LEDER

SÅ HVORFOR ENDTE CRISTIANO RONALDO I JUVENTUS?

Premier League Magasinet - - Contents -

Som med­lem af jury­en er jeg en af dem, du ryster på ho­ve­d­et el­ler nik­ken­de an­er­ken­den­de ad, når Fran­ce Foot­ball i de­cem­ber ud­de­ler Ballon d'or. Uden at af­slø­re, hvor­dan stil­lin­gen på min li­ste ser ud for­ud for sa­e­so­nen 2018/2019, tør jeg godt si­ge, at Cri­sti­a­no Ro­nal­do vil lig­ge højt, hvis ik­ke helt i top­pen, hos man­ge af mi­ne kol­le­ger klo­den rundt, og at skif­tet til Ju­ven­tus - og den der­af­føl­gen­de op­ma­er­k­som­hed - ik­ke ska­der hans kan­di­da­tur til en sjet­te Guld­bold. Cri­sti­a­no Ro­nal­dos skif­te til Ju­ven­tus er sa­er­de­les in­ter­es­sant og ha­en­ger gi­vet­vis og­så sam­men med po­rtu­gi­se­rens lyst til at prø­ve en ny liga og en for­del­ag­tig skat­te­o­rd­ning, der helt sik­kert er et plus ef­ter hans pro­ble­mer med den span­ske skat­te­far. Men hvor­for skif­te­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do ik­ke til en klub i Pre­mi­er Le­ague? Ef­ter skif­tet tjek­ke­de jeg top-3 i Ballon d'or-af­stem­nin­ger­ne igen­nem de se­ne­ste 20 år. Her do­mi­ne­rer La Liga som for­ven­tet med 36 top-3-pla­ce­rin­ger mod ni til Pre­mi­er Le­ague. Helt skidt ser det ud for Pre­mi­er Le­ague over de se­ne­ste ti år. Si­den Cri­sti­a­no Ro­nal­do som Man­che­ster Uni­ted-spil­ler vandt kårin­gen i 2008 med Li­ver­pools Fer­nan­do Tor­res på tred­je­plad­sen, har in­gen Pre­mi­er Le­ague-spil­ler va­e­ret i top-3, mens La Liga teg­ner sig for 25 af de 30 top­pla­ce­rin­ger. Det il­lu­stre­rer me­get godt Pre­mi­er Le­agu­es pro­blem. Top­klub­ber­ne i Eng­land bru­ger mil­li­ar­der af kro­ner på nye spil­le­re, langt fle­re pen­ge end kol­le­ger­ne i de øv­ri­ge top­liga­er i Eu­ro­pa. Men de al­ler­bed­ste spil­le­re fra FC Bar­ce­lo­na, Re­al Madrid, Ju­ven­tus, Pa­ris Saint-ger­main og Bay­ern Mün­chen vil na­e­sten al­drig til Pre­mi­er Le­ague. Man­che­ster Uni­ted vil­le må­ske ik­ke ha­ve va­e­ret et per­fekt match med den al­le­re­de il­tre José Mourin­ho i dår­ligt hu­mør, men var jeg ejer i Uni­ted, Ar­se­nal, Chel­sea og så­ma­end og­så Man­che­ster Ci­ty (selv­om Ro­nal­do ik­ke er en Gu­ar­di­o­la-spil­ler), Tot­ten­ham el­ler Li­ver­pool, var jeg gå­et langt for at få Cri­sti­a­no Ro­nal­do. Bla­e­se va­e­re med, at han er 33 år, bla­e­se va­e­re med, at han vil­le kra­e­ve en ab­surd hy­re. Når Pre­mi­er Le­ague-klub­ber­ne har så sva­ert ved at få fat i den ty­pe spil­le­re, skal de gå ek­stremt langt for en han­del, og det skuf­fer mig, at Man­che­ster Ci­ty, Ar­se­nal el­ler Chel­sea, der an­gi­ve­ligt var i kon­takt med Ro­nal­dos agent, Jor­ge Men­des, om­kring mu­lig­he­den for et skif­te, ik­ke for­må­e­de at gi­ve Ju­ven­tus al­vor­lig kon­kur­ren­ce. Nå, min skuf­fel­se over det mang­len­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do-køb har nu lagt sig igen, for Ke­vin De Bruy­ne spil­ler sta­dig i Man­che­ster Ci­ty, Mo­ha­med Sa­lah er Li­ver­pool-spil­ler, det lyk­ke­des Chel­sea at hol­de på Eden Ha­zard, og jeg tviv­ler på, at Man­che­ster Ci­ty får lov at vin­de mester­ska­bet li­ge så su­ve­ra­ent igen i den­ne sa­e­son. I ma­ga­si­net her dyk­ker vi ned i det at va­e­re fan af et hold gen­nem en sam­ta­le med eu­ro­pa­meste­ren Morten Bruun, der har det lidt skidt med, at det ik­ke er Man­che­ster Uni­ted, der spil­ler mest se­va­er­dig fod­bold i Eng­land. Vi run­der dan­sker­ne og top­hol­de­ne og glem­mer selv­føl­ge­lig ik­ke at gå i dyb­den med samt­li­ge 20 hold i liga­en. Der er og­så de­tal­je­re­de gu­i­der til hol­de­ne og de sto­re hi­sto­ri­er i La Liga, Serie A og Bun­des­liga­en – vi tror, at du kom­mer til at ny­de al­le 132 si­der her, og vi og­så in­vi­te­re jer til at føl­ge da­ek­nin­gen i Tips­bla­det om fre­da­gen og i Ek­stra Bla­det og på ek­strabla­det.dk døg­net rundt, hvor vi na­tur­lig­vis føl­ger Pre­mi­er Le­ague og de sto­re liga­er ta­et uge ef­ter uge.

God for­nø­jel­se! Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.