DE DY­RE­STE SPIL­LE­RE I PRE­MI­ER LE­AGUE

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: TRO­ELS BAGER THØGERSEN

Det vak­te op­sigt, da Bla­ck­burn Rovers i 1992 køb­te Alan Shea­rer for en ny bri­tisk trans­fer­re­kord på 34 mil­li­o­ner kro­ner, og si­den da er pri­ser­ne på spil­le­re eks­plo­de­ret i takt med, at ind­ta­eg­ter­ne fra tv-af­ta­ler og sponsora­ter er ble­vet man­gedoblet.

”Det er en høj pris for en spil­ler, der sta­dig mang­ler vir­ke­lig at be­vi­se sig selv på lands­holds­ni­veau, og som ind­til sid­ste år kun hav­de for­må­et at la­ve 10 liga­mål på fi­re sa­e­so­ner.”

The In­de­pen­dents den­gang un­ge fod­boldskri­bent Hen­ry Win­ter var ik­ke så sik­ker på Alan Shea­rer, da Bla­ck­burn Rovers i slut­nin­gen af juli 1992 køb­te an­gri­be­ren fra Southampton for en re­kord­s­um.

Shea­rer var mar­kant dy­re­re end De­an Saun­ders, der året in­den var ble­vet Stor­bri­tan­ni­ens dy­re­ste med sit skif­te fra Der­by Co­un­ty til Liverpool, og det at be­ta­le så man­ge pen­ge for en 21-årig forward vir­ke­de usik­kert, uan­set de sto­re løf­ter om nye pen­ge og en eks­plo­sion i in­ter­es­sen for den ny­dan­ne­de Pre­mi­er Le­ague.

Shea­rer ind­fri­e­de for­vent­nin­ger­ne og me­re til med 112 Pre­mi­er Le­ague-mål på fi­re sa­e­so­ner og et mesterskab til Bla­ck­burn i 1995, hvor­ef­ter Bla­ck­burn solg­te ham for en ver­dens­re­kord på 155 mil­li­o­ner kro­ner til Newcastle.

På ba­re fi­re år var re­kord­kø­bet Alan Shea­rer ble­vet me­re end 4,5 gan­ge me­re va­erd, og da Man­che­ster United sid­ste som­mer køb­te Paul Pog­ba fri af Ju­ven­tus og på ny gav Pre­mi­er Le­ague re­kor­den for dy­re­ste spil­ler no­gen­sin­de, var den fran­ske midt­ba­ne­spil­ler 23 gan­ge dy­re­re, end Shea­rer var i 1992.

Det er man­ge pen­ge, der bru­ges på nye spil­le­re i Pre­mi­er Le­ague, men iføl­ge en eks­pert har de en­gel­ske klub­ber i dag ik­ke stør­re pro­ble­mer med at be­ta­le ad­skil­li­ge hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner for spil­le­re.

”Tv-af­ta­ler­ne er en dri­ven­de fak­tor, men det sam­me er og­så de glo­ba­le sponsoraf­ta­ler, de sto­re klub­ber har ind­gå­et de se­ne­ste år. Der er en ret ta­et sam­men­ha­eng mel­lem klub­ber­nes om­sa­et­ning og for­brug på spil­le­re igen­nem de 25 år med Pre­mi­er Le­ague,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen, der er part­ner og øko­nom ved De­loit­te.

GLOBALT

I de før­ste ni sa­e­so­ner med Pre­mi­er Le­ague var den dy­re­ste spil­ler i hver sa­e­son en bri­te hand­let mel­lem to en­gel­ske klub­ber bort­set fra Dwight Yor­ke, der hav­de spil­let i Eng­land, si­den han var 18 år.

Men be­gyn­den­de med Alex Fer­gu­sons køb af Ju­an Se­ba­sti­an Veron i som­me­ren 2001 skif­te­de fo­kus til det eu­ro­pa­ei­ske mar­ked.

I de to ef­ter­føl­gen­de sa­e­so­ner blev Rio Fer­di­nand (igen) og Da­mi­an Duff de dy­re­ste hand­ler i 2002/2003 og 2003/2004, men i de 14 sa­e­so­ner si­den, in­klu­siv den nye 2017/2018-sa­e­son, har de dy­re­ste spil­le­re i hver sa­e­son va­e­ret eu­ro­pa­e­e­re fra kon­ti­nen­tet (ot­te), sy­da­me­ri­ka­ne­re (fi­re) el­ler fra Afri­ka (to).

”Skif­tet pas­ser me­get godt overens med, at Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne fra cir­ka 2001 over­ha­le­de Se­rie A og La Liga på kom­merci­el­le ind­ta­eg­ter. Den­gang kol­lap­se­de den ita­li­en­ske tv-af­ta­le, hvil­ket gav klub­ber­ne i Se­rie A al­vor­li­ge øko­no­mi­ske pro­ble­mer, hvor­ef­ter Pre­mi­er Le­ague over­tog mar­ke­det,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

MILLIARDTRANSFER FOR­U­DE

I 11 sa­e­so­ner har Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne sat ny na­tio­nal trans­fer­re­kord, og det kan me­get vel ske igen den­ne som­mer, vur­de­rer Jes­per Jør­gen­sen. Sid­ste som­mer vak­te det op­sigt, da Paul Pog­ba som den an­den spil­ler ef­ter Ga­reth Ba­le blev hand­let for over 100 mil­li­o­ner eu­ro, og må­ler vi transfers i dan­ske kro­ner, står et nyt loft snart for fald. ”Jeg er helt sik­ker på, at Man­che­ster City, Man­che­ster United, Chelsea, Re­al Madrid, Pa­ris Saint-ger­main og må­ske FC Bar­ce­lo­na, Ju­ven­tus el­ler Bay­ern Mün­chen bli­ver den før­ste klub, der kø­ber en spil­ler til over en mil­li­ard kro­ner. Det er kun et spørgs­mål om tid, og om det sker den­ne som­mer el­ler først til na­e­ste år ef­ter VM, som tra­di­tio­nelt al­tid frem­pro­vo­ke­rer sto­re transfers,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

”De her klub­ber om­sa­et­ter for så man­ge pen­ge, at en spil­ler til en mil­li­ard kro­ner er no­get, man godt kan baere. Fle­re af dis­se klub­ber tje­ner mil­li­ar­der, før vi reg­ner transfers ind og ud af klub­ben med, så det er kun et spørgs­mål om tid, før en klub bry­der bar­ri­e­ren på en mil­li­ard kro­ner,” si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

20

FO­TO: RITZAU/SCOTT HEPPELL.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.