JÜRGEN KLOPPS LIVERPOOL

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Mar­tin David­sen

Til ok­to­ber har Jür­gen Kl­opp va­e­ret ma­na­ger i Li­ver­pool i tre år, men selv­om der bå­de har va­e­ret frem­gang og fi­na­ler un­der­vejs, har den tid­li­ge­re Mainz-tra­e­ner end­nu ik­ke vun­det no­get til den tro­fa­e­hungren­de klub. Pre­mi­er Le­ague-ma­ga­si­net har talt med to skan­di­na­vi­ske fag­folk med kend­skab til bå­de tysk og en­gelsk fod­bold og stil­let det sto­re spørgs­mål: Kan det over­ho­ve­det la­de sig gø­re at vin­de tro­fa­e­er i Eng­land med Kl­op­ps in­ten­se pres­fod­bold?

Si­den Jür­gen Kl­opp kom til en­gelsk fod­bold i ef­ter­å­ret 2015 har han haft si­ne kam­pe med de­le af den kon­ser­va­ti­ve fod­bold­kul­tur, der stor­tri­ves i spil­lets mo­der­land. Den tid­li­ge­re midt­ba­ne­spil­ler hav­de så­le­des kun va­e­ret an­sat i Li­ver­pool i tre må­ne­der, da han fik kri­tik for sin lø­be­in­ten­se, ri­si­ko­be­to­ne­de spil­lestil, der blandt an­det hav­de ko­stet en del ska­der i Li­ver­pool-trup­pen. Mod­stan­den mod Kl­op­ps syn på fod­bold kom fra fle­re si­der, her­un­der fra en af per­so­ni­fi­ce­rin­ger­ne af bri­tisk fod­bold, den tid­li­ge­re Bolt­on- og Eng­land-ma­na­ger Sam Al­lar­dy­ce, der var over­be­vist om, at de man­ge ska­der skyld­tes tra­e­ne­rens mang­len­de er­fa­ring med Pre­mi­er Le­ague. ”Jeg tror ik­ke, at Jür­gen har ind­set, hvor gru­som vo­res liga er på det­te tids­punkt af året, og for­di han kra­e­ver den ek­stra hø­je ener­gi og de der ek­stra 20 me­ter, er gut­ter­ne tra­et­te nu, for­di der er så man­ge kam­pe i en så kort pe­ri­o­de, så de på­dra­ger sig mu­skel­ska­der. Dis­se at­le­ter er bed­re tra­e­net end no­gen­sin­de før, men de er ble­vet me­re mod­ta­ge­li­ge over for ska­der på grund af det ar­bej­de, der for­lan­ges af dem i en kamp nu,” sag­de Sam Al­lar­dy­ce i ja­nu­ar 2016, hvor Li­ver­pool top­pe­de li­sten over Pre­mi­er Le­ague-klub­ber med flest ska­der.

KRI­TIK

”På grund af Kl­op­ps in­ten­se tra­e­nings­pas og spil­lestil er det me­get sand­syn­ligt, at Li­ver­pools spil­le­re vil få pro­ble­mer i slut­nin­gen af den­ne sa­e­son,” skrev den Kl­opp-kri­ti­ske fy­si­ske tra­e­ner Ray­mond Ver­hei­j­en på Twit­ter i ef­ter­å­ret 2016, hvor­ef­ter Li­ver­pool i ja­nu­ar og fe­bru­ar 2017 kun vandt én ud af syv liga­kam­pe og blev sat af i top­stri­den. Si­den er der sket me­get i Pre­mi­er Le­ague. Jür­gen Kl­opp har for­må­et at fø­re Li­ver­pool til­ba­ge til top-4 i si­ne før­ste to he­le sa­e­so­ner som ma­na­ger, hvor han og­så har kva­li­fi­ce­ret klub­ben til tre fi­na­ler, der dog al­le er ble­vet tabt. Der­for er ap­pe­tit­ten ef­ter tit­ler sta­dig stor

i Li­ver­pool, der de sid­ste ti år kun har vun­det én po­kal, den ik­ke vi­de­re at­trak­ti­ve Liga Cup, som man vandt i fe­bru­ar 2012 ef­ter straf­fes­park­kon­kur­ren­ce mod Car­diff Ci­ty. Men kan det over­ho­ve­det la­de sig gø­re at vin­de tit­ler med Jür­gen Kl­op­ps spil­lestil i Eng­land, som har det ta­et­test pak­ke­de kamp­pro­gram i ver­den? Hvil­ke for­de­le og be­gra­ens­nin­ger føl­ger der med Jür­gen Kl­op­ps spil­lestil? Og hvor­dan ser ti­tel­mu­lig­he­der­ne ud i den kom­men­de sa­e­son? Der er man­ge spørgs­mål, der mel­der sig, når man skal vur­de­re Kl­opp og Li­ver­pools spil­lestil for­ud for den­ne sa­e­son, hvor Man­che­ster-klub­ber­ne og Tot­ten­ham og­så vil ra­ek­ke ud ef­ter Pre­mi­er Le­ague-trofaeet, og hvor ud­sig­ter­ne be­stemt ik­ke er en­ty­digt po­si­ti­ve for den am­bi­tiø­se klub.

GRAENSEBRYDER I EN KON­SER­VA­TIV KUL­TUR

Flemming Pe­der­sen har bå­de ar­bej­det i Bun­des­liga­en som as­si­stent­tra­e­ner i Mainz samt i en­gelsk fod­bold, hvor han hav­de fle­re rol­ler i Brent­ford FC. Som tek­nisk di­rek­tør i FC Nord­s­ja­el­land ar­bej­der han til dag­lig med de sto­re linjer i ud­vik­lin­gen af spil­lesti­len i Farum-klub­ben, og han føl­ger der­for ten­den­ser og te­ma­er i in­ter­na­tio­nal fod­bold ta­et. Han na­ev­ner selv Sam Al­lar­dy­ces kom­men­ta­rer om Kl­opp, når han skal forta­el­le om Jür­gen Kl­op­ps før­ste tid i Li­ver­pool. ”Det var ty­pisk for så­dan en gam­mel en­gelsk ma­na­ger, der er imod ind­blan­den fra uden­land­ske ma­na­ge­re, der kom­mer med no­get nyt. Men ef­ter Kl­op­ps før­ste syv-ot­te kam­pe kun­ne man se, at an­tal­let af ki­lo­me­ter, højin­ten­se ak­tio­ner og sprint var ste­get mar­kant. I for­hold til spil­let gjor­de han som Zor­ni­ger i Brønd­by og aen­dre­de tin­ge­ne fra dag ét. Det vil si­ge, at der ik­ke var no­gen tvivl om, hvad han vil­le,” forta­el­ler Flemming Pe­der­sen om Kl­op­ps re­vo­lu­tio­na­e­re til­tag i Li­ver­pool. ”Fra før­ste dag an­vend­te han med højt pres på mod­stan­der­ne og en 4-3-3-for­ma­tion med tre midt­ba­ne­spil­le­re på linje og tre an­gri­be­re på linje, som skul­le lig­ge og fore­checke. Det var ik­ke helt nyt, men al­li­ge­vel var der in­gen, der før hav­de set det i en­gelsk fod­bold. Det ta­et­te­ste var Po­chet­ti­no, der i Sout­hamp­ton og Tot­ten­ham var den tra­e­ner, der spil­le­de med det hø­je­ste pres. Si­den er Gu­ar­di­o­la og­så kom­met, så li­ge nu er der vel tre tra­e­ne­re i Pre­mi­er Le­ague, der be­nyt­ter højt pres. Der er Gu­ar­di­o­la, Po­chet­ti­no og så Kl­opp, der til ti­der gør det ek­stremt,” si­ger Pe­der­sen. Li­ver­pool lig­ger sta­dig i top­pen af de sta­ti­stik­ker over­f­lest til­ba­gelag­te me­ter og højin­ten­se løb, og med et pres­set en­gelsk kamp­pro­gram, der lidt end­nu sta­dig er uden vin­ter­pau­se, sli­der Jür­gen Kl­op­ps spil­lestil på en trup. Det er en af ud­for­drin­ger­ne i for­hold til at vin­de tit­ler, me­ner Flemming Pe­der­sen. ”I Tys­kland er der ik­ke li­ge så man­ge kam­pe, og man får og­så li­ge en kort vin­ter­pau­se, hvor man kan re­sti­tu­e­re lidt. Der er in­gen tvivl om, at det sli­der på et hold. Der­for er det vig­tigt at ha­ve en lidt stør­re trup og bru­ge spil­ler­ne bedst mu­ligt, så man skif­ter lidt ud en gang imel­lem,” si­ger Flemming Pe­der­sen, som dog og­så pe­ger på nød­ven­dig­he­den af at sø­ge nye ve­je, så fod­bol­den ud­vik­ler sig. ”Man skal va­e­re klar til at bry­de gra­en­ser. Jeg kan hu­ske, at Mar­ce­lo Bi­el­sa var på be­søg i Dan­mark og holdt et op­la­eg for dan­ske tra­e­ne­re, da han var i lan­det med det chi­len­ske lands­hold i 2009. Han sag­de, at han for­lan­ger no­get af si­ne spil­le­re. Han ser in­gen hin­dring for, at spil­le­re kan spil­le hver an­den dag for fuld po­wer. Det hand­ler og­så om at prø­ve nog­le gra­en­ser af. Selv­om der er en ud­vik­ling i gang, er fod­bold­ver­de­nen sta­dig me­get kon­ser­va­tiv. Det en­gel­ske spil er ut­ro­lig pas­sivt. Det er vir­ke­lig et pas­sivt spil, når det hand­ler om pres­set uden bold,” si­ger Flemming Pe­der­sen.

TAKTISK FLEKSIBILITET

I FC Kø­ben­havn sid­der en norsk kol­le­ga til Flemming Pe­der­sen, der li­ge­som Nord­s­ja­el­land-di­rek­tø­ren og­så har ar­bej­det i bå­de en­gelsk og tysk fod­bold. Stå­le Sol­bak­ken har va­e­ret i bå­de FC Köln og Wol­ver­hamp­ton, og han er til­med er­kla­e­ret Li­ver­pool-fan. Han er enig i, at Li­ver­pool har brug for en bre­de­re trup for at kun­ne prak­ti­se­re Jür­gen Kl­op­ps spil­lestil over en hel sa­e­son. ”Det kan godt la­de sig gø­re (at vin­de tit­ler, red.), men det kra­e­ver, at man har nog­le fle­re go­de spil­le­re, så man er i stand til at ro­te­re uden at hol­det mi­ster kva­li­tet. De har brug for nog­le fle­re spil­le­re på fle­re po­si­tio­ner. De har nok brug for en midt­ba­ne­spil­ler me­re og en for­svars­spil­ler me­re, så hvis de for­sta­er­ker sig med en spil­ler i hver ka­e­de, ser de sta­er­ke ud. De skal ha­ve man­ge spil­le­re på sam­me ni­veau, og de skal må­ske ha­ve en midt­ba­ne­spil­ler, der har me­re ro på bol­den, hvil­ket de og­så får med de to nye spil­le­re, de al­le­re­de har hen­tet,” si­ger Stå­le Sol­bak­ken med hen­vis­ning til Na­by Kei­ta og Fa­bin­ho, der kom­mer til fra hen­holds­vis RB Leipzig og AS Mo­na­co. Sol­bak­ken me­ner og­så, at Jür­gen Kl­opp har for­må­et at ud­vik­le sin spil­lestil, så det ik­ke kun hand­ler om mo­tor­vejs­fod­bold med højt pres og kon­traan­greb. ”Det er ble­vet bed­re og bed­re. De har få­et bed­re spil­le­re, og de be­hol­der bol­den i eg­ne ra­ek­ker i la­en­ge­re pe­ri­o­der, så spil­let er ab­so­lut ble­vet vi­de­re­ud­vik­let. Det fun­ge­rer godt – isa­er når man ta­en­ker på, hvor­dan det prak­ti­se­res nu, i for­hold til hvor­dan man prak­ti­se­re­de det i star­ten un­der Kl­opp. De hol­der på bol­den i sva­e­re pe­ri­o­der af kam­pe­ne, og jeg tror, at sti­len vil ud­vik­le sig yder­li­ge­re og bli­ve bed­re i takt med, at de får bed­re og fle­re spil­le­re,” si­ger Stå­le Sol­bak­ken. ”Det hand­ler og­så om at ha­ve den tak­ti­ske kløgt, når man pres­ser, og vi­de, hvor­når og hvor me­get man skal pres­se. Når man spil­ler mod de bold­sta­er­ke hold, skal man vi­de, at man ik­ke ba­re kan bu­se op og hå­be, at det går, for de bed­ste hold kan ba­re spil­le uden om det,” til­fø­jer han. Flemming Pe­der­sen pe­ger li­ge­le­des på taktisk fleksibilitet som en nøg­le til suc­ces for Li­ver­pool. ”Man kan godt vin­de tit­ler med den­ne spil­lestil, men hvis et hold kun kan pres­se, er det ik­ke godt nok. Man skal og­så kun­ne spil­le og la­ve no­get med bol­den. Man skal ek­sem­pel­vis va­e­re god til om­stil­lin­ger el­ler ha­ve et struk­tu­re­ret op­spil. Når man vin­der bol­den, skal man va­e­re i stand til at ta­ge tem­po­et ud af kam­pen og kom­bi­ne­re sig igen­nem mod­stan­de­rens ka­e­der. Man kan sag­tens ha­ve et spil med vold­somt pres på mod­stan­de­rens bold­hol­der og der­med lyn­hur­tigt vin­de bol­den til­ba­ge, men i ste­det for at gå til an­greb med det sam­me, kan man godt hol­de på bol­den,” si­ger Flemming Pe­der­sen. Jür­gen Kl­opp er gen­nem sin tra­e­n­er­kar­ri­e­re ble­vet skudt i sko­e­ne, at han ik­ke er sta­erk nok taktisk, og den ty­ske Li­ver­pool-ma­na­ger har da og­så selv ud­talt, at han tror me­re på hjer­te og pas­sion end på tal og spil­sy­ste­mer. ”Sy­ste­met vil al­drig vin­de kam­pen. Det hand­ler om spil­ler­ne og de­res be­slut­nin­ger og ev­ne til at gø­re det ret­te på det ret­te tids­punkt, ta­ge hjer­tet med på ba­nen og gi­ve alt, hvad de har. Sy­ste­mer er me­get vig­ti­ge, men kun i for­hold til at brin­ge spil­ler­ne i de­res bed­ste po­si­tion,” sag­de Kl­opp i fe­bru­ar før Cham­pions Le­ague-kam­pe­ne mod FC Por­to. Flemming Pe­der­sen vil på Li­ver­pools veg­ne øn­ske me­re va­ri­a­tion i Kl­op­ps spil­lestil, selv­om den har ud­vik­let sig.

MAN KAN IK­KE BA­RE KØ­RE MED MAK­SI­MALT HØJT PRES I EN HEL KAMP. DER BLI­VER FOR FÅ TEMPOSKIFT I KAM­PEN, OG DET BLI­VER ET MONOTONT HØJT TEM­PO.

”Li­ver­pool er ble­vet bed­re til at kom­bi­ne­re sig igen­nem. Hol­det er og­så ble­vet bed­re til at spil­le la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen, hvil­ket man og­så så i Cham­pions Le­ague-kam­pen mod Man­che­ster Ci­ty. Det be­ty­der ik­ke nød­ven­dig­vis, at man spil­ler pas­sivt, for det kan godt gø­res med sam­me in­ten­si­tet i pres­set. Det har Li­ver­pool og­så be­vist i Pre­mi­er Le­ague, men isa­er i Cham­pions Le­ague. Han har ud­vik­let Li­ver­pool, så det ik­ke kun er det hø­je pres he­le ti­den, hvor Li­ver­pool ik­ke har va­e­ret go­de nok til at for­sva­re sig, når mod­stan­de­ren har spil­let sig igen­nem pres­set. Kl­opp og Li­ver­pool har fun­det en langt bed­re ba­lan­ce på hol­det,” si­ger han og fast­slår, at det er nød­ven­digt med fle­re stren­ge at spil­le på. ”Man kan ik­ke ba­re kø­re med mak­si­malt højt pres i en hel kamp. Der bli­ver for få temposkift i kam­pen, og det bli­ver et monotont højt tem­po. Man skal ha­ve en stil med højt pres, men ik­ke kun det. Man skal ha­ve en ba­lan­ce, hvor man i lø­bet af en kamp og­så kan stå lidt la­ve­re. Sam­men­lig­ner vi med Zor­ni­ger og Brønd­by, har vi og­så set, at der er kom­met en bed­re ba­lan­ce der – selv­om Zor­ni­ger må­ske er end­nu me­re ul­ti­ma­tiv end Kl­opp,” si­ger Flemming Pe­der­sen med re­fe­ren­ce til en dansk klub, der prak­ti­se­rer sam­me stil, som man og­så ser i Red Bull-klub­ber­ne i Leipzig og Salz­burg.

SLITAGE

Net­op dis­se klub­ber har me­re til fa­el­les end ba­re spil­lesti­len. I den for­gang­ne sa­e­son så man, at Brønd­by, ef­ter at ha­ve va­e­ret su­ve­ra­e­ne i en stor del af Su­per­liga-sa­e­so­nen, kun hen­te­de to po­int i de fi­re af­slut­ten­de, og af­gø­ren­de, spil­ler­un­der, hvor spil­ler­ne vir­ke­de men­talt og fy­sisk tra­et­te ef­ter en stra­bad­se­ren­de sa­e­son i bå­de liga­en og po­kal­tur­ne­rin­gen. Det sam­me kan si­ges om RB Leipzig, der hav­de sva­ert ved at hol­de trit med de øv­ri­ge top­hold i Bun­des­liga­en, så la­en­ge klub­ben var med i de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger. I den for­gang­ne sa­e­son spil­le­de Li­ver­pool 57 kam­pe, og i april ud­tal­te for­sva­re­ren Virgil van Dijk, at det ta­e­re­de på fy­sik­ken med det hår­de kamp­pro­gram. ”Nog­le gan­ge er vi nødt til at spil­le bed­re – det ga­el­der og­så mig selv – men man kan ik­ke af­vi­se, at nog­le ben er en smu­le tra­et­te,” lød det fra hol­la­en­de­ren. Det kan alt­så bli­ve nød­ven­digt med en bre­de­re Li­ver­pool-trup i den kom­men­de sa­e­son, men Flemming Pe­der­sen me­ner og­så, at Li­ver­pool har brug for at for­bed­re sig in­den for sa­er­ligt to om­rå­der. ”For det før­ste skal de bli­ve end­nu bed­re til at spil­le mod hold, som gi­ver bol­den va­ek og stil­ler sig langt til­ba­ge på ba­nen. De skal for­bed­re sig på spil­let på den sid­ste tred­je­del af ba­nen. De­res kol­lek­ti­ve an­grebs­be­va­e­gel­ser skal va­e­re bed­re, så de ska­ber et end­nu bed­re struk­tu­re­ret an­grebs­spil. Det er nøj­ag­tigt det, Man­che­ster Ci­ty har, for de har og­så et højt pres, men de kom­bi­ne­rer det med et struk­tu­re­ret an­grebs­spil,” forta­el­ler Flemming Pe­der­sen om før­ste for­bed­rings­punkt. Det an­det hand­ler om det så­kald­te ”ga­me ma­na­ge­ment”, alt­så ev­nen til at tra­ef­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger i lø­bet af kam­pe­ne. ”De skal fin­de ba­lan­cen, for de kan ik­ke ba­re kø­re på i en hel kamp. Det har vi og­så set i Pre­mi­er Le­ague, hvor Kl­op­ps hold har prø­vet at fø­re med to og tre mål med ti mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pe, der så al­li­ge­vel en­der uaf­gjort. Spil­ler­ne gi­ver alt, og det sli­der og­så på det men­tale plan, for­di man kan kom­me til at ta­en­ke, at man har vun­det, når man fø­rer med 2-0 med ti mi­nut­ter til­ba­ge. Der skal man og­så ha­ve ev­nen til at vur­de­re tin­ge­ne og si­ge: ’Okay, vi er ved at bli­ve lidt tra­et­te nu, så vi går lidt la­en­ge­re til­ba­ge på ba­nen og får me­re sam­ling på hol­det.’ Det er isa­er det sid­ste, det hand­ler om,” me­ner Flemming Pe­der­sen, der pe­ger på, at der of­te er for sto­re af­stan­de mel­lem ka­e­der­ne på Li­ver­pools hold. ”Kl­opp har en ten­dens til at gø­re som i Tys­kland, hvor man spil­ler højt, og af­stan­den mel­lem ka­e­der­ne er stor. Til ti­der er der et stort rum mel­lem de­res bag­ka­e­de og midt­ba­nen. Det rum skal han ha­ve gjort min­dre. Det er ble­vet bed­re, men det er sta­dig ik­ke godt nok, hvis han skal vin­de Pre­mi­er Le­ague,” si­ger Pe­der­sen.

Og så er vi til­ba­ge ved det over­ord­ne­de te­ma: Kan Li­ver­pool vin­de Pre­mi­er Le­ague i den kom­men­de sa­e­son? ”Jeg vur­de­rer sta­dig Li­ver­pool til at va­e­re et top-3- el­ler top-4hold, men hvis jeg skal ha­ve dem som fa­vo­rit el­ler ti­telkan­di­dat, skal de sta­dig spil­les bed­re sam­men. Det er me­get groft, hvis jeg si­ger, at hol­det ik­ke er sam­men­spil­let nok, men der er no­get, der kan for­bed­res. Sam­ti­dig skal Kl­opp ha­ve en bed­re ev­ne til ga­me ma­na­ge­ment og vi­de, hvor­når tem­po­et skal tra­ek­kes ud, og hvor­når der skal sa­et­tes tem­po på igen. Der er fle­re af de an­dre hold, der har ek­stremt man­ge ver­dens­klas­se­spil­le­re, men jeg sy­nes fak­tisk, at Kl­op­ps trup er en rig­tig fin spil­ler­trup. Så det hand­ler om end­nu me­re ar­bej­de ude på tra­e­nings­ba­nen med at få spil­let hol­det end­nu me­re sam­men, og så skal man for­sva­re sig med en min­dre af­stand mel­lem ka­e­der­ne,” si­ger Flemming Pe­der­sen, mens Stå­le Sol­bak­ken er me­re fortrøst­nings­fuld. ”Det bli­ver sva­ert at vin­de mester­ska­bet, men det er ik­ke umu­ligt. Li­ver­pool har vun­det fle­re af de ind­byr­des kam­pe, og Ci­ty kan må­ske få nog­le ska­der på nog­le vig­ti­ge po­si­tio­ner. Det kan og­så va­e­re, at Man­che­ster Ci­ty når la­en­ge­re i Cham­pions Le­ague i den­ne sa­e­son. Det er små mar­gi­na­ler, det hand­ler om,” si­ger Sol­bak­ken om Li­ver­pool, der ik­ke har vun­det det en­gel­ske mester­skab si­den 1990. Hvis Jür­gen Kl­opp fin­der den ret­te ba­lan­ce, kan han bli­ve man­den, der stop­per den lan­ge mester­sk­ab­stør­ke på An­fi­eld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.