Ny tid. Ny re­dak­tör.

Plaza Watch Skandinavien - - Innehåll - Jesper Till­berg Chefre­dak­tör för svens­ka Pla­za Watch

På många sätt mä­ter en kloc­ka ti­den på fler sätt än i se­kun­der och tim­mar, den är sam­ti­digt en fa­sci­ne­ran­de spe­gel av sin kul­tur. En sam­ti­dens kom­pass av bå­de när, var och hur – ”när” vi be­fin­ner oss men ock­så ”var” i ut­veck­ling­en och ”hur” vi ut­tryc­ker oss.

Det är bland an­nat där­för jag fa­sci­ne­ras så myc­ket av kloc­kor – des­sa un­der­ba­ra sam­tids­mä­ta­re, li­te av en ge­ne­ra­tions­ro­man och ett smyc­ke runt hand­le­den i ett. Men så går ti­dens tec­ken jäm­na steg med vå­ra eg­na. Tid­mät­ning­ens histo­ria är näm­li­gen li­ka lång som den mänsk­li­ga ci­vi­li­sa­tio­nens.

Och där kom­mer vi in på det nya num­ret av svens­ka Pla­za Watch. Lu­is Ini skild­rar kloc­kan som en gi­ven in­gre­di­ens i maktens kor­ri­do­rer, oav­sett om adres­sen är 10 Dow­ning Stre­et, Vi­ta hu­set el­ler Kreml. Från hö­ger till väns­ter, väs­ter till ös­ter, värl­dens öden styrs med en – of­tast – ex­klu­siv ting­est runt hand­le­den, li­te av vår tids spi­ra.

Josh Sims – som vi an­nars lä­ser i bland an­nat the Fi­nan­ci­al Ti­mes och Wall­pa­per – tit­tar när­ma­re på hur vi går in i brons­ål­dern igen. Ma­te­ri­al­val är of­ta en bra spe­gel av tids­an­dan. Mis­sa in­te Josh re­por­tage om bron­sens come­back på kloc­kor­nas estrad.

Att även mo­de är en väv över sin tids kul­tu­rel­la ut­tryck är känt se­dan gam­malt. Då är det ex­tra kul att vi kan er­bju­da en högst väl­skräd­dad krö­ni­ka av själ­vas­te Je­re­my Hac­kett, den eng­els­ka de­sig­nern och iko­nen bakom va­ru­mär­ket Hac­kett.

Själv har jag tit­tat när­ma­re på sä­song­ens ny­he­ter och gör det i en ny pre­sen­ta­tions­form där kloc­kor­nas hjäl­tar står i fo­kus: siff­ror­na. Jag har ti­di­ga­re ar­be­tat med kloc­kor och är stolt att nu va­ra en del av Pla­za Watch.

Jag skri­ver se­dan ti­di­ga­re i Pla­za Ma­ga­zi­ne och Pla­za De­co och är även re­dak­tör för SvD Ma­ga­si­net. Jag är dess­utom för­fat­ta­re, min nit­ton­de bok pub­li­ce­ras i vår, och det är ju li­te så jag ser på kloc­kor – som vack­ra be­rät­tel­ser av sin tid.

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.