IN­TER­VJU – RICHARD MILLE

Plaza Watch Skandinavien - - Richard Mille - text Christop­her Öst­lund

Richard, be­rät­ta var vi är nu? Vi är nu på den år­li­ga mäs­san SIHH i Genè­ve. Här i vår mon­ter vi­sar vi årets ny­he­ter för en in­bju­den publik. Främst me­dia och in­kö­pa­re, men även part­ners som film­skå­de­spe­la­re och id­rotts­män. Hur bör­ja­de ditt in­tres­se för kloc­kor? När jag var li­ten så fick jag en kloc­ka av min pap­pa. Jag tog sön­der den i de­lar di­rekt, och kun­de in­te få ihop den igen. Min pap­pa blev arg och jag fick ald­rig åter­se den igen. Se­na­re i li­vet sål­de jag bil­li­ga kloc­kor till Ki­na fak­tiskt. Job­ba­de på ett franskt fö­re­tag som het­te Mor­teau som se­na­re blev Mat­ra och se­na­re Se­i­ko. Där­ef­ter job­ba­de jag på en an­nan fransk fir­ma som he­ter Mau­bous­sin. Jag var kvar där tills jag star­ta­de mitt eget fö­re­tag 1999. Var det svårt att dö­pa ditt va­ru­mär­ke ef­ter ditt eget namn? Nja, jag ha­de en upp­fatt­ning att många män­ni­skor över he­la värl­den all­tid haft det lätt att bå­de skri­va och ut­ta­la "Richard Mille". Så jag be­stäm­de mig för det helt en­kelt. Vad är det du kom­mer vi­sa idag? Idag vi­sar vi en RM 50-03, det är värl­dens lät­tas­te me­ka­nis­ka kro­no­graf som nå­gon­sin till­ver­kats. Det är en kom­pli­ce­rad kloc­ka med ett tour­bil­li­on-ur­verk med en split se­cond-kro­no­graf. Vi har lagt till Ultra­light McLa­ren F1 i nam­net. Ett spän­nan­de sam­ar­be­te med For­mel 1-till­ver­ka­ren McLa­ren. Kloc­kan är till­ver­kad i ett nytt ma­te­ri­al som kal­las för "grap­he­ne", en typ av kom­pri­me­rad kar­bon. Vi har fått hjälp av Uni­ver­si­te­tet i Man­ches­ter med det­ta. De vann för öv­rigt ert fi­na svens­ka No­bel­pris för den­na upp­täckt för någ­ra år se­dan. Ma­te­ri­a­let är sex gång­er så lätt som stål men 200 gång­er så starkt. He­la kloc­kan väger ba­ra 40 gram, med arm­band. Det lå­ter som en bil­lig kloc­ka! Vi har satt ett pris på cir­ka 950.000 CHF, ut­an skatt. Det blir ett högt ki­lo­pris för ett ur­verk på 7 gram, så i den be­mär­kel­sen är den in­te di­rekt bil­lig. Vil­ken är din fa­vo­rit­kloc­ka an­nars i kol­lek­tio­nen och var­för? Svårt att sä­ga men jag mås­te nog sä­ga Ra­fal Na­dal RM 027. Fått en otro­lig re­spons runt den kloc­kan, re­na ra­ma vul­kan­ut­brot­tet i po­si­tiv åter­kopp­ling. Al­la kun­der äls­kar den, och just det fak­tum att kun­na an­vän­da en så­dan kom­pli­ce­rad kloc­ka när man slår så hårt som ten­ni­spe­la­ren Ra­fael Na­dal gör den unik. Kan du in­te be­rät­ta nå­got ro­ligt min­ne från SIHH? Den här mäs­san an­ses va­ra en av värl­dens mest ex­klu­si­va. För någ­ra år se­dan ha­de vi ut­sett en ny chef för ur­ma­ke­ri­et på vår fa­brik i Schweiz. Han ha­de ex­akt sam­ma namn, av ren till­fäl­lig­het, som Ra­fael Na­dals ma­na­ger. Det året kom de be­sök i mon­tern. Li­te se­na­re den da­gen skul­le che­fen på ur­ma­ke­ri­et be­sö­ka SIHH för förs­ta gång­en. När han skul­le "chec­ka" in på mäs­san sa sä­ker­hets­vak­ter­na att han re­dan var in­ne. Det gjor­de ho­nom för­vå­nad och li­te rädd, då det är en ri­go­rös sä­ker­het här. Han var re­la­tivt ny, och ing­en från det frans­ka kon­to­ret ha­de träf­fat ho­nom, så det blev ka­la­ba­lik då ing­en kän­de igen ho­nom och vak­ter och den frans­ka per­so­na­len trod­de han var en be­dra­ga­re. Jag blev ned­kal­lad och kun­de lö­sa sa­ken, men de schwei­zis­ka vak­ter­na, kän­da för sitt bars­ka hu­mör var mått­ligt ro­a­de. Men vi al­la har skrat­tat åt det he­la ef­teråt när allt blev upp­kla­rat.

Klock­mär­ket Richard Mille är ett av värl­dens mest ex­klu­si­va lyx­va­ru­mär­ken. Även om mär­ket är grun­dat så sent som år 1999 an­ses det som ett av bran­schens mest spän­nan­de. Pla­za Watch fick per­son­li­gen träf­fa grun­da­ren Richard Mille, en er­känd sti­li­kon bland mo­de­tid­ning­ar och om­tyckt för sitt av­spän­da sätt att träf­fa jour­na­lis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.