Betrak­tel­ser över tid

Ami­da sä­ger in­te vad kloc­kan är, den rät­tar till den.

Plaza Watch Skandinavien - - Klassiker - TEXT Mit­ch ” Watchis­mo” Gre­en­b­latt FOTO DANIEL LINDH

Ald­rig hört ta­las om en LRD -kloc­ka? Det kan be­ro på att 1974 Ami­da Di­gitrend “Light Re­flecting Dis­play” var den en­da av sitt slag.

Un­der kvarts­re­vo­lu­tio­nens ti­di­ga år var LED- och LCD-kloc­kor den senaste tren­den som snabbt mins­ka­de in­tres­set för tra­di­tio­nel­la ana­lo­ga me­ka­nis­ka kloc­kor. Un­der de förs­ta de­spe­ra­ta da­gar­na för­sök­te någ­ra små okän­da schwei­zis­ka mär­ken de­spe­rat kon­kur­re­ra och ut­veck­la me­ka­nis­ka kloc­kor som såg di­gi­ta­la ut. Sam­ti­digt som det fanns ota­li­ga fö­re­tag som ut­veck­la­de myc­ket mo­der­na di­gi­ta­la kloc­kor, var det en­dast Ami­da som ut­veck­la­de LRD. På in­si­dan var det en tra­di­tio­nell ma­nu­ell ”win­ding jump hour-kloc­ka” med ski­vor bred­vid varand­ra med tryck­ta siff­ror för tim­mar och mi­nu­ter. Men den in­no­va­ti­va ”twis­ten” var att siff­ror­na ha­de tryckts bak­läng­es. Se­dan pro­ji­ce­ra­des den rät­ta­de re­flex­en på kloc­kans si­da. Siff­ror­na var i klart ly­san­de oran­ge färg för att ge ett sken av ljus­dio­der men re­sul­ta­tet var en spök­ak­tig bild. Rym­d­ål­derns skulp­tu­ra­la de­sign av bo­et­ten gjor­de den desto mer ori­gi­nell – en ae­ro­dy­na­misk kap­sel i me­tall.

Ami­das ult­ra­mo­der­na de­sign in­flu­e­ra­de and­ra mer be­röm­da mär­ken som Gi­rard-Per­re­gaux med sin “Cas­quet­te” LED, 1976. Till­ver­kad i rost­fritt stål, guld och macro­lon, Cas­quet­te är en av de he­li­ga graa­ler­na för sam­la­re av den ob­sky­ra gen­ren me­ka­nis­ka/elektro­nis­ka kloc­kor med si­do­föns­ter. Men det he­la bör­ja­de med Ami­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.