SENASTE KLOCKNYHETERNA

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - TE XT JESPER TILL­BERG

Med ett nytt manér bju­der Pla­za Watch på de senaste ny­he­ter­na från klock­värl­den, upp­täck din nya fa­vo­rit!

70

Be­ving­ad re­serv. Breit­lings nya fly­ga­ress i Aveng­er Hur­ri­ca­nes skva­dron har en 70-tim­mars po­wer­re­ser­ve. Kloc­kan kan så­le­des vi­la ut­an rö­rel­se i 70 tim­mar. Även om den har fle­ra go­da ar­gu­ment var­för den kan kom­ma att stor­ma fram över klock­him­len, en stark kraft­käl­la är ba­ra ett av dem.

100

På dju­pet. Aveng­er Hur­ri­ca­ne Mi­li­ta­ry är vat­ten­sä­ker ned till 100 me­ters djup. Även om Breit­ling är starkt för­knip­pat med flyg och him­lar, så är va­ru­mär­ket ock­så dy­ka­rens bäs­ta vän när hen sim­mer ute på rik­tigt djupt vat­ten.

007

I klas­si­kern Åsk­bol­len (1965) får Ja­mes Bond, ali­as 007 och agent med rätt att hål­la ti­den, en Breit­ling TopTi­me av MI6:s egen Mr Gad­get, Q. Kloc­kan har en av­gö­ran­de del i hand­ling­en för att 007 ska lyc­kas åter­få de stul­na kärn­vap­nen. Även den fak­tis­ka kloc­kan har en spän­nan­de histo­ria då den för­svann vid film­in­spel­ning­en för att 2012 kö­pas på en bak­luc­ke­lop­pis i Eng­land för 250 kro­nor och se­na­re säl­jas på Christi­es auk­tions­hus för över 1 mil­jon.

1884

Ur­sprung­et. Den pas­sio­ne­ra­de Léon Breit­ling star­ta­de sin ur­makar­verk­sam­het i den lil­la schwei­zis­ka sta­den Saint-Imi­er år 1884. Åt­ta år se­na­re flyt­ta­de till­verk­ning­en till La Chaux-de-Fonds. Idag lig­ger hu­vud­kon­to­ret i Gren­chen.

3,3

Väl­ut­rus­tad vän. Aveng­er Hur­ri­ca­ne Mi­li­ta­ry är ut­rus­tad med Breit­light, ett ex­klu­sivt high-tech-ma­te­ri­al som är 3,3 gång­er lätt­re än ti­tan och dess­utom 5,8 gång­er lät�ta­re än stål men sam­ti­digt be­tyd­ligt star­ka­re.

28.800

Hö­ga för­vänt­ning­ar. Aveng­er Hur­ri­ca­ne Mi­li­ta­ry är en hög­pre­ste­ran­de kloc­ka för hög­pre­ste­ran­de män­ni­skor. Men så har den en “hig­hfre­quen­cy” i form av 28 800 vib­ra­tio­ner i tim­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.