MÅLMAENDENE RAMMER MARKEDET

Premier League Magasinet - - Contents - Tekst: Ki­an Fo­nou­di

Det er ik­ke al­tid nemt at skif­te sko­le… skif­te klub, selv­føl­ge­lig. Isa­er ik­ke når man er må­l­mand. Som­me­rens trans­fer­vin­due har va­e­ret vid­ne til en stor må­l­mands­ro­ka­de i Pre­mi­er Le­ague og gi­vet os no­get af det mest for­skel­lig­ar­te­de må­l­mands­spil, der er at fin­de i in­ter­na­tio­nal top­fod­bold. Vi har talt med folk i og om­kring Pre­mi­er Le­ague-mil­jø­et om, hvad der sker, når man får en ny dreng i kas­sen.

Du er må­l­mand og er li­ge ble­vet købt af en Pre­mi­er Le­ague-klub. Må­ske er du en ung ke­e­per, som ba­re er glad for at få chan­cen i ver­dens stør­ste liga. Må­ske har du tid­li­ge­re er­fa­ring fra liga­en, og på trods af, at dit hold ryk­ke­de ned, har en an­den Pre­mi­er Le­ague-klub al­li­ge­vel brug for di­ne kva­li­te­ter. Må­ske er du hen­tet ind for fle­re hund­re­de mil­li­o­ner kro­ner fra en stor uden­land­sk liga, hvor du har gjort det godt, og nu får du dit livs chan­ce i en top6-klub. Må­ske er du en ke­e­per, der net­op er ble­vet hand­let for en ver­dens­re­kord­s­um. Nu an­ses du som den sid­ste brik i en tra­di­tions­klubs plan for igen at over­ta­ge her­re­døm­met i en­gelsk og in­ter­na­tio­nal top­fod­bold. Men. Li­ge me­get hvil­ken af be­skri­vel­ser­ne, der pas­ser på dig, så er én ting sik­ker for al­le på po­si­tio­nen: Du er nu på usik­ker grund. Du har for­ladt de tryg­ge ram­mer i din gam­le klub. Du har for­ladt fan­se­ne, der el­ske­de dig, og som gav dig styr­ke og selv­til­lid. Og du har for­ladt din tid­li­ge­re må­l­mand­stra­e­ner, som for­stod dig og di­ne be­hov bed­re end no­gen an­den på den­ne jord. Nu er du et nyt sted. Jo, sport­s­di­rek­tø­ren, ma­na­ge­ren og den nye må­l­mand­stra­e­ner er al­le be­gej­stre­de for, at du er kom­met til. Nøj, hvor har de set dig spil­le man­ge gan­ge, før de traf be­slut­nin­gen om at kø­be dig. Du er de­res mand. Og folk i klub­ben og i sta­ben vil gø­re alt for, at du fal­der godt til. Men li­vet som må­l­mand er, som du al­le­re­de ved bed­re end no­gen an­den, lu­ne­fuldt og fyldt med po­ten­ti­el­le pro­ble­mer og fa­rer. Så­dan er si­tu­a­tio­nen for ad­skil­li­ge må­l­ma­end i Pre­mi­er Le­ague i den­ne sa­e­son. Den­ne som­mer har over halv­de­len af klub­ber­ne i Pre­mi­er Le­ague skre­vet kon­trakt med en ny må­l­mand. Nog­le er til­ta­enkt plad­sen som re­ser­ve, mens ad­skil­li­ge går di­rek­te ind som første­må­l­mand på de­res nye hold fra før­ste spil­ler­un­de i Pre­mi­er Le­ague-sa­e­so­nen den 10. au­gust. ”Der er ti da­ge til trans­fer­vin­du­et luk­ker, og jeg tror sta­dig, at vi kom­mer til at se fle­re må­l­ma­end, der skif­ter klub,” si­ger Ben Ro­berts, der er må­l­mand­stra­e­ner i Brigh­ton, hvil­ket Ro­berts fik ret i med den hi­sto­risk sto­re må­l­mand­ska­ba­le om­kring Thi­baut Cour­tois og Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga i Chel­sea. ”Det er ik­ke sa­er­lig godt for de ke­e­pe­re, der skif­ter her til sidst. Jeg tror, man har brug for en in­te­gra­tions­pro­ces, så ide­elt set vil man helst ha­ve det på plads før tra­e­nings­op­star­ten, så de kan få tid til at fal­de til. Det ska­ber tvivl. Bå­de for de ke­e­pe­re, som tro­e­de, de skul­le af­sted, men en­der med at bli­ve. Men og­så for dem, som kom­mer af­sted.” Selv om må­l­ma­end som Bernd Leno, der er skif­tet til Ar­se­nal fra Le­ver­ku­sen, og Alis­son Beck­er, der er købt i Roma af Li­ver­pool nu har haft nog­le uger sam­men med de­res nye hold­kam­me­ra­ter, er hel­ler ik­ke det ens­be­ty­den­de med, at de er helt klar til pra­este­re på de­res mak­si­ma­le ni­veau, når sa­e­so­nen star­ter. Et klubs­kif­te - isa­er for en må­l­mand - er en for­an­dring, som let kan for­styr­re de psy­ko­lo­gi­ske pa­ra­me­tre, som en ke­e­per er så af­ha­en­gig af. ”Hvor­dan hånd­te­rer en ke­e­per de psy­ko­lo­gi­ske de­le af spil­let? Selv­til­li­den er en stor fak­tor. Hvor­dan bli­ver be­gyn­del­sen med de­res hold­kam­me­ra­ter og fan­se­ne? Sid­ste sa­e­son hav­de Mat­ty (au­stral­ske Matt Ry­an, der står for Brigh­ton) ik­ke den bed­ste tra­e­nings­kamp, li­ge in­den sa­e­so­nen be­gynd­te. Det var hans før­ste kamp for­an et fuld­tal­ligt

hjem­me­pu­bli­kum, og der ta­enk­te vi straks: Det er ik­ke godt det her. Der skal man kun­ne vi­se sin ka­rak­ter og selv­til­lid for at kom­me til­ba­ge.” Dan­ske Jacob Hau­gaard kom til Sto­ke fra FC Midtjyl­land i 2015. Han har si­den­hen spil­let fem Pre­mi­er Le­ague-kam­pe for klub­ben og var en kort pe­ri­o­de i sid­ste sa­e­son ud­le­jet til Wi­gan. ”Selv­til­lid er al­fa og om­e­ga for en må­l­mand. Så hvis du på den ene el­ler den an­den må­de kom­mer dår­ligt i gang, så ko­ster det.” ”For ek­sem­pel hvis du får en må­l­mand­stra­e­ner hvis tra­e­nings-me­to­der og øvel­ser du ik­ke bry­der dig om. El­ler må­ske har du nog­le for­svars­spil­le­re, som for­sva­rer på en an­den må­de, end du er vant til.” ”Det du var så sinds­syg god til i din gam­le klub, det har di­ne nye hold­kam­me­ra­ter ik­ke fun­det ud af end­nu. Al­le de der små­ting, hvis de ik­ke spil­ler, så kan det godt bli­ve en ond spiral.” Nog­le ke­e­pe­re kom­mer sig al­drig over den dår­li­ge start, som vi så med Clau­dio Bra­vo i Man­che­ster Ci­ty - mens an­dre må­l­ma­end som for ek­sem­pel David De Gea over­vandt sin hår­de pe­ri­o­de i be­gyn­del­sen af sin Man­che­ster Uni­ted-kar­ri­e­re til­ba­ge i 2011 og nu er blandt ver­dens bed­ste ke­e­pe­re. Det er ik­ke kun i Ar­se­nal og Li­ver­pool, man kom­mer til at se nye an­sig­ter i bu­ret. Wat­ford og West Ham har købt hen­holds­vis Ben Fo­ster og Lukasz Fa­bi­anski. To ke­e­pe­re, som man vur­de­rer sta­dig har Pre­mi­er Le­ague-ni­veau, selv om de beg­ge var nedryk­ke­re med West Bromwich og Swan­sea. Ful­ham og Wol­ver­hamp­ton har og­så nye må­l­ma­end i trup­pen. Opryk­ker­ne for­sø­ger at til­pas­se sig li­vet i Pre­mi­er Le­ague ved og­så at op­gra­de­re de­res sid­ste skan­se. Ful­ham har hen­tet Fa­bri i Besik­tas og den po­rtu­gi­si­ske ko­lo­ni i Wol­ver­hamp­ton har få­et end­nu et nyt med­lem i skik­kel­se af lands­hold­ske­e­pe­ren Rui Pa­trício. I Sout­hamp­ton, Lei­ce­ster og Car­diff har man og­så brugt man­ge pen­ge på nye må­l­ma­end før den­ne sa­e­son, men in­gen over­går selvsagt Chel­sea, der gjor­de Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga til den dy­re­ste må­l­mand i hi­sto­ri­en ved at be­ta­le 590 mil­li­o­ner kro­ner for ham i At­hle­tic Bil­bao. Det be­ty­der, at der i alt er brugt over 1,7 mil­li­ar­der kro­ner på nye må­l­ma­end i Pre­mi­er Le­ague i som­me­ren 2018. Hvis man kig­ger på de ti dy­re­ste ke­e­per­køb til Pre­mi­er Le­ague er syv af hand­ler­ne fo­re­ta­get in­den for de sid­ste to sa­e­so­ner. Kø­be­ne af Alis­son til Li­ver­pool og hans lands­mand Eder­son til Man­che­ster Ci­ty var de to dy­re­ste no­gen­sin­de, indtil Chel­sea alt­så brød re­kor­den li­ge før trans­fer­de­ad­li­ne. Det er ik­ke kø­bet af de to bra­si­li­a­ne­re tid­li­ge­re på som­me­ren, der, hvis man spør­ger må­l­mands­a­na­ly­ti­ke­ren David Pre­e­ce, er et ud­tryk for et nyt fo­kus på plad­sen blandt klub­ber­ne. ”Det er tegn på ud­vik­lin­gen blandt må­l­ma­end. Det hand­ler ik­ke la­en­ge­re kun om at hol­de bol­den ud af må­let. Det er sta­dig den vig­tig­ste del af job­bet, men en må­l­mands stil har og­så en ind­fly­del­se på den må­de, et hold spil­ler på. Ma­na­ge­re som Jür­gen Kl­opp og Pep Gu­ar­di­o­la har gjort det til en pri­o­ri­tet, at de­res må­l­ma­end pas­ser ind i de­res spil­lestil. En må­l­mand er og­så vig­tig i et holds an­grebs­spil - li­ge­som han er det i det de­fen­si­ve. Det af­spej­les og­så i de pri­ser, der bli­ver be­talt for må­l­ma­end nu. Det er na­e­sten 20 år si­den, at Buf­fon blev solgt for en ver­dens­re­kord­s­um. Den er li­ge ble­vet smadret af Alis­son [og igen af Ke­pa Ar­riza­ba­la­ga før de­ad­li­ne].” Fod­bol­da­gen­ten og eks­må­l­man­den Mi­cha­el Ste­ens­gaard har va­e­ret med til at sa­el­ge fle­re ke­e­pe­re til Pre­mi­er Le­ague, her­un­der Jakob Hau­gaard fra FC Midtjyl­land til Sto­ke i 2015, og Ste­ens­gaard var og­så agent for Anders Lin­de­gaard, da fyn­bo­en i 2010 fik sit drøm­meskif­te til Man­che­ster Uni­ted. Han me­ner, at de pri­ser, der nu be­ta­les for må­l­ma­end, føl­ger den ge­ne­rel­le ten­dens på trans­fer­mar­ke­det, men for­kla­rer det og­så så­dan her: ”Helt over­ord­net set er der ik­ke man­ge ver­dens­klas­se­må­l­ma­end. Groft sagt er der må­ske fem til ti, der er mar­kant bed­re end de an­dre, og hvis man skal ha­ve fat i dem, skal man be­ta­le,” si­ger Mi­cha­el Ste­ens­gaard. Den pris, Li­ver­pool har be­talt for Alis­son, gi­ver og­så en for­vent­ning om, at bra­si­li­a­ne­rens til­vaen­nings­pe­ri­o­de i klub­ben og by­en skal va­e­re så kort som mu­lig. ”Det go­de ved Alis­son-hand­len er, at klub­ben har få­et en ke­e­per, som er vant til at spil­le på den må­de, som Li­ver­pool øn­sker,” si­ger David Pre­e­ce. ”Han er vant til at spil­le uden­for sit felt. Jeg tror, at han var den må­l­mand i Serie A, som rør­te bol­den of­test uden for sit felt i sid­ste sa­e­son. Det skal han og­så gø­re i Li­ver­pool, for her skal han kun­ne for­sva­re rum­met for­an sig og ik­ke kun kon­cen­tre­re sig om sit bur. Så Al­li­son skal ”ba­re” fort­sa­et­te sit ar­bej­de fra Roma.” I de min­dre Pre­mi­er Le­ague-klub­ber, hvor man ik­ke har mid­ler­ne til at slå ver­dens­re­kor­den for en ny ke­e­per, hand­ler det om at spot­te po­ten­ti­a­let og for­sø­ge at ud­vik­le det der­fra. Og­så selv­om den nye ke­e­pers spil­lestil slet ik­ke pas­ser til hol­dets. Det var ud­for­drin­gen, da Brigh­ton sid­ste som­mer køb­te den au­stral­ske lands­holds­må­l­mand Matt Ry­an for en tien­de­del af den pris, som Li­ver­pool i år har be­talt for Alis­son.

”Han skul­le spil­le la­en­ge­re til­ba­ge hos os, end han var vant til fra sin tid i Genk og på det au­stral­ske lands­hold. Dér spil­le­de han me­get langt frem­me på ba­nen og var klar til at gå langt ud i sit felt. Så vi star­te­de med at ar­bej­de på hans ud­gangs­po­si­tion.” ”Vi ta­ger, sam­men­lig­net med an­dre hold, be­ty­de­ligt min­dre ri­si­ci, når vi spil­ler bol­den ud bag­fra. Må­l­man­den har al­tid car­te blan­che til at spar­ke langt, hvis der er den mind­ste ri­si­ko for, at vi kan mi­ste bol­den. Hos Au­stra­li­en og i Genk var han vant til at spil­le bol­den kort op til midt­ba­nen el­ler løf­te bol­den ud til ba­ck­er­ne el­ler kant­spil­ler­ne. Vi vil­le ger­ne ha­ve bol­den op til vo­res an­gri­ber i ste­det for,” si­ger Ben Ro­berts, da Tips­bla­det ta­ler med ham te­le­fo­nisk fra Brigh­tons tra­e­nings­lejr i Syd­frank­rig. ”Når vi skal va­el­ge en må­l­mand er det en ba­lan­ce mel­lem de styr­ker, ved­kom­men­de kom­mer med, og hans vil­lig­hed til at la­e­re og for­bed­re sig. Vi for­sø­ger at snak­ke med folk, der ken­der dem, så vi ved, hvor­dan de er som men­ne­sker.” For­hol­det mel­lem må­l­mand­stra­e­ne­ren og en må­l­mand er en af de ting, som ad­skil­ler et salg af en ke­e­per fra et salg af en mark­spil­ler, forta­el­ler Mi­cha­el Ste­ens­gaard. ”Når vi har truf­fet et må­l­mandsvalg, er det den tid­li­ge­re må­l­mand­stra­e­ner, vi har snak­ket mest med. Det er dem, som får lov at la­ve scou­ting-ar­bej­det. 3 ud af 4 gan­ge har jeg talt med må­l­mand­stra­e­ne­ren i ste­det for sport­s­di­rek­tø­ren el­ler ma­na­ge­ren. Det er den sto­re for­skel. Man skal kun­ne ta­le med må­l­mand­stra­e­ner­ne, som godt kan va­e­re lidt spe­ci­el­le. Der er jo for­skel­li­ge må­l­mands­sko­ler, og te­o­ri­er om hvor­dan de skal spil­le.” ”Den­gang vi solg­te Anders Lin­de­gaard til Man­che­ster Uni­ted, var det må­l­mand­stra­e­ne­ren (Eric Ste­e­le), vi tal­te med. Det var og­så ham, som valg­te De Gea.” I Brigh­ton spil­ler Ben Ro­berts og­så en stor rol­le i re­k­rut­te­rin­gen af nye ke­e­pe­re, og no­get ty­der på, at det og­så er til­fa­el­det med må­l­mand­stra­e­ner­ne i Li­ver­pool og Ar­se­nal mfl. ”Jeg har me­get at si­ge an­gå­en­de re­k­rut­te­rin­gen af må­l­ma­end her,” si­ger Ben Ro­berts. ”Vi har en grun­dig pro­ces, og når vi når til de sid­ste tre på vo­res li­ste, så ser vi så man­ge kam­pe med dem som over­ho­ve­det mu­ligt. Min as­si­stent, Cas­per An­ker­gren, hja­el­per mig med at sty­re den del af ar­bej­det.” ”Når vi skal til at tra­ef­fe en be­slut­ning, la­ver jeg en pra­e­sen­ta­tion til ma­na­ge­ren an­gå­en­de styr­ker og svag­he­der, og hvor­dan den på­ga­el­den­de må­l­mand pas­ser ind på vo­res hold.” ”Det la­eg­ger et pres på en, og man in­ve­ste­rer me­get fø­lel­ses­ma­es­sigt, for man vil så ger­ne ud­vik­le de her må­l­ma­end og få dem til at fun­ge­re på hol­det.” Ud­vik­lin­gen og ud­dan­nel­sen af må­l­ma­end i Stor­bri­tan­ni­en har de se­ne­ste tre år­ti­er va­e­ret mindst et skridt ef­ter ar­bej­det med ke­e­pe­re på det eu­ro­pa­ei­ske fast­land og i Sy­da­me­ri­ka. ”Det har ta­get me­get lang tid at til­pas­se sig, isa­er for bri­ti­ske må­l­ma­end,” forta­el­ler David Pre­e­ce med hen­vis­ning til spil­let med fød­der­ne. Brigh­tons må­l­mand­stra­e­ner Ben Ro­berts til­brag­te i 2005 et halvt år i Bra­si­li­en, og der var han vid­ne til det må­l­mands­ar­bej­de, som 13 år se­ne­re gjor­de Eder­son og Alis­son til nog­le af ver­dens mest ef­ter­trag­te­de må­l­ma­end. ”De gjor­de no­get, som var me­get an­der­le­des end den en­gel­ske me­to­de. Jeg var vild med det, jeg så der­ov­re. Det åb­ne­de mi­ne øj­ne for, at der var en an­den må­de at gø­re tin­ge­ne på.”

”De ar­bej­der me­get me­re med de­res fød­der. De spar­ke­de den ba­re rundt til hin­an­den som små mis­si­ler.” For­an­drin­gens vin­de er dog nu så småt nå­et til ung­doms­af­de­lin­ger­ne i de en­gel­ske klub­ber, der skal ud­dan­ne mor­gen­da­gens må­l­mands­stjer­ner. Bri­an ”the Beast” Jen­sen, der spil­le­de en lang år­ra­ek­ke hos blandt an­dre Burn­ley og nu er må­l­mand­stra­e­ner i Bury, har søn­nen Se­ba­sti­an, som er må­l­mand på Ever­tons U13-hold. ”De yn­gre må­l­ma­end er bed­re til at spar­ke til bol­den i dag, for de skal va­e­re mindst li­ge så go­de med fød­der­ne, som de skal va­e­re med ha­en­der­ne. Der er stor frem­gang.” ”De har nog­le små spil, hvor han (Se­ba­sti­an Jen­sen aka Mi­ni Beast) er in­vol­ve­ret. Han har et stort over­blik. Han kan spar­ke måls­park med beg­ge fød­der. De vil ha­ve he­le pak­ken nu. De er og­så i gang med at in­tro­du­ce­re fut­sal her­ov­re. Den trans­for­ma­tion, der er i gang her­ov­re, er li­ge­som den i Hol­land, Ita­li­en og Spa­ni­en. Det er den nye vej frem.” ”Jeg var må­l­mand fra den­gang, jeg be­gynd­te at spil­le fod­bold. Da jeg var 5-6 år gam­mel,” forta­el­ler David Pre­e­ce. ”Nu ser vi va­er­di­en i ke­e­pe­re, som ik­ke bli­ver må­l­ma­end, før de er te­e­na­ge­re. De har få­et en me­re al­l­ro­und ud­dan­nel­se i ste­det for at va­e­re spe­ci­a­li­se­ret i at va­e­re må­l­ma­end. Det er et stort ak­tiv, når en ke­e­per er en for­la­en­gel­se af re­sten af hol­det.” Den 31. juli hav­de 25-åri­ge Alis­son Beck­er hav­de sin før­ste tra­e­nings­dag med Li­ver­pool. En sol­rig dag i Frank­rig. Alis­son kom cyk­len­de med de øv­ri­ge spil­le­re til tra­e­nings­ba­nen i Évi­an-les-bains. Han hav­de en skrig­gul cy­kel­hjelm på. Må­l­mand­stra­e­ner Jo­hn Ach­ter­berg in­tro­du­ce­re­de ham for U/23-må­l­ma­en­de­ne Ka­mil Ga­ba­ra og Ca­oim­hin Kel­le­her. Sidst­na­evn­te så beno­vet ud. På de so­ci­a­le me­di­er blev der ef­ter­føl­gen­de of­fent­lig­gjort et klip med en red­ning fra Alis­son. I et in­ter­val­spil lag­de Xher­dan Shaqi­ri en pas­ning til Marco Grujic på kan­ten af det lil­le felt. Et sik­kert mål, skul­le man tro. Alis­son kom lyn­hur­tigt på tva­ers af må­let og par­re­re­de skud­det. Bag må­let kun­ne man se Mo­ha­med Sa­lah og Virgil van Dijk gri­ne. For­ud var gå­et før­ste må­l­mand­stra­e­ning med Jo­hn Ach­ter­berg. En mand som Alis­son kom­mer til at få et na­ert for­hold til. ”Jeg tror ik­ke, at Alis­son har haft frit lej­de til at gø­re, hvad han vil, men jeg kun­ne fo­re­stil­le mig, at må­l­mand­stra­e­ne­ren er ret åben for hans for­slag,” si­ger Jakob Hau­gaard med hen­vis­ning til ud­ar­bej­del­sen af tra­e­nings­pro­gram­met. ”Må­l­mand­stra­e­ne­ren har sin tra­e­ning, og så har hver ke­e­per nog­le ting, som der la­eg­ges oven­på. Der er of­te et må­l­mandsteam af tre og så må­l­mand­stra­e­ne­ren. Man kan hel­ler ik­ke si­ge, at det er dig, som be­stem­mer, for det er dig, som skal spil­le. Må­l­mand­stra­e­ne­ren skal sta­dig prø­ve at tra­en­ge gen­nem til al­le tre. Men jeg kan fo­re­stil­le mig, at Alis­son har få­et et rå­de­rum til at fin­pud­se, hvad der pas­ser ham. Det er jo i klub­bens in­ter­es­se, at han fin­der si­ge godt til ret­te, så han kan pra­este­re bedst mu­ligt.” I Li­ver­pool er si­tu­a­tio­nen klar. Alis­son er den ube­strid­te første­ke­e­per. Så­dan er det, når man er ver­dens dy­re­ste må­l­mand. Men i klub­ber som Wat­ford, hvor Ben Fo­ster, skal kon­kur­re­re med Heu­rel­ho Go­mes, og i Sout­hamp­ton, hvor Angus Gunn skal kon­kur­re­re med Fra­ser For­ster, el­ler så­gar Ar­se­nal, hvor kon­kur­ren­cen er ben­hård mel­lem Cech og Leno, kan der op­stå en spa­en­ding i må­l­mandstea­met. ”Jeg har va­e­ret så pri­vil­e­ge­ret, at jeg har va­e­ret en del af må­l­mands­grup­per, hvor der har va­e­ret en god har­moni og respekt for hin­an­den,” si­ger Jakob Hau­gaard. ”Men hvis der op­står split­tel­se må­l­mands­grup­pen, kan man hur­tigt bli­ve sår­bar.” David Pre­e­ce, som spil­le­de i OB og Sil­ke­borg mel­lem 2005 og 2009, op­le­ve­de selv en an­s­pa­endt kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion i sidst­na­evn­te klub. ”Da jeg kom til Sil­ke­borg, var det sva­ert. Hen­rik Ib­sen var al­tid sød over for mig, når vi tal­te og tra­e­ne­de sam­men. Selv­om jeg ik­ke kun­ne for­stå, hvad der blev sagt i pres­sen, så fik jeg for­talt, at han ik­ke var glad for min an­komst. Det er for­stå­e­ligt, men jeg kom fra et mil­jø, hvor man ik­ke gav ud­tryk for det. Det var respekt­løst, men i Dan­mark si­ger man of­te­re sin me­ning, og det er egent­lig ret sundt. Men det er sja­el­dent, at jeg har op­le­vet det.” Med en ra­ek­ke dy­re må­l­mand­s­køb og ad­skil­li­ge nye må­l­ma­end som sid­ste skan­se gi­ver den ny Pre­mi­er Le­ague-sa­e­son rig mu­lig­hed for at se og op­le­ve for­skel­li­ge må­l­mands-stilar­ter. Rol­le­li­sten er bred, og for­skel­le­ne i tek­nik­ker, be­va­e­gel­ses­møn­stre og tolk­nin­gen af må­l­man­dens rol­le er stør­re end tid­li­ge­re set i Pre­mi­er Le­ague. Der er de go­de bold­for­de­le­re, de fan­ta­sti­ske shot stop­pers, kon­ger­ne i luf­ten, og al­l­ro­und-ke­e­per­ne. Hver isa­er har de­res eg­ne ud­for­drin­ger. Hvil­ke ke­e­pe­re vaen­ner sig hur­tigst til de­res nye om­gi­vel­ser? I hvil­ken klub kom­mer kon­kur­ren­cen til at va­e­re hår­des,, og hvor­dan på­vir­ker den må­l­ma­en­de­nes re­la­tion til hin­an­den og de­res pra­e­sta­tio­ner­ne på ba­nen? Hvem bli­ver første­ke­e­per i Ar­se­nal? ”Når pri­ser­ne sti­ger og sti­ger hver som­mer, så øges pres­set. Pres­set på os, der hen­ter spil­ler­ne og pres­set på spil­ler­ne,” si­ger Ben Ro­berts. Nej, det er ik­ke nemt at va­e­re den nye dreng i kas­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.