Häm­nas!

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

Den nå­got långa ti­teln Breit­ling Aveng­er Ban­dit – The Spi­rit of Na­val Avi­a­tion, lan­se­rad av Baselworld 2016. Det är den se­nas­te i en lång rad av för­träff­li­ga pi­lot­kloc­kor från det här upp­skat­ta­de mär­ket, som tyd­ligt as­so­cie­ras med flyg­tek­nik. Med ett 45 mm tjockt ti­tan­höl­je, dess skif­fer­grå dis­kre­ta stil, den mi­li­tä­ra gum­mi­rem­men och dess hög­pre­ste­ran­de me­ka­nik, för­kropps­li­gar den nya Aveng­er Ban­dit ”kraft­ful­la­re än nå­gon­sin djär­va be­drif­ter och ex­tre­ma upp­drag.” Det be­ty­der in­te att du helt plöts­ligt ska gå ut på nä­tet för att se om du fått någ­ra li­kes på Instagram för din se­nas­te ’han­de­leds­fo­ton’ – det be­ty­der att den här kloc­kan tål en ex­trem het­ta.

Kloc­kan fun­ge­rar li­ka bra i cock­pi­ten som i vår allt­mer hek­tis­ka livs­stil. Den är byggd för att va­ra ex­akt, mot­stånds­kraf­tig och mo­gen för upp­gif­ter. Den är gjord i ren ti­tan, vars lätt­het stri­der mot dess fast­het. Den­na is­kal­la grå klocka be­skyd­das på si­dor­na av för­stärk­ning­ar och den är si­den­borstad mot re­flex­er med en matt yta. Kloc­kan har en myc­ket tyd­lig ur­tav­la med räk­ne­verk ton-i-ton som ac­cen­tue­ras av ett fint upp­höjt mo­tiv och fly­gin­spi­re­ra­de sten­cillik­nan­de siff­ror. Med en själv­ly­san­de be­lägg­ning er­bju­der uret en myc­ket tyd­lig skär­pa.

Den likrik­ta­de ro­te­ran­de glas­bå­gen har ock­så in­gra­ve­ra­de siff­ror och in­klu­de­rar den klas­sis­ka Breit­ling sig­na­tu­ren. Den har fy­ra ’ryt­tar-tab­bar’ som an­vänds för att kom­ma ihåg spe­ci­el­la tids­ö­gon­blick. Loc­ket som är låst med en skruv är en sä­ker­hets­an­ord­ning mot olycks­hän­del­ser. Via ett halk­fritt grepp till­sam­mans kro­no­graf­knap­pen för­säk­rar sig kloc­kan om en op­ti­mal hand­lings­fri­het, även med hands­kar­na på. Om om­vand­lings­ta­bel­ler­na som är svå­ra att kom­ma ihåg in­te dy­ker upp i min­net så snabbt som de bor­de, fruk­ta in­te. På bak­si­dan av asken finns en

om­vand­lings­ta­bell som kan kom­ma väl till pass. I hjär­tat av den här mi­li­tär­lik­nan­de bes­ten finns Ca­lib­re Breit­ling 13, som har bli­vit of­fi­ci­ell kro­no­me­ter cer­ti­fi­e­rad av COSC (Swiss Of­fi­ci­al Chro­no­me­ter Tes­ting In­sti­tu­te). Breit­ling för­vän­tar sig sä­kert att den här kom­mer att fly­ga ut ge­nom dör­ren, och det är lätt att för­stå var­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.