YO­UNG GUNS

Premier League Magasinet - - Inhold - TEKST: SE­BA­STI­AN STAN­BURY

Sym­bo­let på ung­dom­me­lig suc­ces i Pre­mi­er Le­ague er nu på vej ind i kar­ri­e­rens ef­ter­år. For 12 år si­den blev Ja­mes Vaug­han liga­ens yng­ste målsco­rer, og den rekord har han sta­dig, men den kom­men­de sa­e­son er den sid­ste, han spil­ler i 20'er­ne, og den bru­ger han i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Det tid­li­ge­re Everton-stor­ta­lent er be­vi­set på, at te­e­na­ge­suc­ces ik­ke er lig med stjer­ne­sta­tus, men og­så at man kan fin­de sit ret­te stå­sted til sidst.

For­stå­e­ligt nok var be­gej­strin­gen stor den april­dag i 2005. Everton var i gang med sin bed­ste sa­e­son i åre­vis og på vej mod en plads i top fi­re, så der var op­ti­mis­me i klub­ben, da 16-åri­ge Ja­mes Vaug­han på grund af ska­der fik det sid­ste kvar­ter mod Crystal Palace i en kamp, der var af­gjort med stil­lin­gen 3-0. Vaug­han var en spa­en­den­de an­gri­ber, hur­tig og fy­sisk sta­erk trods sin un­ge al­der, og tre mi­nut­ter før tid sat­te han prik­ken over i'et på sin egen og Ever­tons dag, da han score­de til slut­re­sul­ta­tet 4-0 og tog re­kor­den som yng­ste målsco­rer i Pre­mi­er Le­ague fra Ja­mes Mil­ner. Det var en stor pra­e­sta­tion, og det før­te straks til sam­men­lig­nin­ger med Way­ne Roo­ney, en an­den Everton-an­gri­ber der hav­de sco­ret i Pre­mi­er Le­ague som 16-årig, og hans kar­ri­e­re var kun gå­et én vej. Tid­li­ge­re på den sa­e­son var han ble­vet solgt til Man­che­ster United, hvor han hav­de de­bu­te­ret med et hat­tri­ck.

”Han er sta­erk og hur­tig, mo­dig og de­di­ke­ret. Lø­bet, som han tog for at kom­me i po­si­tion til at sco­re, vi­ser hvor me­get ag­gres­si­vi­tet, kna­eg­ten har,” sag­de Everton-as­si­stent Alan Ir­vi­ne til BBC ef­ter kam­pen.

”Ti­den vil vi­se, om Ja­mes kom­mer i na­er­he­den af sam­me ni­veau som Way­ne Roo­ney. Det vil­le va­e­re fan­ta­stisk for os al­le, hvis han gjor­de, men selv­føl­ge­lig vil­le det va­e­re lidt uri­me­ligt at si­ge, han er den na­e­ste Roo­ney. Han er den før­ste Ja­mes Vaug­han.”

ÅR OG ÅRER ØDELAGT

12 år se­ne­re har Ja­mes Vaug­han ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af at nå sam­me Roo­neys høj­der. Na­e­ste år fyl­der han 30, og an­gri­be­ren spil­ler for Bury i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke, ef­ter­som Pre­mi­er Le­ague-drøm­men al­drig blev fuldt ud for­løst.

Ska­der har en del af skyl­den. Man hu­sker blandt an­det, da han i 2007 blev spar­ket så hårdt over an­k­len i en kamp mod Bolt­on, at en stor blodå­re sprang og far­ve­de hans hvi­de fod­bold­støv­le rød, men langt va­er­re var de kna­e­pro­ble­mer, der øde­lag­de en stor del af te­e­na­ge­ti­den. I ef­ter­å­ret 2005 måt­te han ope­re­res, og han tog så lang tid om at ven­de til­ba­ge til et or­dent­ligt ni­veau, at han først op­le­ve­de at star­te in­de for første­hol­det to år ef­ter sin de­but. Fle­re ska­der fulg­te, og i 2011 for­lod han Liverpool-klub­ben ef­ter 60 kam­pe og ni mål.

Et per­ma­nent skif­te til Watford blev in­gen suc­ces, men det gik bed­re, da han kom til Huddersfield i The Cham­pions­hip. Ska­der­ne for­fulg­te ham dog sta­dig, og i 2015 lod og­så Huddersfield ham gå – ik­ke for­di, han ik­ke var god, men for­di han ik­ke spil­le­de nok.

Men i sid­ste sa­e­son holdt Ja­mes Vaug­han sig ska­des­fri, og så be­vi­ste han sit va­erd. For Le­ague One-klub­ben Bury score­de han 24 gan­ge i 37 kam­pe – begge de­le rekord for kar­ri­e­ren – og han blev top­sco­rer i ra­ek­ken.

”Det­te er min per­son­ligt bed­ste sa­e­son. Jeg ny­der min fod­bold, som jeg ik­ke har gjort i lang tid,” sag­de Vaug­han til Bury Ti­mes i maj.

Så hi­sto­ri­en om Ja­mes Vaug­han er be­vi­set på, at en Pre­mi­er Le­ague-stjer­ne ik­ke nød­ven­dig­vis er født, for­di han sco­rer som 16-årig. Men og­så, at det godt kan bli­ve helt fint i sid­ste en­de al­li­ge­vel.

Ja­mes Vaug­han fejrer sit mål mod Crystal Palace i april 2005. Det gjor­de ham til den yng­ste Pre­mi­er Le­ague-målsco­rer no­gen­sin­de, og den rekord har han haft i 12 år. Fo­to: Paul El­lis/ritzau Fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.