REPORTAGE: PÅ TUR MED EN MANAGER

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Se­ba­sti­an Stan­bury

ROY HODGSON har va­e­ret ma­na­ger i me­re end 40 år, men sid­ste sa­e­son var en af de van­ske­lig­ste. Han skul­le red­de Crystal Pa­la­ce fra nedryk­ning, og det lyk­ke­des. Men der er ik­ke tid til at hvi­le på laur­ba­er­re­ne, for man kan ik­ke le­ve på for­ti­dens be­drif­ter i Pre­mi­er Le­agu­es hår­de stress og pres. Og det le­ver ve­te­ra­nen fint med.

So­len skin­ner ned på Roy Hodgson. Det er en smuk juli­dag, og eng­la­en­de­ren er med Crystal Pa­la­ce på som­mer­tra­e­nings­lejr i Skan­di­navi­en. I dag er der tra­e­ning på det gam­le Malmö Sta­dion. Det var her, Dan­mark åb­ne­de EM 1992 mod Hod­g­sons hjem­land, men for Pa­la­ce-ma­na­ge­ren va­ek­ker ste­det an­dre min­der. Det var hans hjem­me­ba­ne fra 1985 til 1989, da han som tra­e­ner for Malmö FF var med til at top­pe Alls­venskan fem sa­e­so­ner i tra­ek. Det var et af høj­de­punk­ter­ne i en lang, lang kar­ri­e­re, som ik­ke er slut end­nu. Roy Hodgson er sta­dig sa­er­de­les ak­tiv. På den­ne ons­dag for­mid­dag går han i si­ne sor­te Pu­ma-støv­ler rundt på det la­e­kre, grøn­ne gra­es og flyt­ter keg­ler­ne 10 cen­ti­me­ter den ene el­ler den an­den vej, så de lig­ger, hvor de skal; klar til pas­nings­ø­vel­ser­ne når spil­ler­ne er fa­er­di­ge med at var­me op og stra­ek­ke ud. Med sig til Sve­ri­ge har den en­gel­ske klub 26 spil­le­re, og rundt om på sta­dion be­fin­der sig 18 for­skel­li­ge med­lem­mer af den sport­s­li­ge stab. Al­li­ge­vel ta­ger che­fen for det he­le ak­tivt del i bå­de for­be­re­del­se og sel­ve tra­e­nin­gen, når spil­ler­ne i de for­skel­li­ge øvel­ser skal ha­ve at vi­de, hvor de og bol­den skal be­va­e­ge sig hen. Han ind­led­te sin tra­e­n­er­kar­ri­e­re i Halmstad for 42 år si­den, og den­gang var der ik­ke en ka­em­pe stab til at hja­el­pe tra­e­ne­ren. Roy Hodgson måt­te kla­re det me­ste selv. Så­dan er det ik­ke som Pre­mi­er Le­ague-ma­na­ger, men han hja­el­per sta­dig til i det dag­li­ge ar­bej­de ude på tra­e­nings­ba­nen. Det er en fre­de­lig stund i li­vet som ma­na­ger for en af Eng­lands-top 20-klub­ber. Sid­ste sa­e­son slut­te­de med over­le­vel­se, der er end­nu et styk­ke tid til den na­e­ste be­gyn­der, og i ro­li­ge om­gi­vel­ser er Roy Hodgson i gang med at fin­pud­se de­tal­jer og for­be­re­de hol­det på de stra­bad­ser, der ven­ter, når et nyt Pre­mi­er Le­ague-år går i gang. Han gi­ver sig tid til at sva­re på spørgs­mål fra den sven­ske pres­se om at va­e­re til­ba­ge i Mal­mø.

AL­LE, DER NO­GEN­SIN­DE TA­GER ET JOB I PRE­MI­ER LE­AGUE, SKAL FOR­BE­RE­DE SIG PÅ DET. DER ER AL­TID PRES PÅ DEN ENE EL­LER AN­DEN MÅ­DE.

Hodgson forta­el­ler, at det ik­ke var hans ide at la­eg­ge tra­e­nings­lej­ren i Sve­ri­ge, men at han straks sag­de ja, da den tek­ni­ske di­rek­tør fo­re­slog det, og at han sta­dig føl­ger re­sul­ta­ter­ne fra Alls­venskan. Og så ny­der han vej­ret. ”Det er den ene ting, man al­tid er lidt be­kym­ret for, når man kom­mer til Skan­di­navi­en, men der har vi og­så va­e­ret hel­di­ge,” smi­ler Roy Hodgson.

SYV NE­DER­LAG UDEN MÅL

Ale­ne det, at Roy Hodgson er på tra­e­nings­lejr er en for­an­dring i for­hold til sid­ste som­mer. I 2017 ved sam­me tid var han ar­bejds­løs og hav­de va­e­ret det i cir­ka 12 må­ne­der ef­ter af­ske­den med det en­gel­ske lands­hold ved EM i Frank­rig. Den­gang var Frank de Bo­er net­op kom­met til som ny Crystal Pa­la­ce-ma­na­ger med en am­bi­tion om at få Lon­don-klub­ben til at spil­le som Ajax. Det gik slet ik­ke. Crystal Pa­la­ce blev det før­ste hold i den bed­ste en­gel­ske ra­ek­ke til at ta­be de før­ste fi­re kam­pe af sa­e­so­nen uden at sco­re et mål si­den Pre­ston North End i 1924, og De Bo­er blev fy­ret ef­ter godt to må­ne­der i job­bet. Crystal Pa­la­ce er­stat­te­de hol­la­en­de­ren med er­far­ne Roy Hodgson, men eng­la­en­de­ren hav­de ik­ke me­get tid til at gen­nem­fø­re si­ne ideer og ven­de sku­den i bun­den af liga­en. Der­for er han glad for, at han i år har haft mu­lig­hed for at for­be­re­de sa­e­so­nen med en god, lang op­takt. ”Det er vig­tigt. Det var ik­ke nemt sid­ste år, da jeg kom ind ef­ter pre­sea­son, og star­ten på sa­e­so­nen hav­de va­e­ret svag. Og så tab­te vi hjem­me til Sout­hamp­ton, hvil­ket man kan si­ge, at vi ik­ke hav­de be­hø­vet, men vi hav­de to da­ges for­be­re­del­se til den kamp, så jeg vid­ste na­e­sten ik­ke hvil­ket hold, jeg skul­le va­el­ge. Og så var de na­e­ste to kam­pe Man Ci­ty og Man Uni­ted på ude­ba­ne. Så mu­lig­he­der­ne for lang­va­rig for­be­re­del­se og for at få si­ne ideer igen­nem var ik­ke-ek­si­ste­ren­de,” min­des Roy Hodgson over for Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net. Den ny­an­sat­te tra­e­ners tre før­ste kam­pe slut­te­de med nul po­int og en målsco­re på 0-10. Det brag­te den sam­le­de to­tal op på syv kam­pe i tra­ek uden scor­in­ger el­ler po­int. Lag­de man der­til, at Pa­la­ce og­så hav­de tabt den sid­ste kamp før som­mer­fe­ri­en, var det en tan­ge­ring af det en­gel­ske liga­sy­stems re­kord for flest kam­pe i tra­ek uden mål el­ler po­int. Men så vend­te det. Det be­gynd­te, da et selv­mål af Cés­ar Azpi­li­cu­e­ta og en mat­chvin­der­scor­ing af Wil­fri­ed Zaha sik­re­de en 2-1-sejr over Chel­sea. Det blev star­ten på en sti­me på 12 kam­pe med kun to ne­der­lag. Og selv om der igen kom hår­de ti­der, som da Crystal Pa­la­ce tab­te fi­re kam­pe i tra­ek i fe­bru­ar og marts, sik­re­de hol­det sig over­le­vel­se. En sejr i na­est­sid­ste run­de på Bri­tan­nia Sta­di­um send­te Sto­ke i Cham­pions­hip og gav Lon­don-klub­ben end­nu en sa­e­son i den bed­ste ra­ek­ke. ”Det er et sam­let styk­ke ar­bej­de. Fra star­ten sag­de jeg, at vi vil­le ar­bej­de på en be­stemt må­de og ef­ter be­stem­te prin­cip­per. Vi vil­le pri­o­ri­te­re på­li­de­lig­hed, kon­ti­nu­i­tet og ar­bejds­moral, og vi vil­le ar­bej­de hårdt på vo­res or­ga­ni­sa­tion, så vi var så sva­e­re at slå som mu­ligt. Det gjor­de vi fra før­ste dag og til den al­ler­sid­ste dag.” ”En af de ting, jeg er mest stolt af, er, at da vi en­de­gyl­digt sik­re­de os, vandt vi og­så den sid­ste kamp. Vi vandt de tre sid­ste kam­pe i tra­ek, hvil­ket var en fin pra­e­sta­tion, hvis man ik­ke er en del af top fi­re el­ler fem. Det vil al­le be­kra­ef­te. Det var i slut­nin­gen af sa­e­so­nen, og man vil­le ik­ke kun­ne be­brej­de spil­ler­ne, hvis re­sul­ta­ter­ne ik­ke var så go­de, el­ler de ik­ke spil­le­de ret godt. Men det fak­tum, at de gjor­de pra­e­cis som indtil da; at de spil­le­de på pra­e­cis sam­me må­de, un­der­stre­ger min po­in­te,” si­ger Roy Hodgson.

HOLD JER FRA SKY SPORTS NEWS

I Mal­møs solskin er sid­ste sa­e­sons tor­den­sky­er langt bor­te, men nye lu­rer i ho­ri­son­ten. For spør­ger man Roy Hodgson, hvad sa­e­so­nens målsa­et­ning er, sva­rer han uden at blin­ke ”at over­le­ve”, og han er nervøs for, hvad det be­ty­der for hol­det at ha­ve mi­stet Yo­han Ca­baye og Ru­ben Loftus-che­ek. Da in­ter­viewet fo­re­ta­ges, har Crystal Pa­la­ce end­nu ik­ke hen­tet Cheik­hou Kouy­até, Max Mey­er og Jor­dan Ay­ew. Sto­re ud­for­drin­ger er en del af hver­da­gen for en Pre­mi­er Le­ague-ma­na­ger. Roy Hod­g­sons le­ve­re­de en af sid­ste sa­e­sons sto­re tra­e­ner­be­drif­ter, men det kan hver­ken han el­ler Crystal Pa­la­ce le­ve på la­en­ge­re. Nu ven­ter nye kam­pe, nye be­kym­rin­ger, nye pro­ble­mer. Og det er Roy Hodgson helt be­vidst om. ”Så­dan er Pre­mi­er Le­ague. Al­le, der no­gen­sin­de ta­ger et job i Pre­mi­er Le­ague, skal for­be­re­de sig på det. Der er al­tid pres på den ene el­ler an­den må­de. Hvis man er Crystal Pa­la­ce el­ler Ful­ham og Wol­ves, der kom­mer op i liga­en, hand­ler pres­set om, hvor­vidt man kan bli­ve der. Om man kan få et ek­stra år. Hvis man er i top­pen, skal man for­sø­ge at kom­me i Cham­pions Le­ague og hvis ik­ke, skal man for­sø­ge at kom­me i Eu­ro­pa Le­ague, så der er stort set in­gen ste­der i liga­en i dag, hvor ma­na­ge­ren kan si­ge, at han ik­ke er un­der pres og stress, og hvor han får et par ra­re uger.” ”Så al­le, der ta­ger et job i Pre­mi­er Le­ague, skal vi­de, at de skal va­e­re klar til stress og pres. De skal va­e­re klar til dår­li­ge ti­der og til kri­tik­ken. Det er så stor en del af job­bet, at hvis man ik­ke kan li­de det, hvis man ik­ke kan hånd­te­re det, kan man ik­ke ta­ge job­bet. I den tid­li­ge del af min kar­ri­e­re i Skan­di­navi­en må vi va­e­re fair at si­ge, at der ik­ke var det sam­me stress og de sam­me pen­ge, som der er i Pre­mi­er Le­ague i dag. Men i de se­ne­ste 20 har der va­e­ret stress, hvor end jeg har va­e­ret, så jeg er vant til det,” si­ger ma­na­ger­ve­te­ra­nen, der har et godt råd til, hvor­dan man hånd­te­rer det. ”Det hand­ler om ba­lan­ce og per­spek­tiv. Man skal gø­re sig klart, hvad der er vig­tigt i ens liv. Mit råd til folk er, at de skal fin­de en må­de, hvor­på de nog­le gan­ge kan la­eg­ge fod­bol­den til si­de og in­vol­ve­re sig i no­get an­det, så man ik­ke kun bli­ver fod­bold, fod­bold, fod­bold. Det er ik­ke al­tid en god ide at la­ve si­ne tra­e­nin­ger, gå til mø­der og så ta­ge hjem og sa­et­te en vi­deo på for at stu­de­re mod­stan­de­ren, og så bru­ger man he­le af­te­nen på at se Sky Sports News. Det er ik­ke godt for ens men­tale hel­bred. Tro mig,” si­ger Roy Hodgson – med 40 år som tra­e­ner på ba­gen, men klar til end­nu en sa­e­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.