Har­ry Winston – Pro­ject Z9

Plaza Watch Skandinavien - - Nyheter Från Baseiworld -

År 2004 kom Har­ry Winston med den ult­ra tek­nis­ka och de­fi­ni­tivt in­no­va­ti­va kloc­kan Pro­jekt Z9. En rad ur­verk som fått klock­fan­tas­ter­na att tap­pa ha­kan har pre­sen­te­rats se­dan dess och den se­nas­te ny­he­ten hos Baselworld 2016 är som re­dan för­ut­spåtts im­po­ne­ran­de.

Liksom ti­di­ga­re ver­sio­ner har Pro­ject Z9 en bo­ett 44,2 mm i za­li­umTM, en unik le­ge­ring som är ult­ralätt, och dess­utom in­te är al­ler­ge­nisk. Ma­te­ri­a­let är ock­så myc­ket kor­ro­sion-stå­ligt, vil­ket ga­ran­te­rar ur­ver­kets tå­lig­het och här­dig­het för kun­den. Den för­fö­ris­ka grå bo­et­ten loc­kar dig att upp­skat­ta den mju­ka sa­tiny­tan och kan­ter­na som är när­mast ”shot-blas­ted”.

Den ni­on­de ver­sio­nen av Por­ject Z9 är ske­let­te­rad så att ur­ver­ket är fullt syn­ligt. Den drivs av HW3304-kro­no­graf-ka­li­bern, och än­nu mer tek­no­lo­gi finns i bred front via en ba­lans­fjä­der i si­li­kon, som he­la ti­den slår på en fre­kvens av 5 Hz. Oscil­la­tions­has­tig­he­ten är en ga­rant för Pro­ject Z9:s ult­ra ex­ak­ta has­tig­het. Ur­ver­ket HW3304 kan ock­så skry­ta med en bak­åt­gå­en­de funk­tion som har att gö­ra med be­ho­vet att stop­pa kro­no­gra­fen för att bör­ja en ny tid­räk­ning. Vi­sar­na åter­ställs ge­nom att helt en­kelt tryc­ka på kloc­kan fy­ra. Up­pen­bart är det­ta nå­got helt ex­cep­tio­nellt, men så är det ock­så en Har­ry Winston. Ro­torn i 18-ka­rats vit­guld och da­tum­ski­van fun­ge­rar öp­pet. And­ra de­ko­ra­tio­ner är cir­kel­run­da Cô­tes de Genè­ve-ar­be­te, cir­ku­lär åd­ring, räff­la­de bro­ar, rho­di­um-plä­te­ring, liksom en Su­per­lu­mi­no­va re­ve­la­tor och en NAC-klädd cir­ku­lärt åd­rad skydds­me­ka­nism.

Pro­ject Z9 ges ut i en be­grän­sad upp­la­ga om 300 en­he­ter och en­ligt Har­ry Winston, ”Ex­po­ne­ras Pro­ject Z9:s ab­so­lut mo­der­na ut­form­ning på dess ur­tav­la, som be­står av öp­pet fun­ge­ran­de 3D-gal­ler som bär in­di­ka­tio­ner­na. Den­na ske­let­te­ra­de ram sträc­ker sig upp över den in­re glas­bå­ge­ring­en mot in­dex­en. Ef­fek­ten ac­cen­tue­ras av två upp­rät­ta kro­no­g­ra-fräk­na­re, må­la­de i blått mot en vit bak­grund. Den blå fär­gen ly­ser upp ur­tav­lan bå­de un­der da­gen och på nat­ten, ef­tersom vi­sar­na och in­dex­en i Pro­ject Z9 är för­sed­da med den blå emis­sio­nen Su­per­lu­mi­no­va. To­nen ly­ses ock­så upp på den öpp­na da­tum­ski­van som by­ter bak­grunds­färg ba­se­rat på ti­den på dyg­net – vitt på da­gen och blått på nat­ten.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.