En li­ten njut­ning

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

Blan­cpain till­hör det gam­la gar­det i den hel­ga­de klock­värl­den … den dis­tin­ge­ra­de gent­le­man­nen som re­dan sett allt, om­gi­ven av en hand­full jäm­li­kar och mas­sor av unga spo­ling­ar.

Eta­ble­rad år 1735 har Blan­cpain bi­dra­git till ut­veck­ling­en av ur­verk i över 280 år. Dess at­trak­tions­kraft har in­te mins­kat un­der år­hund­ra­de­nas lopp.

En­ligt mär­ket själv, ”Ele­gans och skön­het och ska­pan­det av ori­gi­nal­pro­duk­ter går hand i hand med sö­kan­det ef­ter per­fek­tion. En Blan­cpain-klocka är mer än fruk­ten av tek­nisk ut­veck­ling. Den ska­pas från förs­ta bör­jan som ett fö­re­mål med ele­gans; ett ur­verk av ren käns­la.”

La­dy­bird Ultra­pla­te, lan­se­rad av Baselworld 2016, är ut­an tvi­vel ett ele­gant ur­verk som kom­mer att väc­ka käns­lor. Nu när små dam­kloc­kor åter är mo­der­na, har Blan­cpain åter­upp­fun­nit La­dy­bird i en ult­ra­tunn mo­dern ver­sion. När den här kloc­kan först av­slö­ja­des är 1956 var den ut­rus­tad med det mins­ta run­da ur­ver­ket på mark­na­den. Sex­tio år se­na­re är den med sin tun­na vi­ta guld­bo­ett ac­cen­tu­e­rad med di­a­man­ter fort­fa­ran­de en su­pe­re­le­gant och för­fi­nad in­kar­na­tion av Blan­cpains tek­nis­ka ex­per­tis.

Wo r ds

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.