Ni­co­lai Lis­berg La Liga. Jour­na­list

Premier League Magasinet - - Skribenterne -

Er født i Kol­ding, men de sid­ste fi­re år har adres­sen hed­det Bar­ce­lo­na. Hol­der me­get af den dif­fe­ren­ti­e­re­de må­de at va­e­re fan på i det span­ske. Fra de pi­pas­spi­sen­de, for­va­en­te cu­les til de inkar­ne­re­de og pas­sio­ne­re­de fans fra Be­tis. En helt sa­er­lig plads har sta­dion Dj’en på Ba­laí­dos i Vi­go. Det skal op­le­ves!

La Liga-fa­vo­rit­spil­ler: Ro­nal­din­ho Stør­ste li­ve-op­le­vel­se La Liga: Bar­ce­lo­na – At­léti­co Madrid 1-1 i 2014. En di­rek­te fi­na­le om mester­ska­bet på sid­ste spil­le­dag. Så bli­ver det ik­ke stør­re. Og dog. Ved stil­lin­gen 1-1 med ti mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen be­gynd­te man­ge at for­la­de sta­dion. Uag­tet at Barça med en en­kelt scor­ing vil­le vin­de tit­len. At­léti­co holdt stand til stor ju­bel for de blot 850 fans, der hav­de få­et lov til at kø­be bil­let, og som var pla­ce­ret helt op­pe i det ene hjør­ne. Spansk fod­bold kogt ned til en en­kelt kamp.

Bud på vin­der: Bar­ce­lo­na Med Val­ver­de ved ro­ret er der en ra­ek­ke ube­kend­te fak­to­rer, men får de den nød­ven­di­ge for­sta­er­k­ning til midt­ba­nen og til dels de­fen­si­ven, så skal MSN nok kø­re tit­len i hus i end­nu en ta­et duel med ri­va­ler­ne fra Madrid.

Bud på La Liga-top­sco­rer: Ro­nal­do, 33 mål

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.