.