Till­verk­ning av Smar­t­watch

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baselworld -

I och med de nya smar­ta kloc­kor­na så fort­sät­ter vis­ser­li­gen klock­till­verk­nings­in­du­strin att ta till sig det som är tillämp­bart in­om tek­no­lo­gin. Dock är det få mär­ken som har tilläg­nat det nya li­ka myc­ket som Fré­déri­que Con­stant, det fa­mil­jeäg­da ur­ma­ke­ri­et i Plan-lesQu­a­tes, Genè­ve. De är kän­da för att till­ver­ka schwei­zis­ka ur­verk i klas­sisk stil till över­kom­li­ga priser. Idag är mär­ket ban­bry­tan­de vad gäl­ler smart ur­tek­no­lo­gi. Ge­nom platt­for­men Mo­tionX R spå­rar Ho­ro­lo­gi­cal Smar­t­watch ex­akt bä­ra­rens dag­li­ga ak­ti­vi­te­ter och sömn­möns­ter. Dess da­ta syn­kro­ni­se­ras med ap­pen Mo­tionX-365R , till­gäng­lig i iOS och Andro­id samt har en gra­fisk dis­play som är lätt att för­stå. Ho­ro­lo­gi­cal Smar­t­watch har ett bat­te­ri som räc­ker i två och ett halvt år som in­te be­hö­ver lad­das. Det­ta är myc­ket ef­fek­ti­va­re än de fles­ta iP­ho­nes som knappt hål­ler en hel dag ut­an att lad­das på nytt.

Kloc­kan är ett av mär­ket Ba­selworlds vik­ti­gas­te ny­he­ter 2016, med över 110 oli­ka pa­tent samt re­sul­ta­tet av sju års forsk­ning och ut­veck­ling. Med ett le­dan­de tek­no­lo­giskt fö­re­tag i Si­li­con Val­ley är den­na moln­upp­kopp­la­de, sömns­re­gi­stre­ra­de smart­mas­ke­rad, allsång- och dan­sur­verk. En klas­sisk klocka i sitt 42 mm po­le­rat, guld­plä­te­ra­de stål­höl­je.

Med den­na har du all­tid en gym­kom­pis, om det är bra el­ler då­ligt be­stäm­mer du själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.