EM-uret me d lege nder

Som­ma­ren 2016 har hand­lat myc­ket om fot­boll. När ur­till­ver­ka­ren Hublot åter­vän­der som of­fi­ci­ell tid­ta­ga­re till årets eu­ro­pa­mäs­ter­skap gjor­de man det med en – big bang!

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TEXT Christopher Öst­lund & Cris­ter Berglund

Hublot åter­vän­der som of­fi­ci­ell tid­ta­ga­re till årets EM och gjor­de det med en – big bang!

S omen in­led­nings­fests å ord­na­de ma­nen upp­vis­nings­match på årets mest ele­gan­ta mat­cha­re­na; Pa­lai­as Royal i Pa­ris. Men för att få den där extra kryd­dan i la­gen, bjöd man in två rik­ti­ga le­gen­da­rer, Di­e­go Ma­ra­do­na och Pe­lé. "Vi har all­tid drömt om det ul­ti­ma­ta la­get" sa Hublots högs­ta chef Ri­car­do Gu­a­da­lu­pe, "att se någ­ra av vå­ra fa­vo­rit­spe­la­re ha en ge­men­sam färg på trö­jan har all­tid va­rit en dröm". In­bjud­na gäs­ter bjöds på en mag­ni­fik upp­vis­nings­match i rik­tig slotts­mil­jö. Hublot är inga ny­bör­ja­re när det gäl­ler tid­tag­ning i fot­bolls­sam­man­hang. Man har va­rit "of­fi­ci­al ti­me­kee­per" för fle­ra av de bäs­ta la­gen de se­nas­te 10 åren. Allt från Ju­ven­tus, Bay­ern Mun­chen, Chel­sea till Pa­ris St Ger­mainår 2013. In­för årets mäs­ter­skap så lan­se­ra­de man den­na Hublot Big Bang Uni­co Retro­g­ra­de Chronograph - Of­fi­ci­ell klocka för UEFA Eu­ro 2016. Det­ta ur har vis­sa spe­ci­ellt ut­val­da kom­pli­ka­tio­ner för just fot­boll. Funk­tio­ner för att no­te­ra halv­leks-tid, ex­tra­tid och tillägg­s­tid. Dess­utom finns funk­tio­nen för hur länge mat­chen på­gått sam­ti­digt som den vi­sar or­di­na­rie tid. Hublot Big Bang Uni­co i svart ke­ra­mik har en smak­fullt färg­satt ur­tav­la med Frank­ri­kes tre fär­ger. De när­kom­bi­ne­rad med ett snyggt mörk­blå al­li­ga­torarm­band och pri­set lig­ger runt 260-280 000 kro­nor och är li­mi­te­rad till 100 ex­em­plar. Kloc­kan finns att be­stäl­la på Rob En g ström i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.